Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:410-01/17-01/1416
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-2
Zagreb, 29.08.2017
Porezni tretman nagrade za rad u Ispitnom povjerenstvu

​Dostavili ste nam upit o poreznom tretmanu nagrade za rad u Ispitnom povjerenstvu za provjeru znanja za ispit stalnog sudskog tumača koja se, prema članku 5. stavcima 5. i 6. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima, isplaćuje članovima Povjerenstva koji su u stalnom radnom odnosu kod isplatitelja. U nastavku odgovaramo:


Člankom 21. stavkom 4. točkom 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16), propisano je da se primicima od nesamostalnog rada (plaćom) ne smatraju primici koje poslodavci i isplatitelji tih primitaka isplaćuju svojim radnicima i drugim fizičkim osobama koje ostvaruju primitke (plaću), i to primici po osnovi rada članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, pod uvjetom da radnik istodobno nije član uprave ili izvršni direktor kod poslodavca ili isplatitelja te da je primitak ostvaren temeljem rada predstavnika radnika u organu poslodavca sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi i drugih posebnih propisa. Primici isplaćeni po toj osnovi smatraju se drugim dohotkom prema članku 39. toga Zakona.


Prema članku 39. stavku 3. točci 1. navedenog Zakona, primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak osobito se smatraju, između ostalih, primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu.


Slijedom navedenog, nagrade za rad u Ispitnom povjerenstvu za provjeru znanja za ispit stalnog sudskog tumača koja se, prema članku 5. stavcima 5. i 6. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima, a koji se smatra posebnim propisom, isplaćuje članovima Povjerenstva koji su u stalnom radnom odnosu kod isplatitelja, smatraju se primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak.


Povratak na prethodnu stranicu