Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-01/17-01/13
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-2
Zagreb, 12.01.2017
Primjene stope PDV-a na pogrebnu opremu – lijesove i urne
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratilo se upitom u vezi primjene stope PDV-a na pogrebnu opremu – lijesove i urne, priznavanja PDV-a i troškova na osobna vozila u tvrtkama te statusa komunalnih trgovačkih društva u vlasništvu gradova i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U nastavku navodimo postavljena pitanja te odgovore u vezi istih.
 
1. Da li se stopa PDV 13% odnosi na drveni lijes ili na limeni lijes te da li se stopa PDV-a 13% odnosi na osnovnu urnu sa pepelom pokojnika ili na vanjsku ukrasnu urnu?
 
Odredbama članka 38. stavka 3. točke i) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) te članka 47. stavka 2. točke i) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj od broja 79/13 do 1/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisano je da se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi 13% na isporuke urni i lijesova koji se pod tim nazivom stavljaju u promet.
 
Prema tome, snižena stopa PDV-a 13% primjenjuje se na sve lijesove i urne koji se pod tim nazivom stavljaju u promet.
 
2. Da li trgovačka društva osnovana za obavljanje djelatnosti (komunalni poslovi) od javnog interesa odnosno za potrebe komune / zajednice, a čija su djelatnost i način financiranja regulirani Zakonom o komunalnom gospodarstvu – nadležno Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja mogu obavljati gospodarske djelatnosti, a u skladu sa pravnom stečevinom EU i direktivom EZ – tržišno natjecanje?
 
Porezni obveznik je sukladno članku 6. stavku 1. Zakona o PDV-u svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.
 
Odredbama članka 6. stavka 2. Zakona o PDV-u propisano je da je gospodarska djelatnost u smislu članka 6. stavka 1. Zakona o PDV-u svaka djelatnost proizvođača, trgovaca ili osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja. Gospodarskom djelatnošću smatra se i iskorištavanje materijalne ili nematerijalne imovine u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda.
 
Navedene odredbe u cijelosti su usklađene s odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost.
 
Za tumačenja Zakona o komunalnom gospodarstvu i očitovanje o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom i direktivama EU potrebno se obratiti ministarstvu nadležnom za tumačenje navedenog zakona. Također, u vezi tržišnog natjecanja potrebno se obratiti tijelu nadležnom za zaštitu tržišnog natjecanja.
 
3. Na osobna vozila u trgovačkim društvima treba priznavati PDV i sve troškove (registracije, osiguranja, servise, gorivo i sl.) jer će se potaknuti kupnja novih vozila i dijelova za ta vozila, a ista će se servisirati u ovlaštenim servisima, a ne po garažama obzirom da je jeftinije.
 
Načelno, porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija, uz zadovoljenje ostalih zakonom propisanih uvjeta.
 
Odredbama članka 61. stavka 1. točke a) Zakona o PDV-u propisano je da porezni obveznik ne može odbiti pretporez za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima.
 
Navedeno ograničenje odbitka pretporeza sukladno članku 61. stavku 2. Zakona o PDV-ne primjenjuju se ako se radi o plovilima i zrakoplovima kojima se obavlja djelatnost prijevoza putnika i dobara te iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju te ako se radi o osobnim automobilima i drugim prijevoznim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju. U tom slučaju pravo na odbitak pretporeza odnosi se i na sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih vozila kao što su gorivo i ulje, investicijsko i tekuće održavanje i slično, što je propisano člankom 136. stavkom 5. Pravilnika o PDV-u.
 
Prema tome, ograničenje pretporeza ne primjenjuje se ako se radi o osobnim automobilima i drugim prijevoznim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za prijevoz umrlih.
 
Napominjemo da 1. siječnja 2018. stupa na snagu izmijenjeni članak 61. Zakona o PDV-u prema kojem se omogućava odbitak 50% pretporeza obračunanog za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz čija vrijednost ne prelazi 400.000,00 kuna nabavne vrijednosti po jednom sredstvu. Porezni obveznik moći će odbiti 50% pretporeza pri nabavi svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima.
Prema izmijenjenom članku 61. Zakona o PDV-u porezni obveznik moći će odbiti pretporez u cijelosti ako se radi o plovilima i zrakoplovima kojima se obavlja djelatnost prijevoza putnika i dobara te iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju te ako se radi o osobnim automobilima i drugim prijevoznim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju. Isto se odnosi i na motorna vozila kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine, broj 15/13, 108/13, 115/16).
Povratak na prethodnu stranicu