Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/16-01/1340
Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-2
Zagreb, 10.06.2016
Uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti temeljem odluke inozemnog tijela
Vezano za priznavanje uvećanog osobnog odbitka osoba s invaliditetom kojima je invalidnost utvrđena u inozemstvu, odgovaramo kako slijedi.
 
Prema mišljenju Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnjeg ureda KLASA: 410-01/14-01/177, URBROJ: 513-07-21-01/14-2 od 19.02.2014. koje se u cijelosti može pronaći pod poveznicom
navedeno je da se ne može uskratiti dokazna snaga javne isprave izdane od tijela druge države prije negoli se stranka pozove da tu ispravu ovjeri prema Zakonu o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (Narodne novine broj 53/91), no najprije treba utvrditi ispunjava li porezni obveznik uvjete propisane materijalnim zakonom na temelju kojeg želi ostvariti određena prava.
 
Odredbom propisanom člankom 36. stavkom 2. točkom 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 i 136/15; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da rezidenti mogu uvećati osobni odbitak u visini od 0,3 osnovnog osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom,  dok je točkom 4. istoga stavka propisano uvećanje osobnog odbitka u visini od 1,0 osnovnoga osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na doplatak za pomoć i njegu. U tom slučaju porezni obveznik za sebe osobno i za istu osobu koju uzdržava ne može koristiti osobni odbitak iz točke 3. istoga stavka.
 
Kako bi nadležna ispostava Porezne uprave popunila podatke u poreznoj kartici na Obrascu PK putem kojega se ostvaruje pravo na uvećani osobni odbitak, porezni obveznici podnose vjerodostojne isprave sukladno članku 67. stavkom 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15) pa je između ostaloga, propisano podnošenje vjerodostojnih isprava kao što je rješenje o utvrđenom invaliditetu odnosno isprava koje potvrđuju činjenice u svezi s korištenjem osobnog odbitka.
 
Rješenje o utvrđenom invaliditetu mogu ishoditi fizičke osobe, osiguranici, podnošenjem zahtjeva nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osobe koja podnosi zahtjev. Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna ustrojstvena jedinica na čijem je području bilo posljednje prebivalište.
 
Vještačenje provodi ovlašteno vijeće vještaka Zavoda za vještačenje na temelju Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (Narodnim novinama br. 85/14 i 95/15.) koje donosi nalaz i mišljenje na propisanom obrascu, vodi evidenciju i dokumentaciju u vezi s poslovima vještačenja, surađuje s tijelima državne uprave te obavlja druge poslove sukladno članku 8. navedenog Zakona o jedinstvenom tijelu. Vrsta tjelesnih oštećenja i postoci tih oštećenja, na temelju kojih se stječe pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja, utvrđeni su Uredbom o metodologijama vještačenja (Narodne novine, broj 153/2014), kojom je propisan postupak i način vještačenja te Lista oštećenja organizma.
Člankom 3. stavkom 4. Uredbe o metodologijama vještačenja (Narodne novine, broj 25/14) propisno je da vještak i viši vještak, koji obavlja poslove vještačenja na temelju medicinske i druge dokumentacije dostavljene u sklopu pravne pomoći od inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja ili zbog ostvarivanja prava na doplatak za djecu s prebivalištem u drugoj državi, članici Europske unije ili državi ugovornici, primjenom uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, mora biti stručnjak prema potrebi vještačenja s najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj struci te poznavati barem jedan strani jezik.
Zaključno se može izraziti mišljenje da porezni obveznici koji posjeduju isprave o utvrđenoj invalidnosti izdane u inozemstvu od nadležnih javnih tijela, prevedene na hrvatski jezik i ovjerene prema Zakonu o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu, mogu biti vjerodostojne isprave s kojima dokazuju pravo na uvećani osobni odbitak pod uvjetom da isti nalaz i mišljenje mogu steći u postupku vještačenja pred ovlaštenim vijećem vještaka Zavoda za vještačenje. U slučaju nedoumica može li se tjelesno oštećenje i u kojem postotku tjelesnog oštećenja priznati, potrebno je ishoditi rješenje nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s obzirom da teret dokazivanja snosi porezni obveznik za činjenice koje smanjuju ili ukidaju porez.
 
Povratak na prethodnu stranicu