Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/15-01/88
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-11
Zagreb, 06.04.2017
Neresorbirajući kirurški konac – primjena ispravne stope PDV-a
​Navedenim dopisom dostavili ste nam upit o primjeni stope PDV-a prilikom uvoza neresorbirajućeg kirurškog konca. U upitu navodite da se u aktivnostima carinskih tijela prilikom puštanja robe u slobodan promet pojavljuju učestala pitanja carinskih djelatnika i gospodarskih subjekata te da je uočen nejednak tretman u vezi primjene stope PDV-a prilikom uvoza kirurškog konca. Nadalje, navodite da smo se odgovorom, KLASA: 410-19/15-01/88, URBROJ: 513-07-21-01/16-8 od 9. svibnja 2016. očitovali da se prilikom uvoza kirurškog konca primjenjuje stopa PDV-a 5% te da se u očitovanju pozivamo na tumačenje pojma medicinskog proizvoda za ugrađivanje izdanog od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode (u daljnjem tekstu: HALMED), KLASA: 530-02/15-01/63, URBROJ: 381-13/86-15-02 od 10. rujna 2015., prema kojemu se svaki medicinski proizvod koji je namijenjen djelomičnom uvođenju u ljudsko tijelo kirurškom intervencijom i koji ostaje u tijelu nakon postupka najmanje 30 dana smatra medicinskim proizvodom za ugrađivanje. U upitu navodite da se u praksi u uvozu pojavljuje neresorbirajući kirurški konac (u predmetnom slučaju s iglom) koji se vadi iz tijela tjedan dana nakon šivanja te da je na osnovu zahtjeva Područnog carinskog ureda Zagreb – Carinskog ureda Zagreb II, HALMED dao svoje mišljenje, KLASA: 530-02/15-01/63, URBROJ: 381-13-07/117-16-04 od 17. srpnja 2016. da se takav proizvod ne može smatrati medicinskim proizvodom za ugradnju. Obzirom na navedeno, postavlja se pitanje koju stopu PDV-a primijeniti prilikom uvoza neresorbirajućeg kirurškog konca.
 
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
 
Medicinskom opremom, pomagalima i drugim spravama koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida smatraju se proizvodi koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo – implantati, prema Listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo, te ostali medicinski proizvodi za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka koji se stavljaju u promet pod nazivom iz stupca 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO).
 
U proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo – implantate, prema Listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo, navedene su, između ostalog, žice pod rednim brojem 33. članka 47. stavka 1. točke e) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 do 1/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) i to za šivanje, za fiksaciju, za serklažu, za vezivanje, za ligature i drugo.
 
Mišljenjem, KLASA: 530-02/15-01/63, URBROJ: 381-13/86-15-02 od 10. rujna 2015., HALMED se očitovao kako slijedi:
„Kako se sterilni kirurški konci ugrađuju kirurškim putem, uglavnom se resorbiraju i zadržavaju u ljudskom organizmu od 45 dana do 2 godine u potpunosti odgovaraju definiciji implantata odnosno medicinskim proizvodima za ugradnju.“
 
Nadalje, odgovorom, KLASA: 530-02/15-01/63, URBROJ: 381-13-07/117-16-04 od 17. srpnja 2016. koje ste nam dostavili u privitku dopisa, HALMED se očitovao kako slijedi:
„S obzirom da se neresorbirajući konac za uporabu u dentalnoj medicini uobičajeno vadi tjedan dana nakon postupka šivanja, ne može ga se smatrati medicinskim proizvodom za ugradnju na koji se može primijeniti mišljenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode KLASA: 530-02/15-01/63, URBROJ: 381-13/86-15-02 od 10. rujna 2015. godine.“
 
Uzimajući u obzir navedeno, zaključujemo da podjela kirurškog konca obzirom na njegovu mogućnost resorbiranja u ljudskom organizmu nije jasno određena te smo mišljenja da se za potrebe oporezivanja PDV-om kirurški konac može smatrati žicama navedenim pod rednim brojem 33. članka 47. stavka 1. točke e) Pravilnika o PDV-u, neovisno o tome je li resorbirajući ili neresorbirajući, obzirom da je njegova namjena u medicini ista odnosno da se koristi za šivanje, za fiksaciju, za serklažu, za vezivanje, za ligature i drugo.
 
Stoga, kako ne bi dolazilo do nejednakog tretmana u primjeni stope PDV-a, pri isporuci, odnosno uvozu kirurškog konca primjenjuje se stopa PDV-a od 5% u smislu odredbi članka 38. stavka 2. točke e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 do 115/16) i članka 47. stavka 1. točke e) Pravilnika o PDV-u, neovisno o tome je li kirurški konac resorbirajući ili neresorbirajući.
 
Povratak na prethodnu stranicu