Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/16-01/2725
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-2
Zagreb, 25.01.2017
Troškovi prijevoza na posao i s posla
​Temeljem postavljenih upita o poreznom tretmanu troškova prijevoza na posao i s posla „koje bi poslodavac vršio radnicima (a na to pristaje) prema cijenama mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte skupljeg prijevoznika (čiji vozni red odgovora radnom vremenu radnika)“  te „da li bi se ista takva isplata troškova prijevoza na posao i s posla radnicima koji umjesto javnog prijevoza koriste osobni automobil smatrala neoporezivom“, odgovaramo u nastavku:
 
 Člankom 9. stavkom 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 21. toga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće do propisanih iznosa.
 
 Člankom 5. stavkom 2. pod rednim r.br.  29. i 30.  Pravilnika o porezu na dohodak  (Narodne novine, br. 1/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se u skladu s odredbama članka 9. stavka 1. točke 9. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje svojim radnicima  i to:
- naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u  visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne  karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte.  Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza,  naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza  koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran  prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim  udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz
 
-   naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom
 u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte  odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako  radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz,  stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga  prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog  i međumjesnoga javnoga prijevoza.
 
 Člankom 6. Pravilnika propisano je da se isplate iz članka 5. toga Pravilnika priznaju na temelju vjerodostojnih isprava (računa, obračuna, odluka, potvrda o cijeni karata i drugog). Radi priznavanja neoporezivih iznosa naknada troškova prijevoza iz članka 5. stavka 2. r.br. 29. i r.br. 30. i stavka 26. toga Pravilnika odnosno dokazivanja stvarnih izdataka, vjerodostojnom ispravom smatraju i javno objavljeni odnosno dostupni cjenici ovlaštenih prijevoznika koje su poslodavci radi priznavanja neoporezivih iznosa obvezni osigurati i čuvati u svojim službenim evidencijama odnosno uz putni nalog.
 
 Slijedom navedenog, u slučaju kada na području na kojem se vrši prijevoz na posao i s posla prometuje više prijevoznika, isplata naknade troškova prijevoza ne smatra se oporezivim primitkom do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte onog prijevoznika čiju uslugu prijevoza radnik koristi uz uvjet da su o istom osigurane vjerodostojne isprave, neovisno o tome što na tom području prometuje i prijevoznik čiji je trošak prijevoza povoljniji.
 
 Ako poslodavac radniku isplaćuje troškove prijevoza na posao i s posla, a isti umjesto javnog prijevoza koristi osobni automobil, isplaćena naknada ne smatra se oporezivim primitkom do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte bilo kojeg prijevoznika koji prometuje na tom području.
 
Povratak na prethodnu stranicu