Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/16-01/165
Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-2
Zagreb, 17.11.2016
Oporezivanje PDV-om prodaje potraživanja temeljem ugovora o financijskom leasingu
​Navedenim dopisom obratili ste se kao likvidator dvaju leasing društava koja su u procesu kontroliranog gašenja svog poslovanje. U dopisu se navodi da se trenutno u Republici Hrvatskoj odvija postupak dobrovoljne likvidacije ili smanjenja nekoliko leasing kuća te da postoji razmatranje ostalih leasing kuća o mogućnosti kupnje ili prijenosa aktivnih ugovora o leasingu. Prema navodima u dopisu na kraju isteka roka na koji je ugovor o financijskom leasingu sklopljen leasing luća kod uredne otplate prenosi i formalno vlasništvo na korisnika predmeta leasing te u tom kontekstu ne dolazi do dodatnog oporezivanja PDV-om obzirom da je isporuka oporeziva u punom iznosu na početku trajanja ugovora o financijskom leasingu. Obzirom na razmatranje leasing kuća o mogućnosti kupnje ili prijenosa aktivnih ugovora o leasingu u upitu se postavlja pitanje da li se u transakciji prodaje financijskih potraživanja temeljem ugovora o financijskom leasingu primjenjuje ista analogija primjenjiva na prodaju ostalih financijskih potraživanja budući da se kod prodaje potraživanja temeljem ugovora o financijskom leasingu prenosi i formalno vlasništvo nad predmetom leasinga kod kojeg je već na početku sklapanja ugovora preneseno ekonomsko vlasništvo. 
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Odredbama članka 5. stavka 2. Zakona o leasingu (Narode novine, broj 141/13) propisano je da je posao financijskog leasinga pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga naknadu koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i opcijom kupnje može steći pravo vlasništva nad tim objektom leasinga po određenoj cijeni koja je u trenutku izvršenja te opcije manja od stvarne vrijednosti objekta leasinga u tom trenutku, a rizici i koristi povezani s vlasništvom na objektu leasinga većim dijelom prenose se na primatelja leasinga.
 
Prema odredbi članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) predmet oporezivanja PDV-om je isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
 
Odredbama članka 7. stavka 2. točke b) Zakona o PDV-u propisano je da se isporukom dobara smatra i stvarna predaja dobara na raspolaganje prema ugovoru o najmu dobara odnosno o leasingu na određeno vrijeme ili o prodaji dobara uz odgodu plaćanja, koji određuje da se vlasništvo nad tim dobrima stječe najkasnije nakon plaćanja zadnjeg obroka.
 
Plaćanja PDV-a sukladno članku 40. stavku 1. točke b) Zakona o PDV-u oslobođeno je odobravanje kredita i zajmova, uključujući i posredovanje u tim poslovima te upravljanje kreditima ili zajmovima kada to čini osoba koja ih odobrava.
 
Odredbama članka 42. stavka 6. Pravilnika o PDV-u propisano je da se kod financijskog leasinga ili najma u poreznu osnovicu ne uračunavaju kamate i slični troškovi financiranja pod uvjetom da se obračunavaju i iskazuju odvojeno od naknade za isporuku predmeta leasinga.
 
Prema odredbama članka 40. stavka 1. točke d) Zakona o PDV-u i članka 67. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) plaćanja PDV-a oslobođene su transakcije uključujući i posredovanje u vezi s depozitima, vođenjem štednih, tekućih i žiro računa za klijente, plaćanjima, transferima, čekovima i drugim instrumentima plaćanja odnosno sve transakcije u vezi s tim koje su neposredno povezane, a omogućuju ispunjenje novčane obveze, osim naplate duga.
 
 Odredbama članka 67. stavka 2. Pravilnika o PDV-u propisano je da se isporukom u smislu Zakona ne smatra ako porezni obveznik ustupi ili prenese potraživanje nastalo iz isporuka dobara i usluga drugom poreznom obvezniku radi naplate. Međutim naknada za uslugu naplate potraživanja, provizija, diskont i ostali troškovi koje zaračunava porezni obveznik preuzimatelj duga (factor) podliježu plaćanju PDV-a.
 
 Slijedom navedenog, financijski leasing je način financiranja nabave dugotrajne imovine kod kojeg davatelj leasing predaje odnosno isporučuje dobro – predmet najma primatelju leasinga uz uvjet obročne otplate. Za utvrđivanje nastanka porezne obveze kod financijskog leasinga nije bitno što se isporučeno dobro otplaćuje u ratama. Stoga, porezna obveza za ukupnu vrijednost predmeta najma nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je isporučeno dobro predmeta najma.
 
Potrebno je istaknuti da prema mišljenju Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga posao faktoringa obuhvaća otkup nedospjelih potraživanja. Prema tome, otkup dospjelih potraživanja kod kojeg se za ustupatelja ne naplaćuje dug smatra se uslugom koja je prema članku 40. stavku 1. točki d) Zakona o PDV-u i članku 67. stavcima 1. i 2. Pravilnika o PDV-u oslobođena plaćanja PDV-a.
 
Međutim, obzirom da se u predmetnom slučaju radi o potraživanju temeljem ugovora o financijskom leasingu slijedom kojeg dolazi do prijenosa i formalnog vlasništva nad predmetom leasinga takva prodaja potraživanja ne smatra se uslugom koja je prema članku 40. stavku 1. točki d) Zakona o PDV-u i članku 67. stavcima 1. i 2. Pravilnika o PDV-u oslobođena plaćanja PDV-a, već se u tom slučaju radi o obavljenoj isporuci koja podliježe oporezivanju PDV-om u smislu članka 4. stavka 1. Zakona o PDV-u.
 
Povratak na prethodnu stranicu