Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/16-01/27
Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-2
Zagreb, 08.09.2016
Predstečajna nagodba kao razlog isključenja od mogućnosti

​Zaprimili smo dopis poreznog obveznika Eko-flor plus d.o.o., Oroslavlje, Mokrice 180/c, kojim traži mišljenje da li pravomoćno završen postupak predstečajne nagodbe predstavlja razlog isključenja od mogućnosti dobivanja bezpovratnih poticajnih sredstava. S tim u svezi, dajemo sljedeće odgovor.

 
Odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 91/13, 112/13 i 78/15; dalje u tekstu: Zakon), željelo se postići da u stečaj idu samo ona trgovačka društva koja su iscrpila sve druge mogućnosti „sanacije“ subjekata, odnosno koja se nisu uspjela dogovoriti sa vjerovnicima (npr. s Ministarstvom financija glede plaćanja poreza, s bankama kao razlučnim vjerovnicima itd.).
 
Prihvaćanjem plana financijskog i operativnog restrukturiranja pruža se mogućnost nastavka djelatnosti i oživljavanje dužnika koji bi svoje obveze vjerovnicima isplatio iz dobiti poslovanja u roku trajanja plana restrukturiranja.
 
Imajući u vidu svrhu predstečajne nagodbe, a to je omogućiti dužniku koji je postao nelikvidan i insolventan, financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan, mišljenja smo da sklopljena predstečajna nagodba nije od utjecaja prilikom utvrđivanja je li određeni poduzetnik „u teškoćama“.
 
Poduzetnici kojima je odobrena predstečajna nagodba ne smatraju se poduzetnicima u teškoćama dokle god poduzetnici ispunjavaju obveze iz sklopljene predstečajene nagodbe i uredno podmiruju porezna i druga javna davanja, odnosno ako ne postoji novi dospjeli i nepodmireni dug. Navedeno proizlazi iz same intencije Zakona, a to je „ozdravljenje“ gospodarskih subjekata, pa se cijeni potrebnim omogućiti im da ravnopravno sudjeluju u postupcima za korištenje poticajnih mjera, odnosno da ne budu automatski isključeni iz tih postupaka.
 
Također, u odgovoru na predmet ovog upita posebice važnim smatramo navesti članak 79. Zakona, kojim je predviđena odgovornost poduzetnika za upravljanje u tijeku i nakon sklapanja predstečajne nagodbe. Naime, prema stavku 1. članka 79. Zakona, odredbe članka 17. primjenjuju se i na postupanje dužnika u tijeku postupka predstečajne nagodbe sve dok dužnik ne ispuni svoje obveze iz predstečajne nagodbe.
 
Članak 17. stavak 3. Zakona, propisuje da poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije poduzimati radnje koje bi za posljedicu imale oštećenje ili dovođenje vjerovnika u neravnopravan položaj. Sukladno stavku 4. istog članka, radnjama iz stavka 3. osobito se smatraju: preusmjeravanje novčanih i financijskih tijekova na drugu osobu, davanje zajma, isplaćivanje predujma dobiti ili dobiti, isplaćivanje dividende, obavljanje prijenosa prava na treće osobe, osobito na povezana društva.
 

 

Odredbe o dopuštenim plaćanjima i raspolaganjima obvezatne su za poduzetnike od trenutka nastanka nelikvidnosti, za vrijeme trajanja postupka predstečajne nagodbe pa sve do ispunjenja obveza preuzetih predstečajnom nagodbom.

 

 
Zaključno, Porezna uprava u mogućnosti je samo dati mišljenje i objašnjenje u vezi pravilne primjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi te u davanju mišljenja ne ulazi u tumačenje uvjeta javnog poziva za dobivanje bezpovratnih poticajnih sredstava, raspisan od strane Ministarstva poduzetništva i obrta, niti može na bilo koji način utjecati na postupak dodjele sredstava koji provodi drugo ministarstvo.
 
Stoga je potrebno glede pojašnjenja pojma „poduzetnik u teškoćama“ u slučaju javnog poziva za dobivanje bezpovratnih poticajnih sredstava, obratiti se nadležnom ministarstvu.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu