Porez na dohodak - Dohodak od imovine i imovinskih prava
Broj klase:410-01/17-1/23
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-11
Zagreb, 09.03.2017
Dohodak od imovine ostvaren po osnovi najma vlasnika i suvlasnika

​Na postavljeno pitanje vezano za oporezivanja dohotka od imovine ostvarenog po osnovi najamnine kada vlasnik jednog dijela nekretnine koji je istovremeno i suvlasnik drugih dijelova nekretnine, iznajmljuje nekretninu u svoje ime i za svoj račun uz suglasnost suvlasnika utemeljenu ugovorom sklopljenim sa suvlasnicima, odgovaramo u nastavku.

Prema članku 56. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, 115/16; dalje u tekstu: Zakon) dohotkom od imovine po osnovi najamnine smatra se razlika između primitaka i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u svezi s tim primicima.

Također, sukladno članku 67. stavku 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, 10/17) dohotkom od imovine, smatra se, između ostaloga, dohodak koji porezni obveznik ostvari od davanja u zakup ili najam nekretnine i pokretnine u svojem vlasništvu i/ili suvlasništvu, bez obzira na njihovu veličinu, količinu i/ili broj. 

Dohodak ostvaren od zajedničke samostalne djelatnosti ili dohodak ostvaren od imovine i imovinskih prava suvlasnika i supoduzetnika utvrđuje se kao jedinstveni dohodak ili gubitak koji se dijeli prema pojedinim suvlasnicima ili supoduzetnicima prema ugovoru, sukladno članku 79. stavcima 1. i 3. Zakona. 

Iz navedenoga proizlazi da porezni obveznik koji ostvaruje dohodak od zajedničke nekretnine može iznajmljivati nekretninu kao vlasnik i/ili suvlasnik ukoliko su se suvlasnici usuglasili ugovorom o međusobnim pravima i obvezama. 

S obzirom da je u privitku upita dostavljen dodatak ugovoru o najmu stana u kojem su suvlasnici ugovorili da se vlasnica i suvlasnica nekretnine imenuje jedinim najmodavcem, smatramo da je pravilno utvrditi porez na dohodak prema ugovoru, samo poreznoj obveznici koja ostvaruje dohodak.

Povratak na prethodnu stranicu