Porez na dohodak - Dohodak od posebnih vrsta imovine
Broj klase:410-01/15-01/3144
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 30.12.2015
Način isplate primitaka od otuđenja posebnih vrsta imovine

​Temeljem postavljenog upita u svezi stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne  novine, broj  121/15) kojim je izmijenjena odredba koja se odnosi na način isplate primitaka ostvarenih od prodaje otpada, odgovaramo u nastavku:

Izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne  novine, broj  121/15) mijenjan je članak 10. stavak 9. Pravilnika te je brisana mogućnost isplate u gotovini do 100,00 kuna po jednoj transakciji i propisano je da se plaćanja u postupku trgovanja otpadom na malo obavljaju putem žiroračuna ili na drugi zakoniti način sukladno posebnom propisu. Navedene izmjene su stupile na snagu 4. prosinca 2015. Osim navedenih izmjena, danom stupanja na snagu navedenog Pravilnika, objavljen je ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom te je ispravljena odredba koja je uređivala način isplate primitaka ostvarenih od prodaje otpada na način da se plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja isključivo na žiroračun.

Slijedom navedenog, važećim propisima o održivom gospodarenju otpadom odnosno člankom 10. stavkom 9. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) propisano je da se plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja putem žiro-računa.

Člankom 61. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14) i člankom 90. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13 i 157/14; u daljnjem tekstu Pravilnik) propisano je da tijela državne uprave i sudbene vlasti te druga državna tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici - pravne i fizičke osobe obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te primitaka koji se u skladu s člankom 9. Zakona ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se u skladu s člankom 10. Zakona ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama, na njihov žiroračun kod banke odnosno nerezidentima na njihov račun te je člankom 90. stavkom 2. Pravilnika između ostalog, propisano da iznimno navedena tijela, organizacije odnosno osobe mogu obveznicima poreza na dohodak, odnosno fizičkim osobama isplatiti na njihov tekući račun kod banke: primitke od otuđenja posebnih vrsta imovine iz članka 27.a Zakona, ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.

Slijedom navedenog, obzirom da je posebnim propisom odnosno Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13) i provedbenim propisom donesenim na temelju toga Zakona uređeno da se plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja putem žiroračuna, isplatu primitaka od otuđenja posebnih vrsta imovine moguće je izvršiti isključivo na žiroračun.

 

Povratak na prethodnu stranicu