Porez na dohodak - Dohodak od imovine i imovinskih prava
Broj klase:410-01/17-01/24
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-13
Zagreb, 18.04.2017
Početak i prestanak utvrđivanja poreza i prireza na dohodak ostvarenog od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova

​Vezano za upit Područnog ureda Sjeverna Hrvatska o utvrđivanju poreza na dohodak ostvarenog od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova u slučaju kada je nadležni ured državne uprave donio rješenje o djelomičnoj odjavi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu zbog prodaje jednog od apartmana u domaćinstvu, donosimo slijedeće mišljenje.

Sukladno članku 57. stavku 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, porez na dohodak ostvaren od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, utvrđuje se u paušalnom iznosu pod uvjetima i na način propisan člancima 61. i 82. Zakona te Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (Narodne novine, broj 1/17; dalje u tekstu: Pravilnik) kojim se dodatno razrađuju bitne odredbe za provedbu paušalnog oporezivanja.

Porez na dohodak, po osnovi primitaka koje porezni obveznik ostvaruje putem iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranjem kampova, utvrđuje se u godišnjem paušalnom iznosu, odnosno utvrđuje se i plaća tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja u visini od jedne četvrtine godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje, a na temelju poreznog rješenja kojeg Porezna uprava nadležna prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika donosi nakon što porezni obveznik podnese rješenje nadležnog ureda kojim se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u skladu s odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 85/15 i 121/16).

Porezno rješenje vrijedit će i za slijedeće godine do donošenja novog rješenja, odnosno dok ne nastupe promjene kada Porezna uprava ukida postojeće rješenje i donosi novo, ali tek sa 1. siječnja sljedeće godine. 

Iznimno, prema članku 6. stavku 4. Pravilnika, kada se rješenje o odobrenju za pružanje usluga građana u domaćinstvu, odnosno kada se rješenje o prestanku odobrenja za pružanje usluga građana u domaćinstvu, od strane nadležnog ureda donosi tijekom godine, godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak poreznom se obvezniku utvrđuje razmjerno broju tromjesečja u kojemu je porezni obveznik imao odobrenje za pružanje usluga građana u domaćinstvu i to u korist poreznog obveznika. 

Vrsta usluge koja se pruža kao ni razdoblje u tijeku kalendarske godine u kojem se usluga pruža ne utječu na utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza jer je ovakav porez na dohodak godišnji porez, a plaća se u paušalnom iznosu tromjesečno što znači da dospijeva na naplatu protekom svaka tri mjeseca u godini, osim iznimno, kada porezni obveznik počinje pružati usluge u domaćinstvu u tijeku kalendarske godine, porez se utvrđuje od onoga tromjesečja za koje porezni obveznik posjeduje rješenje o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu te kada porezni obveznik prestane obavljati djelatnost odnosno stekne rješenje kojim mu se ukida rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu tijekom godine. 

Sukladno članku 38. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ukida se rješenjem u slučaju: smrti iznajmljivača, osim ako nasljednik iznajmljivača ne nastavi obavljati pružanje ugostiteljskih usluga, odjave pružanja ugostiteljskih usluga danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom uredu,  ako je iznajmljivač u odjavi utvrdio datum unatrag te ako se utvrdi prestanak ispunjavanja uvjeta za pružanje ugostiteljskih usluga propisanog tim Zakonom.

Iz navedenoga možemo zaključiti da porezni obveznik kojemu je nadležni ured donio rješenje o djelomičnoj odjavi pružanja ugostiteljskih usluga, nastavlja dalje obavljati djelatnost pružanja usluga u domaćinstvu, ali smanjenog broja kreveta (apartmana) te je obvezan platiti godišnji porez do kraja godine prema utvrđenom poreznom rješenju kojim je nadležna ispostava Porezne uprave utvrdila godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima/organiziranja kampova prije nego je porezni obveznik prodao jedan od tih apartmana. Novo porezno rješenje sa smanjenim brojem kreveta donosi nadležna ispostava Porezne uprave s 1. siječnja sljedeće godine prema članku 6. stavku 1. Pravilnika.  

Povratak na prethodnu stranicu