Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/16-01/2808
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-2
Zagreb, 13.04.2017
Ispunjavanje obveznih podataka u putnim nalozima

​Zaprimili smo upit poreznog obveznika u svezi iskazivanja obveznih elemenata u putnim nalozima. U istom se postavlja pitanje o obvezi popunjavanja podataka o marki i registarskoj oznaci automobila te početnom i završnom stanju brojila - kilometar/sat u putnom nalogu u slučaju kada poslodavac za radnika koji službeno vozilo koristi i u privatne svrhe obračunava primitak u naravi u visini 1% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjesečno ili u visini 20% iznosa mjesečne rate za operativni leasing. Slijedom navedenog, odgovaramo u nastavku:

Člankom 9. stavkom 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 21. toga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa.

U skladu s člankom 21. stavkom 1. točkom 1. podtočkom b) Zakona, primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a to su primici po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog, koje poslodavac isplaćuje ili daje radnicima iznad propisanih iznosa.

Člankom 7. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17; dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da se u skladu s odredbama članka 21. stavka 1. točke 1. podtočke b) Zakona primici po osnovi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina smatraju primicima od nesamostalnog rada ako prelaze iznose iz stavka 2. toga članka. Svi drugi primici koji nisu navedeni u stavku 2. toga članka smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada u ukupno isplaćenom iznosu. U skladu sa stavkom 2. toga članka oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje svojim radnicima i to, između ostalih:

- dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu do 170,00 kuna

 - dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 85,00 kuna

- dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna

- dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno - do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna

- dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca u ukupnom iznosu

-  naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka

-  naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka

- naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Člankom 8. Pravilnika propisano je da se isplate iz članka 7. Pravilnika priznaju na temelju vjerodostojnih isprava (računa, obračuna, odluka, potvrda o cijeni karata i drugog). Izdaci za službena putovanja iz članka 7. toga Pravilnika (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja, i drugo) obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu. Neovisno u kojem obliku se izdaje, putni nalog kao vjerodostojna isprava sadrži osobito slijedeće podatke: 

- nadnevak izdavanja,

- ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje, 

- mjesto u koje osoba putuje, 

- svrha putovanja, 

- vrijeme trajanja putovanja, 

- vrijeme kretanja na put, 

- podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila - kilometar/sat), 

- vrijeme povratka s puta, 

- potpis ovlaštene osobe, 

- obračun troškova, 

- likvidaciju obračuna te izvješće s puta. 

Uz putni nalog obvezno se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to osobito: računi za cestarine, računi za parking, putne karate ili u iznimnim i opravdanim slučajevima preslike putnih karata, računi za smještaj i drugo, bez obzira na način podmirenja izdataka.

Nadalje, člankom 21. stavkom 3. Zakona te člankom 21. stavkom 1. točkom 1. Pravilnika propisano je da se primicima u naravi po osnovi nesamostalnog rada smatraju i primici radnika i osoba koji ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada u stvarima i uslugama koje imaju novčanu vrijednost (dobra, usluge, prava i ostala primanja u naravi), u koje ulaze i korištenje prijevoznih sredstava koje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće omogućuje radniku i osobama koje ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada.

Odredbama članka 22. stavka 1. i stavka 3. točke 5. Pravilnika propisano je da se vrijednost primitaka u naravi utvrđuje prema tržišnoj vrijednosti tih primitaka koja je važeća u mjestu davanja (s uključenim porezom na dodanu vrijednost). Vrijednost primitaka pri korištenju prijevoznih sredstava utvrđuje se u visini od 1% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjesečno (uvećano za porez na dodanu vrijednost) odnosno u visini 20% od mjesečne rate za operativni leasing ili dugotrajni najam (uvećano za porez na dodanu vrijednost), bez obzira na opseg korištenja prijevoznih sredstava u privatne svrhe. Primitak se može utvrđivati i prema opsegu stvarnog korištenja:

- ako se prijevozna sredstva daju na korištenje u privatne svrhe, poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće obvezan je donijeti odluku o načinu i uvjetima tog korištenja, kao i načinu utvrđivanja plaće radnika i osoba koje ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada

- ako se plaća po osnovi korištenja prijevoznog sredstva u privatne svrhe utvrđuje prema opsegu stvarnog korištenja, poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće obvezan je voditi evidenciju o prijeđenoj kilometraži i vremenu korištenja u privatne svrhe, a način vođenja te evidencije utvrđuje odlukom iz prethodne točke

- ako se ne vodi evidencija iz prethodne točke, primitak u naravi od korištenja prijevoznih sredstava u privatne svrhe utvrđuje se u visini 1% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjesečno odnosno u visini 20% iznosa mjesečne rate za operativni leasing ili dugotrajni najam

- ako više radnika ili osoba koje ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada tijekom mjeseca koristi isto prijevozno sredstvo, a poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće osnovicu utvrđuje u visini 1% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjesečno odnosno u visini 20% iznosa mjesečne rate za operativni leasing ili dugotrajni najam, odgovarajući iznos primitka po toj osnovi pribraja svakom radniku i osobi

- primitak po osnovi korištenja prijevoznih sredstava u privatne svrhe utvrđuje se prema stvarnom opsegu korištenja za cestovna motorna vozila - na iznos koji se dobije tako da se ukupno prijeđena kilometraža u privatne svrhe pomnoži s 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Slijedom navedenog, u slučaju kada se po osnovi korištenja službenog automobila i u privatne svrhe utvrđuje primitak u naravi u visini 1% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjesečno odnosno u visini 20% iznosa mjesečne rate za operativni leasing, nije propisana obveza vođenja evidencije. Međutim, ako se isto vozilo koristi kao prijevozno sredstvo na službenom putu, u putnom nalogu postoji obveza evidentiranja podatka o marki i registarskoj oznaci automobila, početnom i završnom stanju brojila - kilometar/sat, kako bi se nedvojbeno moglo utvrditi da je službeni put stvarno i obavljen, osim ako su ti podaci osigurani u drugim evidencijama poslodavca (internim evidencijama o korištenju službenih automobila). Na isti način potrebno je postupiti i kada se kao prijevozno sredstvo na službenom putu koristi službeni automobil koji se istovremeno ne koristi i za privatne svrhe.

Povratak na prethodnu stranicu