Dvostruko oporezivanje - Ugovor
Broj klase:410-01/16-01/2361
Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-02
Zagreb, 19.12.2016
Porezni tretman mirovine ostvarene u inozemstvu (SAD)

Podnositelj upita u svom dopisu postavlja pitanje vezano za dvostruko oporezivanje mirovina iz SAD-a? Naime, podnositelj upita navodi da dvostruko oporezivanje mirovina predstavlja zapreku za povratak ljudi u Republiku Hrvatsku.

 

U nastavku odgovaramo:

 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj: 22/12) je kroz dopunu članka 14. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak propisano da se dohotkom od nesamostalnog rada smatraju i mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu. Tom su se odredbom mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu izjednačile sa mirovinama ostvarenim u tuzemstvu te se tako normiralo načelo ravnopravnosti u oporezivanju svih hrvatskih poreznih rezidenata (članak 51. Ustava Republike Hrvatske, kojim je propisano da je svatko dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima).

 

Nadalje, člankom 24. stavkom 3.  Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj  115/2016), čije odredbe stupaju na snagu s 1. siječnja 2017. godine, propisno je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava po stopi od 24% od mjesečne porezne osnovice do visine 17.500,00 kuna te po stopi od 36% na poreznu osnovicu iznad 17.500,00 kuna, što predstavlja znatno povoljniju situaciju za umirovljenike koji primaju mirovinu iz inozemstva u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje jer će njihovi iznosi mirovina kasnije i u manjem djelu ulaziti u oporezivanje najvišom stopom poreza na dohodak, koja je također smanjena sa 40% na 36% te će svota obračunatog poreza na dohodak na odnosne mirovine biti manja. Važno je napomenuti da je člankom 24. stavkom 5. Zakona o porezu na dohodak propisano da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada umanjuje za 50% umirovljenicima po osnovi ostvarenog dohotka od mirovine. Na taj način će porez na dohodak na mirovine biti dodatno umanjen za 50%. Isto tako, potrebno je istaknuti da je člankom 46. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak propisano da se iznosima plaćenog predujma godišnjeg poreza na dohodak umirovljenika smatraju obračunani predujmovi prema članku 24. stavcima 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak u razmjernom djelu uplaćenog predujma utvrđenog sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o porezu na dohodak.

 

Osim gore navedenog, porezni obveznici moći će zatražiti izuzeće od plaćanja predujmova poreza na dohodak odnosno poreza na dohodak u tuzemstvu tijekom godine po osnovi ostvarenog inozemnog dohotka ako istovremeno plaćaju predujmove poreza na dohodak odnosno porez na dohodak u inozemstvu (npr. ukoliko porezni obveznik ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada – mirovinu iz SAD-a, i ako predujmove na taj dohodak već plaća u SAD-u, isti će moći zatražiti izuzeće od plaćanja predujmova poreza na dohodak od nesamostalnog rada – mirovine u tuzemstvu tijekom godine po osnovi tako ostvarenog inozemnog dohotka, međutim obvezan je predati propisano izvješće o ostvarenom dohotku u inozemstvu do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu temeljem čega će im se utvrditi porezna obveza uz mogućnost uračunavanja poreza plaćenog u inozemstvu čime će se pojednostaviti postupak i ukinuti pretjerano administriranje).

 

Polazeći od naprijed navedenog smatramo da će sve navedene izmjene u oporezivanju inozemnih mirovina značajno doprinijeti umanjenju porezne obveze hrvatskih rezidenata te ujedno olakšati povratak hrvatskog iseljeništva u Republiku Hrvatsku.

 ​​

Povratak na prethodnu stranicu