Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/17-02/32
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-4
Zagreb, 10.04.2017
Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada
​Podnositelj upita iz dostavnog popisa u svom dopisu navodi da se bavi djelatnošću gospodarenja otpadom, medicinskim otpadom koji se temeljem članka 53. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom smatra posebnom kategorijom otpada. S tim u vezi postavljeno je pitanje o mogućnosti primjene snižene stope PDV-a na uslugu sakupljanja medicinskog otpada, i ostalih vrsta otpada koje se smatraju posebnom kategorijom.
 
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
 
Člankom 38. stavkom 3. točkom h) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i člankom 47. stavkom 3. točkom h) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 1/17) propisano je da se snižena stopa PDV-a 13% primjenjuje na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisuo održivom gospodarenju otpadom, odnosno prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
 
Obzirom da je tumačenje Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, u daljnjem tekstu: Zakon) u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u vezi s postavljenim pitanjem zatražili smo očitovanje nadležnog ministarstva.
 
S tim u vezi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo nam je odgovor KLASA: 351-01/17-02/124, URBROJ: 517-06-3-1-17-2 od 28. ožujka 2017. u kojem navodi:
„Odredbama članka 30. stavka 1. Zakona određeno je da javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.
 
Sukladno članku 33. stavku. 2. Zakona davatelj usluge dužan je korisniku usluge obračunavati cijenu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju masa predanog otpada ili volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika sukladno odluci iz članka 30. stavka 7. Zakona. 
 
Nadalje, člankom 28. stavkom 1. točkom 1. i 2. Zakona propisane su obveze koje je jedinica lokalne samouprave dužna osigurati na svom području, uključujući i odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, a člankom 35. Zakona propisan je način izvršenja obveze odvojenog prikupljanja navedenog otpada jedinice lokalne samouprave. 
 
Slijedom navedenog, odvojeno sakupljanje otpada prema posebnom propisu, a vezano na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada odnosi se na obaveze jedinice lokalne samouprave u smislu članka 35. Zakona.”
 
Prema tome, sniženom stopom PDV-a 13% oporezuje se odvojeno sakupljanje otpada prema posebnom propisu, a vezano na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koje se odnosi na obaveze jedinice lokalne samouprave u smislu članka 35. Zakona.
Na usluge sakupljanja medicinskog otpada, i ostalih vrsta otpada koje se smatraju posebnom kategorijom otpada prema posebnom propisu ne primjenjuje se snižena stopa PDV-a 13%, već navedene usluge podliježu oporezivanju PDV-om po stopi 25%.
Povratak na prethodnu stranicu