Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/17-02/25
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-2
Zagreb, 16.03.2017
Stopa PDV-a na naknadu za posredovanje vezano uz prodaju električne energije
​Burza iz dostavnog popisa (hrvatsko društvo) koja prema navodima u upitu predstavlja središnje mjesto centralizirane trgovine električnom energijom između članova Burze obratila se upitom u vezi primjene snižene stope PDV-a 13%. U upitu se navodi da pri kupoprodaji električne energije medu članovima Burze, Burza nastupa kao kupac, odnosno prodavatelj električne energije u vlastito ime i za tuđi račun. Prema navodima u upitu Burza prodaje električnu energiju po istoj cijeni po kojoj je kupila električnu energiju, a uz to članovima za takvu transakciju kupoprodaje električne energije zaračunava naknadu za posredovanje koja se naplaćuje ovisno o količini kupljene tj. prodane električne energije. U upitu se navodi stav Burze da se na predmetnu naknadu za posredovanje primjenjuje snižena stopa PDV-a 13% obzirom da je ista vezana uz samu kupoprodaju tj. isporuku električne energije te je s tim u vezi zatražena potvrda iznesenog stava.
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Prema odredbama članka 8. stavka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broj 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) ako porezni obveznik djelujući u vlastito ime, ali za račun druge osobe sudjeluje u obavljanju usluga, smatra se da je sam primio i obavio te usluge.
 
Odredbama članka 38. stavka 2. točke g) Zakona o PDV-u propisano je da se PDV obračunava po sniženoj stopi 13% na isporuku električne energije do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, uključujući naknade vezane uz tu isporuku. 
 
Napominjemo da se Središnji ured Porezne uprave, između ostalog, odgovorom KLASA: 410-19/16-01/68 od 06. srpnja 2016. očitovao u vezi poreznog tretmana usluga posredovanja koju obavlja Burza iz dostavnog popisa. U nastavku navodimo dio spomenutog odgovora koji se odnosi na uslugu posredovanja.
 
„Burza nastupa kao kupac/prodavatelj električne energije u vlastito ime i za tuđi račun. Za takvu transakciju kupoprodaje električne energije Burza članovima zaračunava proviziju za posredovanje, a kupcima izdaje račune za isporuku električne energije. Burza izdaje račune u ime isporučitelja (samoizdavanje računa) električne energije.
 
U skladu s navedenim, napominjemo da opisani način poslovanja Burze nema obilježje komisijskog načina prodaje. Naime, u slučaju prodaje u komisiji provizija se naplaćuje od komitenta za čiji račun je obavljen komisioni posao dok iz navoda u upitu proizlazi da u predmetnom slučaju Burza naplaćuje svim članovima neovisno o tome jesu li kupci ili prodavatelji te da električnu energiju prodaje po istoj cijeni po kojoj ju je i kupila. Iz tog razloga suglasni smo sa stavom prema kojem se provizija koju će Burza zaračunavati članovima treba fakturirati zasebno od isporuke električne energije obzirom da se smatra zasebnom isporukom u odnosu na isporuku električne energije. Obzirom da će se provizija zaračunavati članovima koji mogu biti tuzemna i inozemna društava (EU ili treće zemlje) prilikom fakturiranja provizije, a u skladu s odredbama članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u primjenjuje se sljedeće. Ako se provizija zaračunava tuzemnom društvu na istu je Burza obvezna obračunati PDV. U slučaju kada se provizija zaračunava inozemnom društvu (EU ili treće zemlje) tada Burza na računu neće obračunati PDV obzirom da je primatelj usluge obvezan obračunati PDV na proviziju u svoj državi.“. 
 
S obzirom da iz navoda u upitu i navoda Burze na temelju kojih je dan odgovor KLASA: 410-19/16-01/68 od 06. srpnja 2016. u vezi poreznog tretmana usluga posredovanja nije razvidno radi li se o istim uslugama posredovanja, ne možemo se sa sigurnošću očitovati. Naime, ako se u predmetnom slučaju radi o proviziji za posredovanje koju Burza treba članovima fakturirati zasebno od isporuke električne energije obzirom da se smatra zasebnom isporukom u odnosu na isporuku električne energije, tada se na takvu proviziji obračunava PDV-a po stopi 25%. Međutim, ako se u predmetnom slučaju ne radi o takvoj proviziji, već o naknadi koja je vezana uz samu kupoprodaju tj. isporuku električne energije na istu se primjenjuje snižena stopa PDV 13%.
Napominjemo, ako računi za električnu energiju sadrže naknade koje ne podliježu oporezivanju PDV-om i naknade koje podliježu oporezivanju PDV-om tada su naknade koje ne podliježu oporezivanju i dalje neoporezive, dok su naknade koje podliježu oporezivanju oporezive stopom PDV-a 13% umjesto 25%.
 
Povratak na prethodnu stranicu