Porez na promet nekretnina - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-20/17-01/50
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-2
Zagreb, 17.08.2017
Plaćanje poreza na promet nekretnina u slučaju prijenosa nekretnine s obrta na fizičku osobu vlasnika obrta
​Zaprimili smo upit u vezi plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju  prijenosa nekretnine s obrta na  fizičku osobu vlasnika obrta.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi.
 
Sukladno članku 5. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 115/16, dalje u tekstu: Zakon) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina se, u smislu Zakona, smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj bez obzira stječe li se vlasništvo nekretnine uz naplatu ili bez naplate, osim onog na koje se plaća porez na dodanu vrijednost.
 
Prema članku 4. Zakona stjecanjem nekretnine smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela, stjecanje temeljem zakona te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.
 
Prema Zakonu o obrtu (Narodne novine, br. 143/13) obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu, a obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više u svoje ime i za svoj  račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba.
 
Budući da obrt nije ni pravna ni fizička osoba, već predstavlja "samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti",  isti ne može biti sudionik obveznog odnosa niti nositelj prava i obveza iz takvog odnosa.
 
Slijedom navedenog, predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina je promet nekretnina, a kako u slučaju kojeg opisuje podnositelj upita nije  došlo do prometa nekretnina, ne  postoji ni obveza plaćanja poreza na promet nekretnina.
 
Povratak na prethodnu stranicu