Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/17-01/2180
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-2
Zagreb, 31.08.2017
Promjena načina oporezivanja samostalnih djelatnosti

​Vezano za upit Područnog ureda Požega, Ispostave Požega, o promjeni načina oporezivanja dohotka ostvarenog po osnovi samostalne djelatnosti koji se utvrđuje u paušalnom iznosu dok se ne ostvare uvjeti za oporezivanje dohotka na temelju poslovnih knjiga sukladno člancima 30. - 35. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) odgovaramo u nastavku.


Člankom 82. stavkom 1. Zakona propisano je da se dohodak ostvaren po osnovi djelatnosti iz članka 29. stavka 1. točke 1. (djelatnosti u smislu zakona kojim se uređuje obavljanje obrta i sve druge posebno nenavedene gospodarstvene djelatnosti) i djelatnosti iz stavka 3. (djelatnost poljoprivrede i šumarstva) Zakona, može utvrđivati u paušalnom iznosu ako porezni obveznik po toj osnovi nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost te koji po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupni godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost.


Prema članku 90. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13,143/14, 115/16; Rješenje USRH 99/13, 153/13) fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 230.000,00 kuna, oslobođena je plaćanja poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV) na isporuke dobara ili usluga. 


Međutim, člankom 26. stavkom 1. Prijelaznih i završnih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 115/16) propisano je da porezni obveznik koji u 2017. godini ostvari vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga iz članka 90. stavaka 5. i 6. Zakona veće od 300.000,00 kuna (bez PDV-a) obvezan je od 1. siječnja 2018. upisati se u registar obveznika PDV-a.


Visina godišnjeg paušalnog poreza na dohodak utvrđuje se prema razlici između ukupnog godišnjeg primitka i porezno priznatih izdataka u poreznom razdoblju, a najviši iznos primitka koji se može oporezivati u paušalnom iznosu iznosi 300.000,00 kuna godišnje sukladno članku 3. stavku 1. točke 5. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Narodne novine, broj 1/17), koji prema prijelaznoj i završnoj odredbi članka 10. toga Pravilnika stupa na snagu od 1.1.2018. godine. 


Iz navedenih odredbi može se zaključiti da porezni obveznik može utvrđivati dohodak i plaćati porez na dohodak u paušalnom iznosu ako nije obveznik poreza na dodanu vrijednost te ako ne ostvaruje više od 300.000,00 kuna godišnje po osnovi navedenih samostalnih djelatnosti u 2017. godini koja prethodi 2018. godini u kojoj se počinje primjenjivati najviši iznos za utvrđivanje dohotka i plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu. 

Povratak na prethodnu stranicu