Porez na dodanu vrijednost - Obveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici
Broj klase:410-19/16-02/119
Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-04
Zagreb, 04.12.2017
Prijenosa porezne obveze
​Podnositelj upita obratio nam se s pitanjem u vezi prijenosa porezne obveze kod troškova dobave i održavanja fiksnog postrojenja za preradu asfalta. Naime, u upitu se navodi da se zbog dvojbenog tumačenja traži mišljenje smatra li se Asfaltna baza odnosno fiksno postrojenje za preradu asfalta za koje je izdana građevinska dozvola od strane nadležnog tijela građevinom u smislu odredbi članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o PDV-u. Osim navedenog postavljeno je pitanje kako se tretiraju sljedeći troškovi:
- izgradnja betonskog temelja;
- postavljanje ograde oko baze;
- ugradnja grijača na asfaltnoj bazi;
- održavanje asfaltne baze;
- dobava i postavljanje rezervnih dijelova za bazu.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 75. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon) PDV mora plaćati svaki porezni obveznik koji obavlja oporezive isporuke dobara i usluga, osim kada je PDV obvezna plaćati druga osoba.
 
Odredbama članka 75. stavka 3. točke a) i članka 79. stavka 7. Zakona propisano je da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge. U tom slučaju isporučitelj u računu mora navesti „prijenos porezne obveze“ ili engleski izraz „reverse charge“.
 
Prema odredbama članka 152. stavka 1. točke a) i b) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broja 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14, 130/15, 1/17 i 41/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik) građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona smatraju se radovi u okviru građenja (izgradnja, održavanje, rekonstrukcija i uklanjanje građevinskog objekta ili njegovih dijelova) iz Dodatka II. koji je sastavni dio Pravilnika te prateći radovi nužni za izvođenje radova iz točke a) koji su zajedno s njima ugovoreni i izvedeni. Točkom 1. Dodatka II Pravilnika propisano je da se radovima iz članka 152. stavka 1. točke a) Pravilnika smatra izvođenje građevinskih konstrukcija (armirano betonske, metalne, drvene i zidane konstrukcije, njihova sanacija i ojačanje te antikorozijska zaštita s pripremom podloge).
 
Nadalje, prema odredbama članka 152. stavka 2. točka c) Pravilnika građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona osobito se ne smatra periodični ili neperiodični pregled, održavanje, popravak, umjeravanje i ispitivanje već ugrađenih ili montiranih uređaja i opreme.
 
 Slijedom navedenog, prijenos porezne obveze sukladno odredbama članka 75. stavka 3. točke a) Zakona primjenjuje se pri izgradnji fiksnog postrojenja za preradu asfalta za koje je izdana građevinska dozvola od strane nadležnog tijela kao i kod izgradnje betonskog temelja asfaltne baze, postavljanja ograde oko baze te ugradnje grijača na asfaltnoj bazi. Međutim, prijenos porezne obveze ne može se primijeniti za usluge održavanja asfaltne baze niti pri nabavi i postavljanju rezervnih dijelova za bazu.
 
Povratak na prethodnu stranicu