Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/17-02/145
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-2
Zagreb, 09.05.2017
Porezna osnovica za isporuke rabljenih dobara u okviru posebnog postupka oporezivanja marže
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio nam je upit o poreznoj osnovici za isporuke rabljenih dobara u okviru posebnog postupka oporezivanja marže. U upitu se navodi da porezni obveznik obavlja djelatnost preprodaje rabljenih automobila unesenih iz država članica Europske unije te pri prodaji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže. Nadalje, navodi se da je do 31. prosinca 2016. krajnji kupac bio u obvezi prijaviti i platiti posebni porez na motorna vozila u svoje ime, međutim da je prema izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila od 1. siječnja 2017. preprodavatelj obvezan obračunati i platiti posebni porez pri unosu motornog vozila te da tek nakon plaćanja posebnog poreza, motorno vozilo može biti prodano u Republici Hrvatskoj. U vezi navedenog postavlja se pitanje smatra li se plaćeni posebni porez na motorna vozila maržom preprodavatelja u skladu s člankom 96. Zakona o PDV-u, je li moguće posebni porez na motorna vozila odvojeno iskazivati u računu kao prolaznu stavku koja ne podliježe oporezivanju PDV-om te uključuje li se iznos posebnog poreza u osnovicu za obračun PDV-a kod redovnog postupka oporezivanja.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se sukladno odredbama članka 33. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 41. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13 do 1/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik) naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga. U poreznu osnovicu uračunavaju se iznosi poreza, carina, pristojbi i sličnih davanja, osim PDV-a, te sporedni troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja koje isporučitelj dobara ili usluga zaračunava kupcu ili primatelju.
 
Prema odredbama članka 33. stavka 3. Zakona u poreznu osnovicu ne ulaze sniženja cijena, odnosno popusti zbog prijevremenog plaćanja i popusti što se kupcu odobre u trenutku isporuke, kao ni iznosi koje porezni obveznik zaračuna ili primi od kupca kao povrat za izdatke koje je platio u njegovo ime i za njegov račun i koje u evidencije unosi kao prolazne stavke. Porezni obveznik mora imati dokaze o iznosu izdataka u vezi s prolaznim stavkama i ne može odbiti PDV ako je na njih obračunan.
 
Nadalje, odredbama članka 41. stavka 5. Pravilnika propisano je da se porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar Europske unije utvrđuje temeljem istih elemenata iz članka 33. Zakona koji se koriste za određivanje porezne osnovice za isporuke istih dobara u tuzemstvu.
 
Iznimno od stavka 5. članka 41. Pravilnika kada trgovac koji je registriran za prodaju motornih vozila odnosno leasing društvo, koji ne nabavljaju motorna vozila za vlastite potrebe, u vrijednosti isporuke iskazuju posebni porez na motorna vozila koji se plaća prema posebnom propisu radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, a koji prenose na stjecatelja motornog vozila odnosno korisnika leasinga taj iznos poreza ne uključuju u poreznu osnovicu za obračun PDV-a.
 
Prema odredbama članka 96. Zakona, porezna osnovica za isporuke rabljenih dobara u okviru posebnog postupka oporezivanja marže je marža koja je jednaka razlici između prodajne i nabavne cijene isporučenih dobara, umanjena za iznos PDV-a koji je sadržan u toj marži. Prodajnom cijenom smatra se sve što čini naknadu, koju preprodavatelj primi ili će primiti od kupca ili treće osobe, uključujući subvencije izravno povezane s tom transakcijom, poreze, carine, pristojbe i slična davanja i sporedne izdatke kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i troškovi osiguranja koje preprodavatelj obračuna kupcu, osim iznosa iz članka 33. stavka 3. Zakona.
 
Obveznik plaćanja posebnog poreza na motorna vozila je prema članku 6. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine, broj 15/13 do 115/16) fizička i pravna osoba koja, radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, stječe motorno vozilo iz članka 5. stavka 1. toga Zakona u Republici Hrvatskoj ili koja takvo motorno vozilo na koje nije obračunat i plaćen posebni porez uvozi ili unosi u Republiku Hrvatsku. Obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza nastaje kad pravna ili fizička osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj te trgovac rabljenim motornim vozilima unese ili uveze motorno vozilo namijenjeno za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj. Prema odredbama članka 9. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila smatra se da trgovac rabljenim motornim vozilima plaća posebni porez u ime i za račun osobe koja će rabljeno motorno vozilo steći radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj.
 
Slijedom navedenog, porezni obveznik koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra u maržu odnosno poreznu osnovicu za isporuku rabljenog vozila ne uključuje posebni porez na motorna vozila obzirom da se smatra da trgovac rabljenim motornim vozilima plaća posebni porez u ime i za račun osobe koja će rabljeno motorno vozilo steći radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj te iznos posebnog poreza iskazuje odvojeno u računu i ne obračunava PDV.
 
Neovisno o tome primjenjuje li redovni postupak oporezivanja ili posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra, trgovac koji je registriran za prodaju motornih vozila, koji ne nabavlja motorna vozila za vlastite potrebe, posebni porez na motorna vozila koji se plaća radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj koji prenosi na stjecatelja motornog vozila ne uključuje u poreznu osnovicu za obračun PDV-a.
 
Povratak na prethodnu stranicu