Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:410-01/17-01/2087
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-2
Zagreb, 04.09.2017
Udruga koja obavlja gospodarsku djelatnost, upit u svezi radnog vremena i fiskalizacije
​Zaprimili smo Vaš dopis u kojem navodite kako osnivate udrugu koja će obavljati gospodarsku djelatnost - "bubble football" te tražite informacije u svezi radnog vremena i ispisa računa "unaprijed".
 
U nastavku dajemo slijedeći odgovor.
 
U dijelu upita koji se odnosi na određivanje radnog vremena napominjemo kako je radno vrijeme regulirano Zakonom o radu (Narodne novine, broj 93/14), za čije tumačenje nije nadležno Ministarstvo financija, Porezna uprava, stoga molimo da se obratite nadležnom ministarstvu.
 
S aspekta fiskalizacije u prometu gotovinom i prijave podatka o radnom  vremenu poslovnog prostora u sustavu fiskalizacije,  ističemo kako je, prilikom prijave podataka o poslovnom prostoru obveznika fiskalizacije, između ostalih, podatak o radnom vremenu, kao i eventualnoj izmjeni radnog vremena, prema članku 19. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12 i 115/16), obavezan podatak koji je potrebno dostaviti u sustav fiskalizacije. Stoga Vas upućujemo na korisničke upute (Fiskalizacija - prijava poslovnih prostora) koje su objavljene na stranicama Porezne uprave, na slijedećem linku: http://www.porezna-uprava.hr/HR_Fiskalizacija/Documents/Korisničke%20upute%20Fiskalizacija%20prijava%20poslovnih%20prostora_v1.3.pdf
  
Nadalje, u svezi upita o mogućnosti ispisa računa unaprijed (nekoliko sati prije nego što će usluga biti izvršena temeljem rezervacije) odnosno prije nego je poznat broj korisnika određene usluge, skrećemo pažnju kako je izdavanje računa propisano Općim poreznim zakonom (Narodne novine, broj 115/16) kao i posebnim propisima, prema kojima je izdavanje računa obavezno za svaku obavljenu isporuku dobara te za svaku izvršenu uslugu. Zakon o  fiskalizaciji u prometu gotovinom ne uređuje obvezu izdavanja računa, već postupak provedbe fiskalizacije kada postoji obveza izdavanja računa koji su plaćeni sredstvima koja se prema Zakonu, smatraju gotovinom. U smislu odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, obveznik fiskalizacije dužan je  izdati račun za svaku isporuku dobara ili izvršenu uslugu za koju postoji obveza izdavanja računa. Dakle, izdavanje računa se u pravilu obavlja nakon prodaje dobara ili izvršene usluge, a ne nekoliko sati unaprijed, posebice u konkretnom slučaju iz upita kada se ne može sa sigurnošću odrediti  koliki broj usluga će se izvršiti i da li će se uopće usluga izvršiti (unatoč rezervaciji termina moguće je odustajanje, pomicanje termina i slično).
 
Zaključno napominjemo kako je porezni obveznik dužan utvrditi poreznu osnovicu sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 115/16) prema kojem je porezna osnovica dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i  rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama navedenog Zakona. Stoga je porezni obveznik i obveznik primjene računovodstvenih propisa koji između ostaloga propisuju način vođenja poslovnih knjiga i evidentiranja poslovnih događaja.
 
Budući se Vaš konkretan upit odnosi na udrugu, napominjemo kako ste kao udruga obvezni uskladiti svoje poslovanje s posebnim propisima koji uređuju poslovanje udruga i to Zakonom o udrugama (Narodne novine, br. 74/14 i 70/17) te Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14).
 
Povratak na prethodnu stranicu