Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/16-01/1026
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-2
Zagreb, 06.04.2017
Primici na koje se ne plaća porez na dohodak

​Temeljem postavljenog upita u svezi priznavanja neoporezivog iznosa stipendije koju rezidentu Republike Hrvatske koji se nalazi na poslijediplomskom studiju u Mađarskoj, a koji je za dodjelu stipendije izabran na javnom natječaju na kojem su mogli pristupiti svi studenti pod istim uvjetima, isplaćuje mađarsko Trgovačko društvo u iznosu 9.000,00 kuna, odgovaramo u nastavku:

Člankom 9. stavkom 1. točkom 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na stipendije učenicima i studentima za redovito školovanje na srednjim školama, preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima, ukupno do propisanog iznosa.

Člankom 5. stavkom 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17; dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na stipendije iz članka 9. stavka 1. točke 14. Zakona do iznosa propisanih člankom 6. stavkom 1. r.br. 4. i 5. Pravilnika. Ako stipendiju učeniku ili studentu u poreznom razdoblju isplaćuju dva ili više isplatitelja, neoporezivi iznos stipendije utvrđuje se od ukupnog iznosa stipendije svih isplatitelja. U navedenom slučaju učenik ili student čiji ukupan iznos isplaćenih stipendija prelazi propisani neoporezivi iznos, obvezan je isplatitelju prije isplate stipendije dostaviti vjerodostojne isprave (preslike) ili pisanu izjavu o isplaćenim primicima po toj osnovi kod drugih isplatitelja. Ako učenik ili student ostvaruje stipendiju samo od jednog isplatitelja, obvezan je tom isplatitelju dati pisanu izjavu da ne prima stipendije i od drugih isplatitelja.

U skladu s člankom 6. stavkom 1. r.br. 4. i 5. Pravilnika oporezivim primicima fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak iz članka 39. Zakona ne smatraju se iznosi što ih isplaćuju isplatitelji do propisanih iznosa izračunatih primjenom propisanih koeficijenata na osnovicu osobnog odbitka iz članka 14. stavka 1. Zakona i to:-

- stipendije učenicima i studentima za redovito školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima do ukupno 1.750,00 kuna mjesečno te 

- stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima do ukupno 4.000,00 kuna mjesečno. 

Stavkom 2. toga članka propisano je da se poreznom obvezniku - studentu može  priznati neoporezivi dio stipendije iz stavka 1. r.br. 5. toga članka do visine 4.000,00 kuna mjesečno po osnovi samo jedne dodijeljene stipendije. Porezno priznati neoporezivi dio stipendije u visini do 1.750,00 kuna mjesečno i porezno priznati neoporezivi dio stipendije u visini do 4.000,00 kuna mjesečno iz  stavka 1. r.br. 4. i 5. toga članka međusobno se isključuju.

Stavkom 5. istoga članka propisano je da ako se u tijeku jednoga mjeseca poreznog razdoblja isplaćuju primici iz stavka 1. r.br. 1. i/ili r.br. 3. i/ili r.br. 4. i/ili r.br. 5. i/ili r.br. 6. i/ili r.br. 7. i/ili r.br. 8. toga članka za više mjeseci istog ili prethodnog poreznog razdoblja, propisani neoporezivi iznosi priznaju se u ukupnom iznosu kumulativno za broj mjeseci za koje je nagrada, stipendija, športska stipendija ili naknada trebala biti isplaćena. Isplatitelji su obvezni u svojim evidencijama osigurati podatke o isplaćenim primicima i to po osnovi svih navedenih isplata koje obavljaju, a ako se primici isplaćuju kod dva ili više isplatitelja, porezni obveznik obvezan je isplatitelju prije isplate dostaviti vjerodostojne isprave o ostvarenim primicima kod drugih isplatitelja.

Nadalje, člankom 9. stavkom 1. točkom 23. Zakona, propisano je da se porez na dohodak ne plaća na stipendije studenata na poslijediplomskim studijima u skladu s točkama 14., 15. i 19. toga stavka te primitke, osim primitaka iz članka 5. Zakona, koji se isplaćuju poslijediplomantima, poslijedoktorandima, istraživačima i znanstvenicima u skladu s točkama 15. i 19. toga stavka odnosno iz fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, za pokriće troškova školovanja, usavršavanja i znanstvenih istraživanja, odobrenih na temelju javnih natječaja, vjerodostojnih isprava i do propisanih iznosa.

Slijedom navedenog, člankom 9. stavkom 1. točkom 23. Zakona propisano je da se porez na dohodak ne plaća na stipendije studentima na poslijediplomskim studijima, a pod uvjetima propisanima za  učenike i studente za redovito školovanje na srednjim školama, preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima. Stoga, a u konkretnom slučaju iz upita, ako su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom i Pravilnikom odnosno ako se radi o isplati stipendije studentima koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima, a koja je dostupna svim studentima na poslijediplomskim studijima na jednak način i pod jednakim uvjetima na istu se ne plaća porez na dohodak ukupno do iznosa propisanog člankom 6. Pravilnika pod uvjetom da Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije uređeno.

Na stipendije rezidentima na poslijediplomskim studijima isplaćene u 2015. i 2016. godini primjenjivali su se članak 10. točka 12. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13, 125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 i 136/15) i članak 45. stavak 1. točka 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/09, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13 i 157/14) koji su bili na snazi do 31. prosinca 2016. godine, a koji su istovjetni prethodno navedenim odredbama iz novog Zakona te se i u 2015. i 2016. godini moglo neoporezivo isplatiti stipendije studentima na poslijediplomskim studijima do 4.000,00 kuna mjesečno za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima.

Povratak na prethodnu stranicu