Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/17-01/124
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-2
Zagreb, 18.04.2017
Volonterska naknada i novčana nagrada za natjecanje

​Vezano za pitanje o poreznom tretmanu naknade volonteru koju isplaćuje neprofitna organizacija te vezano za pitanje o poreznom tretmanu novčane nagrade koja se isplaćuje za najbolji članak na određenom internetskom portalu kojemu mogu pristupiti svi čitatelji koji čitaju taj portal, odgovaramo u nastavku.


1. Volonterska naknada

Zakonom o volonterstvu (Narodne novine, br. 58/07 i 22/13) uređeni su između ostaloga osnovni pojmovi vezani za volontiranje. Člankom 3. toga Zakona, propisano je da se volontiranjem smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen tim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako tim Zakonom nije drukčije određeno. Jedno od načela toga Zakona je načelo besplatnosti volontiranja sukladno članku 15. stavku 1. toga Zakona. Navedenim člankom  propisano je da volonterka ili volonter ne može volontiranje uvjetovati ispunjenjem neke činidbe (davanja, činjenja, propuštanja ili trpljenja) ili stjecanjem imovine, novčane nagrade ili koristi. 

Istim člankom stavkom 2. Zakona o volonterstvu propisane su slijedeće novčane naknade ili imovinske koristi za volontere koje se ne smatraju novčanim naknadama troškova volontiranja: račun potvrđene novčane naknade isplaćene za plaćanje radne odjeće, opreme i predmeta za zaštitu potrebnih za volontiranje, račun potvrđene novčane naknade isplaćene u svrhu troš¬kova putovanja, smještaja i prehrane koji nastanu u vezi s volontiranjem, račun potvrđene novčane naknade isplaćene u svrhu troš¬kova prehrane, zbrinjavanja i obuke životinje u vlasništvu volontera koja sudjeluje u aktivnostima volontiranja, novčane naknade isplaćene u svrhu plaćanja medicinskih usluga i cjepiva primljenih u svrhu obavljanja volontiranja, novčane naknade isplaćene za troškove edukacije izvan školskog sustava potrebne za volontiranje, račun potvrđene novčane naknade isplaćene u svrhu troškova koji nastanu u vezi s izvršavanjem volonterskih usluga i aktivnosti, novčane naknade isplaćene za premije osiguranja volonterke ili volontera za slučaj smrti, tjelesne ozljede ili profesionalne bolesti tijekom volontiranja, odnosno novčane naknade u svrhu osiguranja odgovornosti za štetu nastalu kod organizatora volontiranja ili treće osobe, džeparac za putovanja isplaćen volonterima, uz uvjet da iznos džeparca ne premašuje iznos dnevnica propisanih za državne služ¬benike, novčana sredstva isplaćena u svrhu naknade troškova pribav¬ljanja dokumenata ili plaćanja pristojbi nužnih za omogućavanje volontiranja, račun potvrđene novčane naknade isplaćene za druge troškove koji nastanu u vezi s obavljanjem volonterskih usluga i aktivnosti, isplaćeni novčani iznosi dobitnicima Državne nagrade za volontiranje.

Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu Zakon) propisani su primici na koje se ne plaća porez na dohodak pa je između ostaloga, člankom 9. stavkom 1. točkom 11. Zakona propisano da se ne plaća porez na dohodak na primitke isplaćene po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje do trenutka isplate navedenih primitaka u istom poreznom razdoblju nisu ostvarile primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 21. Zakona ili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 39. Zakona, u neprofitnim organizacijama uz naknadu, a do propisanog iznosa. Istim člankom i stavkom Zakona, točkom 12., propisano je da se na primitke po osnovi službenih putovanja po osnovi prijevoza i noćenja koje isplatitelji – neprofitne organizacije isplaćuju fizičkim osobama koje za te organizacije obavljaju poslove iz njihovoga djelokruga odnosno za njihove potrebe i uz naknadu, a pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prijevoza i noćenja glase na isplatitelja – neprofitnu organizaciju, također, ne plaća porez na dohodak.

Člankom 6. stavkom 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/2017; dalje u tekstu Pravilnik) dodatno se propisalo da se neoporezivim primicima smatraju slijedeće naknade što ih isplatitelji isplaćuju osobama koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu, na dobrovoljnoj praksi ili na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

- naknade za odvojeni život od obitelji (do 1.750,00 kuna mjesečno)

- dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu (do 170,00 kuna)

- dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno (do 85,00 kuna)

- dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu (do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna)

- dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno (do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna)

- pomorski dodatak (do 250,00 kuna dnevno)

- pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe (do 400,00 kuna dnevno)

- dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca (u ukupnom iznosu)

- naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju (u visini stvarnih izdataka)

- naknade troškova noćenja na službenom putovanju (u visini stvarnih izdataka)

- naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom (u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz)

- naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom (do 2,00 kune po prijeđenom kilometru)

- naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza).

Sukladno članku 6. stavku 7. Pravilnika, naknade (sve vrste dnevnica za službena putovanja, naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, naknade troškova noćenja na službenom putovanju) koje su isplaćene po osnovi službenih putovanja za potrebe neprofitne organizacije, prema članku 9. stavku 1. točki 11. Zakona, ne smatraju se oporezivim primicima pod uvjetom da fizičke osobe do trenutka isplate navedenih primitaka u istom poreznom razdoblju nisu ostvarile primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 21. Zakona ili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 39. Zakona.

Iznimno od navedenoga, a prema članku 6. stavku 8. Pravilnika, naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju (u visini stvarnih izdataka) i naknade troškova noćenja na službenom putovanju (u visini stvarnih izdataka) ne smatraju se oporezivima ni kada isplatitelji - neprofitne organizacije isplaćuju naknade fizičkim osobama koje za te organizacije obavljaju poslove iz njihovog djelokruga odnosno za njihove potrebe i uz naknadu, a pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prijevoza i noćenja glase na isplatitelja – neprofitnu organizaciju. 

Navedene isplate priznaju se na temelju vjerodostojnih isprava (računa, obračuna, odluka, potvrda o cijeni karata i drugog) sukladno članku 8. Pravilnika pa se izdaci za službena putovanja  (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i drugo) obračunavaju na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu. Uz putni nalog obvezno se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to osobito: računi za cestarine, računi za parking, putne karate ili u iznimnim i opravdanim slučajevima preslike putnih karata, računi za smještaj i drugo, bez obzira na način podmirenja izdataka.

Možemo zaključiti prema izloženom da Zakon omogućava niz neoporezivih naknada koje se volonterima isplaćuju po osnovi dnevnica, prijevoznih troškova na službenom putovanju i noćenja, uz ispunjavanje propisanih uvjeta kao što je neostvarivanje primitaka po osnovi nesamostalnog rada ili primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak do trenutka isplate tih naknada u neprofitnim organizacijama ili iznimno, kada fizičke osobe obavljaju poslove iz djelokruga poslova neprofitnih organizacija odnosno za njihove potrebe i uz naknadu ako računi o obavljenim uslugama prijevoza i noćenja glase na isplatitelja – neprofitnu organizaciju.

S obzirom da se u okviru navedenih poreznih propisa utvrđuju primici koji se oporezuju te primici koji se smatraju neoporezivima, potrebno je ostala pitanja vezana za način isplate i priznavanje troškova volonterima uputiti nadležnom tijelu u čijem je djelokrugu volonterstvo sukladno članku 18. Zakona o volonterstvu.


2. Novčana nagrada za natjecanje

Člankom 8. stavkom 2. točkom 6. Zakona propisano je da se primici ostvareni na nagradnim natječajima ili natjecanjima, raspisanima pod jednakim uvjetima uz mogućnost sudjelovanja svih osoba i igrama na sreću prema posebnom zakonu, ne smatraju dohotkom. Nagrade se smatraju primicima za koje se ne pružaju tržišne protuusluge ukoliko su takvi primici dodijeljeni putem nagradnih natječaja ili natjecanja raspisanima pod jednakim uvjetima svima pa takvi primici ne podliježu oporezivanju.

Dakle, ako je na javnom natječaju raspisana nagrada za najbolji članak određenog internetskog portala pod jednakim uvjetima svima, isplaćeni iznos smatra se neoporezivim u smislu Zakona o porezu na dohodak.

 
Povratak na prethodnu stranicu