Porez na dodanu vrijednost - Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)
Broj klase:410-19/17-02/210
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-2
Zagreb, 28.08.2017
Oslobođenje od plaćanja PDV-a
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni oslobođenja od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke b) i članka 40. stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon) na usluge zdravstvenog pregleda osoba za potrebe sklapanja ugovora o osiguranju života. U upitu se navodi da osiguravajuće društvo naručuje navedene usluge od zdravstvenih ustanova te se postavlja pitanje jesu li te usluge oslobođene plaćanja PDV-a ili oporezive, odnosno radi li se o uslugama koje ulaze u kategoriju transakcija u okviru djelatnosti osiguranja.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 39. stavka 1. točke b) Zakona propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za bolničku i medicinsku njegu i s time usko povezane djelatnosti koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima, obavljaju bolnice, centri za liječenje ili medicinsku dijagnostiku i druge priznate ustanove slične prirode.
 
Prema odredbama članka 50. stavka 3. točke 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 41/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik) usluge koje se ne obavljaju u svrhu zdravstvene zaštite kao što su zdravstveni pregledi u vezi s utvrđivanjem sposobnosti za držanje i nošenje oružja, zdravstveni pregledi o sposobnosti za upravljanje motornim vozilima, vještačenja za sudske i druge postupke kao što je utvrđivanje očinstva, ne smatraju se uslugama oslobođenim plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke b) Zakona.
 
Sukladno odredbama članka 40. stavka 1. točke a) Zakona, PDV-a su oslobođene transakcije osiguranja i reosiguranja, uključujući s njima povezane usluge što ih obavljaju posrednici u osiguranju i reosiguranju i zastupnici u osiguranju.
 
Nadalje, prema odredbama članka 65. Pravilnika, poslovima osiguranja smatra se sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom i životnom osiguranju, osim obveznih socijalnih osiguranja. Plaćanja PDV-a oslobođene su usluge povezane s osiguranjem i reosiguranjem koje obavljaju posrednici u osiguranju i reosiguranju te zastupnici u osiguranju.
 
Slijedom navedenog, obzirom da usluge zdravstvenog pregleda za životna, putna i druga osiguranja nisu u izravnoj vezi s liječenjem i pružanjem zdravstvene zaštite, ne mogu biti oslobođene od plaćanja PDV-a temeljem članka 39. stavka 1. točke b) Zakona.
 Međutim, ako osiguravajuće društvo temeljem rezultata zdravstvenog pregleda procjenjuje rizik odnosno prihvatljivost pojedine osobe u svrhu sklapanja ugovora o osiguranju života, smatra se da obavlja transakciju u vezi s osiguranjem. Prema tome, ako je zdravstveni pregled osobe sastavni dio postupka odobrenja osiguranja koje će uslijediti nakon toga, u tom je slučaju oslobođen plaćanja PDV-a sukladno odredbama članka 40. stavka 1. točke a) Zakona.
Povratak na prethodnu stranicu