Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:410-01/15-01/2776
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-2
Zagreb, 23.03.2017
Porezni tretman dodjele dionica iz inozemstva

​Primili smo upit Trgovačkog društva u HR-u u svezi poreznog tretmana dodjele dionica iz inozemstva te obračuna i uplate doprinosa, poreza i prireza u ime radnika. U istom se, između ostalog, navodi da zaposlenicima Trgovačkog društva u RH-u, Trgovačko društvo u SAD-u  ima namjeru dodijeliti dionice iz inozemstva prema slijedećim uvjetima:

-  Trgovačko društvo u SAD-u  dodijelio bi svoje vlastite dionice fizičkim osobama, pojedincima koji su zaposleni u Trgovačkom društvu u RH-u,

- dionice se dodjeljuju pojedincu izravno od strane Trgovačkog društva u SAD-u,

- Trgovačko društva u RH-u  je povezano poduzeće s Trgovačkim društvom u SAD-u, koje dodjeljuje dionice,

- trošak dionica i njihovog prijenosa na zaposlenika kao niti bilo kakve druge troškove vezane za prijenos dionica ne snosi Trgovačko društvo u RH-u,

- Trgovačko društvo u RH-u nema nikakve obaveze davanja tih dionica svojim zaposlenicima, niti prema internim pravilima, niti prema ugovorima o radu sklopljenim sa zaposlenicima. 

Stoga, a s obzirom da porezni obveznici koji ostvare dohodak iz inozemstva imaju obvezu u propisanom roku upisati se u registar obveznika poreza na dohodak te uplatiti porez i prirez porezu na dohodak kao i doprinose za obvezna osiguranja te o istom izvijestiti Poreznu upravu na propisanom obrascu, kako bi se „izbjegle moguće pogreške vezane za sam obračun i pravilno izvještavanje Poreznoj upravi“ postavljaju upit o mogućnosti pružanja „administrativne pomoći zaposlenicima“ obzirom da „zaposlenici koji primaju dionice iz inozemstva nisu educirani u obračunavanju poreza i doprinosa te sastavljanju Obrasca JOPPD“. Slijedom navedenog, odgovaramo u nastavku:

Člankom 21. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu; Zakon) je između ostalog propisano da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a to su: 

- plaća koju poslodavac isplaćuje radnicima u svezi sa sadašnjim radom, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa bez obzira na sadašnji status te osobe - umirovljenik ili neki drugi status i to ako se radi o plaći za rad koji je obavljen za vrijeme radnog odnosa i možebitne druge isplate na koje je radnik imao pravo u vrijeme toga radnog odnosa neovisno kada je u toj godini prestao radni odnos, odnosno raskinut ugovor o radu ili budućim radom po osnovi sadašnjeg radnog odnosa,

- primici po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog, koje poslodavac isplaćuje ili daje radnicima iznad propisanih iznosa,

- plaća koju radniku umjesto poslodavca isplati druga osoba,

- naknada članu uprave i/ili izvršnom direktoru koji kao radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca sukladno zakonu kojim se uređuju radni odnosi,

- premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, dopunskog, dodatnog i privatnoga zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja iznad propisanog iznosa i osiguranja njihove imovine te

- svi drugi primici koje poslodavac isplaćuje ili daje radniku vezano uz radni odnos i odnos poslodavca i radnika bez obzira na oblik i način isplate ili temelja za isplatu, osim ako je tim Zakonom drukčije uređeno.

Nadalje, u skladu sa stavkom 3. toga članka, primicima u naravi smatraju se korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita, dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica po povoljnijim uvjetima i druge pogodnosti koje poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće iz stavaka 1. i 2. toga članka daju radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz stavaka 1. i 2. toga članka. 

Člankom 39. stavkom 2. Zakona propisano je da se drugi dohodak ostvaruje po osnovi primitaka koji se ne smatraju primicima određenim po osnovi nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja te se prema članku 39. stavku 3. točki 5. Zakona, primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak, između ostalih, smatraju i primici u naravi - korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 21. stavku 3. Zakona, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 21. Zakona.

U skladu s člankom 54. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17; dalje u tekstu: Pravilnik) primici koje ostvaruju radnici tuzemnog društva dodjelom vlastitih dionica povezanog društva u tuzemstvu ili u inozemstvu ili realizacijom prava iz opcijskog ugovora sklopljenog s povezanim društvom u tuzemstvu ili u inozemstvu, smatraju se primicima u naravi po osnovi kojih se utvrđuje drugi dohodak. 

Sukladno članku 17. stavcima 1. i 2. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16), porezni obveznik može imati opunomoćenika, stručnog pomagača i poreznog savjetnika.

Opunomoćenik je osoba koja zastupa poreznog obveznika u okviru dobivene punomoći i u njegovo ime može poduzimati radnje u poreznom postupku. Nadalje, sukladno članku 23. stavku 1. toga Zakona, obveze iz porezno-dužničkog odnosa za poreznog obveznika mogu podmiriti i treće osobe.

Prema dostavljenim podacima iz upita, dodjela vlastitih dionica zaposlenicima Trgovačkog društva u RH-u od Trgovačkog društva u SAD-u, smatra se drugim dohotkom danim u naravi. Budući da će navedeni primitak zaposleni ostvariti od isplatitelja iz inozemstva, obračun poreza i izvješćivanje uređeno je člankom 81. Zakona i člankom 90. Pravilnika. Obzirom da je sjedište društva koje ima namjeru dodijeliti dionice radnicima Trgovačkog društva u Hr-u u SAD-u, Trgovačko društvo u  RH-u može uz pristanak radnika, a radi pojednostavljenja postupka izvršiti obračun poreza na dohodak te podmiriti i druge obveze iz porezno - dužničkog odnosa u ime i za račun svojih radnika odnosno u skladu s navedenim odredbama Općeg poreznog zakona preuzeti ulogu opunomoćenika. Također, u tom slučaju može nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu/uobičajenom boravištu stjecatelja primitka podnijeti obrazac INO-DOH ili JOPPD ovisno o slučaju u ime radnika, uz uvjet da u dijelu u kojem se upisuju podaci za podnositelja izvješća navede osobne podatke radnika, poreznog obveznika, budući da stvarni isplatitelj ima sjedište u inozemstvu. Napominjemo da porez mora biti uplaćen na teret radnika, a ne na teret Trgovačkog društva u RH-u.

Međutim, ako se dodjela dionica vrši na temelju ugovora o radu između radnika i Trgovačkog društva u RH-u  ili drugog akta kojim se uređuje radni odnos, odnosno ako se iz ugovornih odnosa između Trgovačkog društva u RH-u  i Trgovačkog društva u SAD-u, može utvrditi da će troškovi dodjele posredno teretiti Trgovačko društvo u RH-u, navedene naknade smatrat će se dohotkom od nesamostalnog rada (plaćom) koju radniku umjesto poslodavca isplati druga osoba.

Napominjemo da je ovaj odgovor dan isključivo na temelju podataka iz postavljenog upita te upućujemo nadležnu ispostavu Porezne uprave na, ukoliko ocijeni potrebnim, utvrđivanje svih daljnjih činjenica i izvršenje uvida u vjerodostojne isprave i dokumentaciju podnositelja upita zbog utvrđivanja svih relevantnih elemenata koji mogu utjecati na pravilno i zakonito utvrđivanje poreznih obveza. 

Povratak na prethodnu stranicu