Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/13-01/4471
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-5
Zagreb, 14.12.2015
Porezni tretman primitaka iz inozemstva koje porezni obveznik ostvaruje od Međunarodne agencije za atomsku energiju kao „ekspert tehničke pomoći“

​Podnositelj  upita postavio je upit vezano za porezni tretman primitaka iz inozemstva koje isti ostvaruje od Međunarodne agencije za atomsku energiju kao „ekspert tehničke pomoći“. Prema podacima navedenim u upitu porezni obveznik potpisuje ugovor i „dobiva plaću“ na svoj račun kao ekspert tehničke pomoći od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju koja ga povremeno angažira. Iz naknadno dostavljene dokumentacije proizlazi da porezni obveznik ostvaruje povremene primitke.

Slijedom navedenog, odgovaramo u nastavku:

Republika Hrvatska položila je notifikaciju o sukcesiji 12. veljače 1993. godine kod depozitara, time je Ugovor o privilegijama i imunitetima Međunarodne agencije za atomsku energiju stupio na snagu za Republiku Hrvatsku. 

Odredbom članka VI. Odjeljka 18. Ugovora o privilegijama i imunitetima Međunarodne agencije za atomsku energiju propisano je da su službenici Međunarodne agencije za atomsku energiju oslobođeni od poreza na plaće i doplatke koje im isplaćuje Međunarodna agencija za atomsku energiju pod istim uvjetima kao i službenici Ujedinjenih naroda. Nadalje, odjeljkom 17. toga članka propisano je da će Međunarodna agencija za atomsku energiju povremeno obavještavati Vlade država članica Ugovora o privilegijama i imunitetima Međunarodne agencije za atomsku energiju o imenima službenika na koje se povlastice i imuniteti odnose.

Člankom VII. odjeljak 23. Ugovora o privilegijama i imunitetima Međunarodne agencije za atomsku energiju propisano je da se stručnjacima na zadatku za Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (različitim od službenika koji su obuhvaćeni člankom VI. toga Ugovora) koji obavljaju zadatke inspektora prema članku XII. Statuta Međunarodne agencije za atomsku energiju i inspektora provedbe projekata prema članku XI. Statuta Međunarodne agencije za atomsku energiju, odobravaju povlastice i imuniteti koji su potrebni za neovisno obavljanje njihovih funkcija za vrijeme trajanja njihovih zadataka, uključujući vrijeme provedeno na putovanjima u vezi s njihovim zadacima na sastancima i zadacima. Međutim, Ugovor o privilegijama i imunitetima Međunarodne agencije za atomsku energiju ne propisuje da su stručnjaci na zadatku za Međunarodnu agenciju za atomsku energiju oslobođeni od poreza na plaće i doplatke koje im isplaćuje Međunarodna agencija za atomsku energiju.

Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14 i 143/14) u članku 11. točci 3. propisuje da fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju diplomatsko-konzularne dužnosti ne plaćaju porez na dohodak na tako ostvareni dohodak i to: dužnosnici UN-a i njihovih posebnih agencija, stručnjaci tehničke pomoći UN i njihovi posebnih agencija. 

Od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova zatraženo je tumačenje pojma diplomatsko-konzularne dužnosti, u svezi s odnosnim izrazom iz članka 11. Zakona o porezu na dohodak,  a radi pravilnog utvrđivanja poreznog tretmana u konkretnom slučaju. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova dostavilo je pisano očitovanje Klasa: 018-05/15-01/23; Urbroj: 521-V-02-15-2 od 17. rujna 2015. godine iz kojega proizlazi kako u konkretnom slučaju tumačenje pojma diplomatsko-konzularne dužnosti ne treba isključivo temeljiti na uobičajenom shvaćanju tog pojma prema njegovoj definiciji sadržanoj u ugovornom članku 3. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima iz 1961. godine ili članku 5. Bečke konvencije o konzularnim odnosima iz 1963. godine i običajnom međunarodnom pravu kojim se uređuje ovo pitanje, nego je prvenstveno potrebno utvrditi nalazi li se porezni obveznik na popisu osoba oslobođenih od oporezivanja  iz članka 11. Zakona o porezu na dohodak. 

S obzirom na navedeno, mišljenja smo da se na poslove koje u Republici Hrvatskoj obavljaju stručnjaci na zadatku za Međunarodnu agenciju za atomsku energiju, a uzimajući u obzir očitovanje Ministarstva vanjskih i europskih poslova može primijeniti članak 11. Zakona o porezu na dohodak odnosno da se izraz „stručnjaci na zadatku za Međunarodnu agenciju za atomsku energiju“ iz Ugovora o privilegijama i imunitetima Međunarodne agencije za atomsku energiju može poistovjetiti s izrazom „stručnjaci tehničke pomoći UN-a i njihovih posebnih agencija“ iz članka 11. točke 3. Zakona o porezu na dohodak te da bi shodno tome stručnjaci na zadatku koji u Republici Hrvatskoj obavljaju poslove za Međunarodnu agenciju za atomsku energiju shodno odredbama domaćeg Zakona o porezu na dohodak bili izuzeti od plaćanja poreza na dohodak. Međutim, ukoliko se navedeni poslovi ne obavljaju u Republici Hrvatskoj, primici ostvareni obavljanjem tih poslova podliježu obračunu, obustavi i uplati predujma poreza na dohodak na način propisan Zakonom o porezu na dohodak ovisno o tome radi li se o primicima po osnovi nesamostalnog rada ili primicima po osnovi kojih se utvrđuje drugi dohodak.

Važno je napomenuti da je podnositelj upita kao hrvatski porezni rezident i hrvatski porezni obveznik, a koji ima status stručnjaka na zadatku za Međunarodnu agenciju za atomsku energiju, u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak oslobođen od poreza na plaće i doplatke koje mu isplaćuje Međunarodna agencija za atomsku energiju pod uvjetom da su poslovi stručnjaka na zadatku obavljeni u Republici Hrvatskoj te pod uvjetom da isti može dokazati svoj status „stručnjaka na zadatku za Međunarodnu agenciju za atomsku energiju“.

Povratak na prethodnu stranicu