Porez na dodanu vrijednost - Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)
Broj klase:410-01/16-01/2709
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-2
Zagreb, 19.01.2017
Porezni tretman naknade za obradu zahtjeva kod faktoringa
​Banka „S“ iz dostavnog popisa obratila se upitom u vezi poreznog tretmana usluge naknade za obradu zahtjeva kod faktoringa. U upitu se navodi da banka „S“ u okviru svog poslovanja nudi uslugu otkupa potraživanja te u tu svrhu planira potpisati Ugovor o faktoringu s dobavljačem i kupcem. Prema navodima u upitu radi se o tuzemnom bez regresnom faktoringu u kojem se dobavljač obvezuje ustupiti faktoru predmet faktoringa kojeg čine sve tražbine dobavljača koje su u trenutku stupanja na snagu ugovora nedospjele, a koje dobavljač ima i koje će imati prema kupcu iz uobičajenog (komercijalnog) trgovačkog posla vezanog uz isporuku dobara. U upitu se navodi da je ugovorom definiran ograničeni iznos sredstava koja će dobavljaču biti raspoloživa radi tražbina dobavljača, nastalih isporukom dobara kupcu. Nadalje, prema navodima u upitu banka „S“ kod svakog pojedinačnog otkupa potraživanja naplaćuje naknadu koja se obračunava jednokratno u postotku od iznosa svake pojedinačne fakture i banka ju tretira kao oporezivu PDV-om. U upitu se navodi da banka „S“ pored spomenute jednokratne naknade koja se naplaćuje kod svakog otkupa, kod poslova faktoringa uvodi i „naknadu za obradu zahtjeva“. Naknada za obradu zahtjeva je prema navodima u upitu naknada za operativne aktivnosti vezane uz obradu zahtjeva i odobravanje usluge faktoringa (dogovaranje usluge, prikupljanje podataka, izrada analize i boniteta klijenta, odobravanje usluge i slično), a ista se jednokratno obračunava na iznos Ugovora o faktoringu i to kod svakog prolongata. U upitu se navodi da naknada za obradu zahtjeva kojom se podmiruju troškovi banke „S“ nije vezana za transakciju otkupa potraživanja i teoretski se može dogoditi da se ugovori neki plasman, a da se ne realizira niti jedna transakcija otkupa potraživanja. S tim u vezi postavljeno je pitanje podliježe li takva vrsta naknade za obradu zahtjeva plaćanju PDV-a. Također, zatraženo je specificiranje usluge iz članka 67. stavka 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 1/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) odnosno što se podrazumijeva pod „ostali troškovi koje zaračunava porezni obveznik preuzimatelj duga (faktor)“.
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
 
Člankom 40. stavkom 1. točkom d) Zakon o PDV-u i člankom 67. stavkom 1. Pravilnika o PDV-u propisano je da su plaćanja PDV oslobođene transakcije, uključujući posredovanje, u vezi sa štednim, tekućim i žiro računima, plaćanjima, transferima, dugovima, čekovima i drugim prenosivim instrumentima, osim naplate duga.
 
 Prema odredbama članka 67. stavka 2. Pravilnika o PDV-u isporukom u smislu Zakona o PDV-u ne smatra se ako porezni obveznik ustupi ili prenese potraživanje nastalo iz isporuka dobara i usluga drugom poreznom obvezniku radi naplate. Međutim, naknada za uslugu naplate potraživanja, provizija, diskont i ostali troškovi koje zaračunava porezni obveznik preuzimatelj duga (factor) podliježu plaćanju PDV-a.
 
Slijedom navedenog, usluga naplate duga, prema odredbama Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u podliježe oporezivanju PDV-om. S tim u vezi propisano je da se isporukom u smislu Zakona o PDV-u ne smatra ako porezni obveznik izdavatelj računa ustupi ili prenese potraživanje nastalo iz isporuka dobara i usluga drugom poreznom obvezniku radi naplate, međutim naknada za uslugu naplate potraživanja, provizija, diskont i ostali troškovi koje zaračunava porezni obveznik preuzimatelj duga (factor) smatraju se oporezivom isporukom te podliježu plaćanju PDV-a. Prema tome, i predmetna naknada za obradu zahtjeva koja se jednokratno obračunava na iznos Ugovora o faktoringu i to kod svakog prolongata smatra se oporezivom isporukom te podliježu plaćanju PDV-a. Navedena naknada može se smatrati ostalim troškovima iz članka 67. stavka 2. Pravilnika o PDV-u. 
 
Napominjemo da se u vezi poreznog tretmana faktoringa Središnji ured Porezne uprave detaljnije očitovao odgovorom KLASA: 410-19/15-01/420, URBROJ: 513-07-21-01/16-2 od 07. srpnja 2016. koji dostavljamo u prilogu.
Povratak na prethodnu stranicu