Porez na promet nekretnina - Porezna osnovica
Broj klase:410-20/15-01/98
Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-2
Zagreb, 20.04.2016
Obračun poreza na promet nekretnina
​Zaprimili smo upit vezan uz pitanje da li se prilikom kupoprodaje nekretnina te namještaja i opreme, porez na promet nekretnina obračunava na iznos kupoprodajne cijene samo za nekretninu ili za nekretninu i namještaj zajedno. Naime, u upitu se navodi kako kupoprodajna cijena nekretnine te kupoprodajna cijena namještaja i opreme čine dvije odvojene stavke ugovora i isplaćuju se na različite račune.
 
U nastavku odgovaramo kako slijedi.
 
Prema članku 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, Odluka USRH 26/00, 153/02, 22/11 i 143/14, u nastavku: Zakon) osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze.
 
Pod tržišnom vrijednosti nekretnine podrazumijeva se cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze, a iznimno ako porezni obveznik nastanak porezne obveze ne prijavi ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana njezina nastanka, osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku prijave odnosno saznanja poreznog tijela za nastanak porezne obveze, ali prema stanju nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze.
 
Porezna uprava utvrđuje osnovicu poreza na promet nekretnina kao tržišnu vrijednost nekretnine, u pravilu, iz isprave o stjecanju ako je ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj približno jednak cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu.
 
Ukupnim iznosom naknade smatra se sve ono što stjecatelj ili druga osoba za stjecatelja da ili plati za stjecanje nekretnine kao što je isplata u novcu, ustupljene druge nekretnine, stvari ili prava, preuzeti dugovi bivšeg vlasnika i drugo.
 
Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine ako je ukupan iznos naknade manji od cijena koje se postižu ili se mogu postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze. Procjenu tržišne vrijednosti nekretnine utvrđuje službenik Porezne uprave na temelju usporednih podataka o kretanju tržišnih vrijednosti sličnih nekretnina s približno istog područja u približno isto vrijeme.
 
Ako se radi o nekretnini za koju nema usporednih podataka procjena tržišne vrijednosti nekretnine provodi se vještačenjem stručne osobe koju imenuje pročelnik područnog ureda Porezne uprave. Vlasnik odnosno posjednik nekretnine obvezan je ovlaštenoj osobi dopustiti pristup na zemljište ili građevine radi procjene tržišne vrijednosti nekretnine (članak 9.a Zakona).
 
Slijedom navedenog, visinu porezne osnovice poreza na promet nekretnina čini ukupan iznos naknade koji se plaća za nekretninu odnosno u konkretnom slučaju ukupna kupoprodajna cijena koja se plaća za nekretninu i namještaj.
 
Dakle, Porezna uprava u postupcima utvrđivanja poreza na promet nekretnina utvrđuje osnovicu poreza na promet nekretnina kao tržišnu vrijednost nekretnine, u pravilu, iz isprave o stjecanju ako je ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj približno jednak cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu. Međutim napominjemo, ukoliko je iznos naknade manji Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine.
Povratak na prethodnu stranicu