Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/17-02/178
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-4
Zagreb, 31.08.2017
Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa pruža, između ostalog, uslugu organiziranog prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog i korisnog otpada. U dopisu navodi da je korisnicima koji nemaju mogućnost smještaja posude za otpad ili nemaju dovoljne količine otpada omogućena kupovina vrećica za miješani komunalni otpad zapremnine 40, 60 i 80 litara u cijenu kojih je uračunata usluga prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje da li se na isporuku vrećica za miješani komunalni otpad primjenjuje snižena stopa PDV-a 13%.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Člankom 38. stavkom 3. točkom h) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16) i člankom 47. stavkom 3. točkom h) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 41/17) propisano je da se snižena stopa PDV-a 13% primjenjuje na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu o održivom gospodarenju otpadom, odnosno prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
 
Obzirom da je tumačenje Zakona o održivom gospodarenju otpadom u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u vezi s postavljenim pitanjem zatražili smo očitovanje nadležnog ministarstva.
 
S tim u vezi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo nam je odgovor KLASA: 351-01/17-02/372, URBROJ: 517-06-3-1-17-3 od 27. srpnja 2017. u kojem navodi:
 „Odredbama članka 30. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, dalje u tekstu: Zakon) određeno je da javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.
 
Sukladno navedenom isporuka vrećica za miješani komunalni otpad nije uključena u javnu uslugu prema citiranoj odredbi Zakona.”
 
Prema tome iz odgovora Ministarstva zaštite okoliša i energetike proizlazi da isporuka vrećica za miješani komunalni otpad nije uključena u javnu uslugu u smislu članka 30. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
 
Stoga, isporuka vrećica za miješani komunalni otpad podliježe oporezivanju PDV-om po stopi 25%.
 
Molimo da navedeni odgovor proslijedite podnositelju upita iz dostavnog popisa.
 
Povratak na prethodnu stranicu