Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/17-02/250
Urudžbeni broj:513-07-21-01/18-4
Zagreb, 23.02.2018
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuku dobara koja se iznose u osobnoj prtljazi putnika koji putuju zrakoplovima ili morem na treća područja ili u treće zemlje
​Odvjetničko društvo iz dostavnog popisa obratilo se upitom u vezi tumačenja Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u), a nastavno na naš odgovor „Porez na dodanu vrijednost, poslovanje carinskih skladišta i Duty Free Shop-ova pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji”, KLASA: 410-19/13-01/352, URBROJ: 513-07-21-01/13-2 od 25. srpnja 2013. U upitu navode da prilikom kupovine artikala u Duty Free Shop-ovima „predočenjem ukrcajne karte, ovisno o destinaciji da li putnik putuje u neku državu članicu Europske unije ili u treću zemlju obračunat će se PDV, odnosno isporuka će biti oslobođena PDV-a”. U vezi navedenog iz predmetnog odgovora napominju da osim putnika s ukrcajnim kartama pristup i mogućnost kupovine u Duty Free Shop-ovima u zračnim lukama imaju i članovi posade avioprijevoznika koji za svoje putovanje ne koriste ukrcajne karte, a putuju u treće zemlje. Obzirom da, kako je navedeno, članovi posade nemaju ukrcajne karte iz kojih bi proizlazilo da putuju u treću zemlju ne mogu predočiti ni valjan dokaz o postojanju osnove za oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u smislu odredbe članka 45. Zakona o PDV-u. Obzirom na navedeno Odvjetničko društvo postavlja sljedeća pitanja:
1. Što možemo smatrati valjanim dokazom o destinaciji putovanja u odnosu na članove posade koji ne predočuju putne karte kao dokaz o putovanju u treću zemlju, odnosno,
2. Predstavlja li putni nalog odnosno popis članova posade koji putuju u treću zemlju ishođen od zračne luke dostatan dokaz o destinaciji putovanja člana posade, a temeljem kojeg je dopušteno izvršiti prodaju artikla za treću zemlju.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o PDV-u propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke dobara, osim isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe, koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze izvan Europske unije sam kupac koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj ili neka druga osoba za njegov račun.
 
Prema odredbama članka 53. Zakona o PDV-u plaćanja PDV-a oslobođen je uvoz i isporuka svih dobara koja se smještaju u porezno skladište ako su dobra namijenjena trgovinama oslobođenima PDV-a koje se nalaze u zračnoj ili pomorskoj luci, za isporuku dobara koja se iznose u osobnoj prtljazi putnika koji putuju zrakoplovima ili morem na treća područja ili u treće zemlje, ako je takva isporuka oslobođena PDV-a na temelju članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o PDV-u, te ako su dobra namijenjena poreznim obveznicima za isporuku putnicima u zrakoplovima ili brodovima tijekom leta ili plovidbe morem pod uvjetom da se mjesto završetka prijevoza nalazi izvan Europske unije.
 
Nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture se u vezi tumačenja da li se putnikom mogu smatrati članovi posada zrakoplova i plovila kojima se obavlja prijevoz putnika na treća područja ili u treće zemlje te što se može smatrati valjanim dokazom o destinaciji putovanja u odnosu na članove posada koji ne predočuju putne karte, očitovalo dopisom KLASA: 410-01/17-01/20, URBROJ: 530-03-2-2-1-17-2 od 18. prosinca 2017., u kojem je navelo:
 „Slijedom rečenog, daje se sljedeće mišljenje:
a) valjanim dokazom o destinaciji putovanja u odnosu na članove posade koji ne predočuju putne karte smatra se popis članova posade broda kojeg potpisuje zapovjednik broda, što predstavlja dokaz da je ista osoba ukrcana kao član posade broda na međunarodnoj plovidbi, odnosno u putovanju u treću zemlju;
b) članovi posade zrakoplova putuju uz putni nalog u kojem je navedeno odredište leta i sve transferne točke.”
 
Sukladno navedenom, u svrhu oporezivanja PDV-om putnicima iz članka 53. Zakona o PDV-u smatraju se članovi posade zrakoplova ili broda koji putuju zrakoplovima ili morem na treća područja ili u treće zemlje. Isporuka dobara u trgovinama koje se nalaze u zračnoj ili pomorskoj luci predmetnim članovima posade zrakoplova ili broda koji ih iznose u osobnoj prtljazi oslobođena je plaćanja PDV-a, ako je takva isporuka oslobođena PDV-a na temelju članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o PDV-u.
 
Navedeno oslobođenje od plaćanja PDV-a članovi posade zrakoplova ili broda, koji putuju zrakoplovima ili morem na treća područja ili u treće zemlje, ostvaruju predočenjem dokumenata navedenih gore u odgovoru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
 
Povratak na prethodnu stranicu