Dvostruko oporezivanje - Ugovor
Broj klase:410-01/16-01/1062
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-02
Zagreb, 17.08.2017
Porezni tretman poreza po odbitku podružnice prema Ugovoru između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu

​Porezna uprava Republike Hrvatske zaprimila je upit hrvatskog konzultantskog društva u kojemu se navodi kako je društvo iz Savezne Republike Njemačke 2015. godine osnovalo u Republici Hrvatskoj podružnicu koja je obveznik poreza na dobit u Republici Hrvatskoj. U upitu se navodi kako podružnica nije zasebna pravna osoba (društvo s ograničenom odgovornošću osnovano u Republici Hrvatskoj) već je dio pravne osobe u Saveznoj Republici Njemačko te da podružnica namjerava transferirati dobit ostvarenu u Republici Hrvatskoj sjedištu u Saveznoj Republici Njemačkoj. Vezano za navedeno konzultantsko društvo postavilo je upit podliježe li isplata dobiti porezu po odbitku u slučaju kad podružnica transferira dobit sjedištu u Saveznoj Republici Njemačkoj. Ukoliko se plaća porez po odbitku na taku isplatu dobiti, da li je moguće primijeniti sniženu stopu od 5% sukladno članku 10. Stavku 2. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili oslobođenje od plaćanja poreza po odbitku i pod kojim uvjetima? Može li se i pod kojim uvjetima koristiti oslobođenja propisana člankom 31.e. stavak 1. Zakona o porezu na dobit?

 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
S obzirom da se u konkretnom slučaju radi o njemačkom poreznom obvezniku potrebno je primijeniti odredbe Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 9/06, u daljnjem tekstu: Ugovor) koji čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj je snazi iznad zakona te su njegove odredbe obvezujuće.
 
Člankom 10. stavkom 1. Ugovora propisano je da se dividende koje društvo rezident države ugovornice plaća rezidentu druge države ugovornice mogu oporezivati u toj drugoj državi. Međutim, takve dividende mogu se oporezivati i u državi ugovornici čiji je rezident društvo koje plaća dividende, i to prema zakonima te države, ali ako je stvarni korisnik dividendi rezident druge države ugovornice, tada porez ne smije biti veći od: a) 5% od bruto-iznosa dividendi ako je stvarni korisnik društvo (ali ne društvo osoba) koje izravno posjeduje najmanje 10% kapitala društva koje isplaćuje dividende; b) 15% od bruto-iznosa dividendi u svim ostalim slučajevima. Odredbe ovoga stavka ne utječu na oporezivanje dobiti društva iz koje se isplaćuju dividende.
 
Člankom 10. stavkom 2. Ugovora propisano je da izraz „dividenda“ upotrijebljen u članku 10. Ugovora označava dohodak od dionica ili „jouissance“ dionica ili „jouissance“ prava, rudarskih dionica, osnivačkih udjela ili druge vrste dohotka koji podliježe istom poreznom postupku kao i dohodak od dionica te isplata na temelju isprava o udjelu u investicijskoj imovini prema zakonima države čiji je rezident društvo koje obavlja raspodjelu.

 

 
Člankom 31. stavkom 4. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se porez po odbitku iz stavka 1. toga članka plaća na kamate, dividende, udjele u dobiti te na autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva (prava na reprodukciju, patente, licencije, zaštitni znak, dizajn ili model, proizvodni postupak, proizvodne formule, nacrt, plan, industrijsko ili znanstveno iskustvo i druga slična prava) koje se plaćaju inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe. Stavkom 7. toga članka propisano je da se porez po odbitku plaća po stopi od 15% osim za dividende i udjele u dobiti na koje se porez po odbitku plaća po stopi od 12%. Isto tako važno je napomenuti da sukladno stavku 8. toga članka porez po odbitku plaćaju i poslovne jedinice inozemnog poduzetnika kada plaćaju naknade iz stavka 4. toga članka matičnom poduzeću.
 
Nadalje, člankom 31.e. stavkom 1. Zakona propisano je da se porez po odbitku na dividende i udjele u dobiti iz članka 31. stavka 4. i 7. toga Zakona ne plaća kada se dividende i udjeli u dobiti isplaćuju društvu koje ima jedan od oblika na koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, ako:
 
1. primatelj dividende ili udjela u dobiti ima najmanje 10% udjela u kapitalu društva koje isplaćuje dividendu ili udio u dobiti,
2. ako najniži postotak udjela iz točke 1. toga stavka ima u neprekidnom razdoblju od 24 mjeseca.
 
Stavkom 2. toga članka propisano je da je primatelj iz stavka 1. toga članka društvo koje ima jedan od oblika na koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, prema popisu u dodatku koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit kojeg donosi ministar financija, koje je rezident države članice EU u skladu s pravom te države i ne odnosi se na rezidente izvan EU prema međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, zaključenih s državama nečlanicama, i koje je obveznik jednog od poreza za koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, prema popisu u dodatku koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit kojeg donosi ministar financija. Navedeno se ne odnosi na društva koja su oslobođena plaćanja poreza ili imaju mogućnost izbora.
 

 

Člankom 51. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisan je postupak obračuna, obustave i plaćanja poreza po odbitku od strane tuzemnog isplatitelja naknada rezidentima država s kojima Republika Hrvatska primjenjuje ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na način propisan Ugovorom i Zakonom o porezu na dobit.

 

Člankom 51.b. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17) propisano je da je porezni obveznik koji porez po odbitku, po osnovi dividendi i udjela u dobiti, ne plaća sukladno članku 31.e Zakona, obvezan Poreznoj upravi u roku od 15 dana, za svaku isplatu posebno, dostaviti:
 
1. dokaz o rezidentnosti primatelja za porezne svrhe u trenutku isplate,
2. dokaz o minimalnom izravnom udjelu iz članka 31.e stavka 1. točke 1. Zakona i razdoblju trajanja uvjeta iz članka 31.e stavka 1. točke 2. Zakona u trenutku isplate,
3. dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 31.e stavka 2. točke 1. Zakona u trenutku isplate.
 
Nadalje, člankom 51.b stavcima 2. i 3. propisano je da primatelj dividende i udjela u dobiti ispunjava uvjete iz članka 31.e stavka 2. točke 1. Zakona, ako ima jedan od oblika navedenih u Dodatku E, koji je sastavni dio toga Pravilnika odnosno da primatelj dividende i udjela u dobiti ispunjava uvjete iz članka 31.e stavka 2. točke 3. Zakona, ako je obveznik jednog od poreza navedenog u Dodatku F, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
 
Važno je istaknuti da sukladno odredbama članka 5.a. i odredbama članka 31.e stavka 1. i 2. Zakona o porezu na dobit prava propisana odredbama Zakona o porezu na dobit, koja se osobito odnose na umanjenje porezne osnovice, izuzeća, oslobođenja od plaćanja poreza i poreza po odbitku ili umanjenje porezne obveze, porezni obveznik neće moći koristiti za aranžmane ili niz aranžmana ako se utvrdi da ih je porezni obveznik osnovao radi ostvarivanja, kao glavne svrhe ili jedne od glavnih svrha, navedenih pogodnosti, te ako su utvrdi da kao takvi, s obzirom na sve relevantne činjenice i okolnosti, nisu autentični, odnosno ako je razvidno da isplata dividendi ili udjela u dobiti za glavni cilj ili jedan od glavnih ciljeva ima utaju poreza ili izbjegavanje poreza.
 
Polazeći od naprijed navedenog, mišljenja smo da se prilikom transfera dobiti u konkretnom slučaju može primijeniti oslobođenje od plaćanja poreza po odbitku propisano člankom 31.e Zakona osim ako je razvidno da isplata dividendi ili udjela u dobiti za glavni cilj ili jedan od glavnih ciljeva ima utaju poreza ili izbjegavanje poreza. 
Povratak na prethodnu stranicu