Porez na dohodak - Ostalo
Broj klase:410-01/16-01/1106
Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-2
Zagreb, 17.05.2016
Pravo na isplatu dnevnica
​U svezi postavljenog upita vezanog za pravo na isplatu dnevnice u slučaju kada je radnik na službenom putu proveo ukupno 134 sata, od čega u Švicarskoj 123 sata i 30 minuta, u Sloveniji 2 sata, u Italiji 7 sati i 30 minuta te u Republici Hrvatskoj 1 sat, odgovaramo u nastavku:
 
Člankom 10. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 i 136/15 - dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. toga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa.
 
Člankom 13. stavkom 2. točkama 13. i 14. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15 - dalje u tekstu: Pravilnik), propisano je da se u skladu s odredbama članka 10. točka 9. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju dnevnice u zemlji do 170,00 kuna dnevno za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno, odnosno za službena putovanja u zemlji koja traju više od 8, a manje od 12 sati do 85 kuna te dnevnice u inozemstvu do iznosa i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna. 
 
Shodno navedenome, iznosi i uvjeti za isplatu dnevnica za službena putovanja u inozemstvo uređena su posebnim propisima odnosno Uredbom o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove (Narodne novine, br. 50/92 i 73/93 - dalje u tekstu: Uredba) i Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Narodne novine, broj 8/06). 
 
Člankom 9. Uredbe propisano je da ako se izdaci za službeno putovanje u inozemstvo obračunavaju dnevnicom, jedna dnevnica obračunava se za svaka 24 sata provedena na službenom putovanju u inozemstvu, a i za ostatak vremena duži od 12 sati. Za ostatak vremena od osam do 12 sati obračunava se pola dnevnice. Za izdatke za službeno putovanje koje traje duže od 12 sati obračunava se jedna dnevnica, a za službeno putovanje koje traje duže od osam sati pola dnevnice. 
 
Prema članku 11. Uredbe, dnevnice utvrđene za stranu državu u koju se službeno putuje obračunavaju se od sata prelaska granice Hrvatske, a dnevnice određene za stranu državu iz koje se dolazi - do sata prelaska granice Hrvatske. Ako se za službeno putovanje upotrebljava avionska dnevnica se obračunava od sata polaska aviona s posljednjeg aerodroma u Hrvatskoj do sata povratka aviona na prvi aerodrom u Hrvatskoj. Ako se za službeno putovanje upotrebljava brod, dnevnica se obračunava od sata polaska broda iz posljednjeg pristaništa u Hrvatskoj do sata povratka broda u prvo pristanište u Hrvatskoj. Ako se službeno putuje u više zemalja, u odlasku se obračunava dnevnica utvrđena za stranu država u kojoj se počinje službeno putovanje, a u povratku - dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj je službeno putovanje završeno. Za svako zadržavanje odnosno proputovanje kroz stranu državu koje traje duže od 12 sati obračunava se dnevnica za tu stranu državu.
 
 U skladu sa navedenim odredbama, a vezano uz odredbe članka 13. stavak 2. točka 14. Pravilnika, poslodavac može radniku neoporezivo isplatiti po jednu dnevnicu za službeno putovanje u inozemstvo za svaka 24 sata provedena na službenom putovanju u inozemstvu, a i za ostatak vremena duži od 12 sati. 
 
Slijedom navedenog, u konkretnom slučaju ako je radnik je na službeni put upućen iz Republike Hrvatske izravno u Švicarsku konfederaciju (put kroz Republiku Sloveniju i Republiku Italiju odnosio se samo na tranzit između mjesta polaska u Republici Hrvatskoj i mjesta odredišta u Švicarskoj konfederaciji i obrnuto),  te je na  putovanju u inozemstvu proveo ukupno 134 sata, uzimajući u obzir činjenicu da u Republici Sloveniji niti u Republici Italiji nije proveo više od 12 sati, radnik je  ostvario, u poreznom smislu, pravo na 6 (šest) neoporezivih dnevnica propisanim za Švicarsku konfederaciju (5*24 sati + 12 sati). 
 
S druge strane ako je radnik, u sklopu jednoga službenog puta (bez prekida) upućen na put u Švicarsku konfederaciju i Republiku Sloveniju i Republiku Italiju (npr. obilazak kupaca u sve tri navedene države), takva činjenica mora biti navedena u putnom nalogu te bi u konkretnom slučaju radnik imao pravo na isplatu 6 (šest) neoporezivih dnevnica, s tim da se u odlasku obračunava dnevnica utvrđena za stranu država u kojoj počinje službeno putovanje, a u povratku dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj je službeno putovanje završeno, prilikom čega treba uzeti u obzir da se za svako zadržavanje odnosno proputovanje kroz stranu državu koje traje duže od 12 sati obračunava dnevnica za tu stranu državu.
Povratak na prethodnu stranicu