Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja usluga
Broj klase:410-19/16-01/14
Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-4
Zagreb, 12.05.2016
Porez na dodanu vrijednost i porez na dobit u Twinning projektu Gruzija
​Agencija iz dostavnog popisa obratila se upitom u vezi obveze PDV-a i poreza na dobit u Twinning projektu Gruzija. U upitu se navodi da je agencija pravna osoba koja na temelju javnih ovlasti obavlja poslove određene Zakonom o zračnom prometu, kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, te obavlja i druge poslove u skladu s propisima donesenim na temelju Zakona. Prema navodima u upitu osnivač agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama Zakona obavlja Vlada Republike Hrvatske. U upitu se navodi da je agencija samostalna u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga, a za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske te da agencija nije u sustavu PDV-a, ali je registrirana za potrebe PDV-a. Nadalje, u upitu se navodi da je agencija kao junior partner u konzorciju s Austro Controlom/Austrija pobijedila na međunarodnom natječaju za implementaciju Twinning projekta „Približavanje pravne regulative civilnih zrakoplovnih vlasti Gruzije“ čija realizacija je započela sredinom 2015. godine i traje do listopada 2016. godine, a ukupna planirana vrijednost projekta je 1,23 milijuna eura. Prema navodima u upitu ugovor o Twinningu GE/19 ENPI/2015/359-333 „Legal approximation of the Georgian Civil Aviation regulations with EU standards“ sklopljen je u svibnju 2015. godine između Delegacije Europske komisije Gruzije i Austro Controla kao države članice senior partnera te agencije kao države članice junior partnera. U upitu se navodi da su konzorcijskim ugovorom između Austro Controla i agencije utvrđena sva pitanja relevantna za njihov međusobni odnos i naplatu naknada koje u ime država članica ostvaruju Austro Control i agencija. Prema navodima u upitu člankom 4. 4. Aneksa 7. koji je sastavni dio Twinning ugovora propisano je da carine, porezi, naknade uključujući i PDV nisu primjenjive (prihvatIjive) po tom ugovoru osim ukoliko ugovorna strana (MS Partner) može obrazložiti da one ne mogu biti izuzete ili povratne, i pod uvjetom da program Europske unije koji financira Twinning ugovor odobri njihov povrat. U upitu se navodi da će temeljem konzorcijskog ugovora između agencije i Austro Controla plaćanje po osnovu obavljenog posla izvršiti Europska komisija Austro Controlu, a agencija će Austro Controlu fakturirati troškove za svoje usluge koje je obavila u navedenom projektu. Agencija navodi u upitu kako smatra da svi troškovi za obavljene usluge koje će biti fakturirane Austro Controlu ne podliježu plaćanju PDV-a. Nadalje, u upitu se navodi da je Twinning Manualom Europske komisije propisano da Europska komisija uspostavlja pet kumulativnih kriterija za nominirana tijela (mandated bodies) i to: dokazana kompetencija u području EU acquisa, neprofitna struktura odnosno nekomercionalna svrhu, javno vlasništvo, permanentan strukturni nadzor od strane vlada i dovoljan broj kvalificiranog stalnog osoblja. Agencija navodi u upitu kako smatra da obzirom da agencija sukladno odredbama Zakona o zračnom prometu ne obavlja komercijalnu djelatnost te da je jedina u Republici Hrvatskoj koja kao nominirano tijelo iz područja civilnog zrakoplovstva može obavljati poslove koji su predmet Twinning projekta sav prihod ostvaren temeljem navedenog projekta nije prihod iz komercijalne djelatnosti te da isti ne podliježe plaćanju poreza na dobit. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje je li agencija obveznik plaćanja PDV-a odnosno poreza na dobit po osnovu stjecanja prihoda iz Twinnig projekta Gruzija.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
Sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13 i 143/14) porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi.
 
Člankom 2. stavkom 6. Zakona o porezu na dobit, između ostaloga, propisano je da državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave nisu obveznici poreza na dobit.
 
Međutim, člankom 2. stavkom 7. Zakona o porezu na dobit propisano je da su osobe navedene u stavku 5. i stavku 6. toga članka Zakona, a koje u skladu s posebnim propisima obavljaju određenu gospodarsku djelatnost čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, dužne u roku od osam dana od dana početka obavljanja te djelatnosti upisati se u registar poreznih obveznika koji vodi Porezna uprava radi utvrđivanja obveza poreza na dobit po osnovi obavljanja određene gospodarske djelatnosti. Ako se ne upišu u navedeni registar, Porezna uprava će na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe, rješenjem utvrditi da su te osobe obveznici poreza na dobit za tu djelatnost.
 
Uzimajući u obzir svrhu osnivanja agencije od strane Republike Hrvatske te djelatnosti koje su opisane u dostavljenom upitu, samo po osnovi primitaka koje će se ostvari provođenjem jednokratnog projekta „Približavanje pravne regulative civilnog zrakoplovstva vlasti Gruzije“ agencije neće postati obveznikom poreza na dobit.
 
U svezi oporezivanja PDV-om, napominjemo da je odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
 
Porezni obveznik je sukladno članku 6. Zakona o PDV-u svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat te djelatnosti. Poreznim obveznicima ne smatraju se tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima i u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija, ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama. U slučaju da obavljaju djelatnosti iz Dodatka I. Zakona smatrat će se poreznim obveznicima, osim ako ih obavljaju u zanemarivom opsegu.
 
Napominjemo da se ne radi se o gospodarskoj djelatnosti ako agencija na temelju javne ovlasti obavlja poslove od interesa za Republiku Hrvatsku te ako obavlja poslove na temelju zakonskih odredbi. Prema tome, agencija nije obvezna upisati se u registar obveznika PDV-a u slučaju kada obavlja isporuke u okviru svoje ovlasti, odnosno na isporuke koje spadaju u djelokrug rada agencije prema posebnim propisima neovisno o tome je li vrijednost takvih isporuka u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 230.000,00 kuna.
 
Člankom 16. Zakona o PDV-u propisano je da se u vezi određivanja mjesta obavljanja usluga primjenjuje sljedeće:
1. porezni obveznik koji obavlja i djelatnosti ili isporuke koje se ne smatraju oporezivim isporukama dobara ili usluga u smislu članka 4. stavka 1. ovoga Zakona smatra se poreznim obveznikom u odnosu na sve usluge koje su mu obavljene,
2. pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a smatra se poreznim obveznikom.
 
Prema odredbama članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika.
 
Mjestom obavljanja usluga osobi koja nije porezni obveznik smatra se mjesto u kojem porezni obveznik koji obavlja usluge ima sjedište, što je propisano člankom 17. stavkom 2. Zakona o PDV-u.
 
 U skladu s navedenim, napominjemo da se u upitu ne navodi podatak o tome je li subjekt Austro Control porezni obveznik u Austriji, odnosno je li registriran za potrebe PDV-a te ima li PDV identifikacijski broj. Naime, ako se radi o poreznom obvezniku sa sjedištem u Austriji kojem će agencija (ima dodijeljen PDV identifikacijski broj) temeljem sklopljenog konzorcijskog ugovora fakturirati troškove za svoje usluge koje je obavila u predmetnom projektu tada se mjestom obavljanja usluga smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge, u ovom slučaju Austrija. U izdanom računu agencija navodi da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u te je primatelj takvog računa za obavljenu uslugu obvezan u državi sjedišta obračunati i platiti PDV-a, osim ako su prema propisima te države takve usluge oslobođene PDV-a jer se odnose na projekte financirane od strane Europske unije.
 Ako subjekt Austro Control nije porezni obveznik u Austriji tada se mjestom obavljanja usluga smatra mjesto u kojem porezni obveznik koji obavlja usluge ima sjedište, odnosno Republika Hrvatska. Međutim, obzirom da agencija nije upisana u registar obveznika PDV-a niti ne može obračunavati PDV-a te u tom slučaju agencija u računu za obavljenu uslugu navodi da su usluge oslobođene plaćanja PDV-a temeljem odredbe članka 90. stavka 2. Zakona o PDV-u.
 
Povratak na prethodnu stranicu