Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:410-01/17-01/1121
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-2
Zagreb, 29.05.2017
Isplata primitaka po osnovi ugovora o djelu i naknada za službeni put na zaštićeni račun

​U svezi primljenog upita o tome jeste li bili dužni na zaštićeni račun uplatiti cjelokupni iznos troška na ime službenih putovanja (cestarine i loko vožnja) i jeste li pravilno isplatili iznos naknade po ugovoru o djelu (1.805,00 kuna na zaštićeni račun i ostatak do 2.707,50 kuna na redovni bankovni račun), u nastavku odgovaramo:


Poreznim propisima propisano je u kojim slučajevima se za porezne svrhe isplate fizičkim osobama moraju obavljati na njihov račun (žiroračun ili tekući račun). Tako je člankom 86. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu Zakon) propisano da tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na njihov žiroračun kod banke, a iznimno na njihov tekući račun sukladno posebnim propisima te u gotovom novcu na propisan način. 


Člankom 92. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17) propisano je koji se primici iznimno mogu obveznicima poreza na dohodak isplatiti na tekući račun (primjerice primici od nesamostalnog rada), a stavkom 3. toga članka propisano je koji se primici mogu isplatiti u gotovu novcu (to su primjerice primici na koje se u skladu s člankom 9. Zakona ne plaća porez na dohodak, između ostalog prema stavku 1. točki 9. toga članka to su primici radnika i fizičkih osoba koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada iz članka 21. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka od nesamostalnog rada, odnosno plaće, do propisanih iznosa, te primici bivših radnika i nasljednika bivših radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propisanih iznosa). 


Međutim, ako se u predmetnom slučaju radi o isplati primitaka po osnovi kojih se utvrđuje drugi dohodak, iz članka 92. navedenog Pravilnika proizlazi da se ti primici obvezno isplaćuju na žiroračun fizičke osobe-poreznog obveznika. 


Napominjemo da neprofitna organizacija može neoporezivo isplatiti primitke po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje do trenutka isplate navedenih primitaka u istom poreznom razdoblju nisu kod te organizacije ostvarile primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 21. Zakona ili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 39. Zakona, a do propisanog iznosa te primitke po osnovi službenih putovanja po osnovi prijevoza i noćenja koje isplatitelji – neprofitne organizacije isplaćuju fizičkim osobama koje za te organizacije obavljaju poslove iz njihovoga djelokruga odnosno za njihove potrebe i uz naknadu, a pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prijevoza i noćenja glase na isplatitelja – neprofitnu organizaciju (navedeni se neoporezivi primici mogu isplatiti i u gotovu novcu).


Napominjemo da je za pitanja u svezi izuzimanja, odnosno ograničenja od ovrhe na novčanim sredstvima propisanima odredbama Ovršnog zakona nadležno Ministarstvo pravosuđa te je stoga sva pitanja u svezi provođenja ovrhe sukladno navedenom zakonu, odnosno mogućnosti isplata na zaštićeni račun, potrebno uputiti tom Ministarstvu.

Povratak na prethodnu stranicu