Porez na dodanu vrijednost - Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)
Broj klase:410-19/13-01/152
Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-3
Zagreb, 06.04.2016
Pružanje usluga izdavanja i prihvata kartica inozemne kartične kuće
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se s upitom o porezu na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV). U upitu se navodi da se pitanje odnosi na Društvo koje je temeljem ugovora sklopljenog sa inozemnom kartičnom kućom ovlašteno za pružanje usluga izdavanja i prihvata kartica inozemne kartične kuće te se također navodi da su iste predmet nadzora Hrvatske narodne banke temeljem Zakona o platnom prometu i Zakona o elektroničkom novcu. U upitu se nadalje navodi da Društvo za dodijeljena prava plaća naknadu - licencu na koju obračunava i plaća PDV. Također, navodi se da Društvo, osim naknade za licencu, inozemnoj kartičnoj kući plaća i određeni postotak od iznosa izvršenih transakcija koje se obavljaju preko platnog sustava (mreže) kartične kuće. Prema navodima u upitu naknada se plaća objedinjeno, a odnosi se na sljedeće:
- korištenje kartične platne sheme kao skupa funkcija, procedura, postupaka, pravila i uređaja koja korisnicima kartice omogućuje plaćanje robe i usluga, podizanje gotovog novca i svih drugih usluga na bankomatima ili drugim uslužnim uređajima na području Republike Hrvatske i u inozemstvu,
- dnevni prijenos i preuzimanje prometnih podataka (platne transakcije hrvatskih korisnika kartice u inozemstvu i stranih korisnika kartice u Republici Hrvatskoj) te obračun i namiru međusobnih potraživanja,
- usluge rješavanja sporova i povrata troškova za razmjenu dokumentacije za sporne transakcije,
- praćenje, analizu i sprječavanje prijevara.
Obzirom na navedeno upućena je zamolba za mišljenje u vezi obveze plaćanja PDV-a na naprijed navedene usluge.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 40. stavka 1. točke d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 67. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, dalje u tekstu: Pravilnik) plaćanja PDV-a oslobođene su transakcije uključujući i posredovanje u vezi s depozitima, vođenjem štednih, tekućih i žiro računa za klijente, plaćanjima, transferima, čekovima i drugim instrumentima plaćanja odnosno sve transakcije u vezi s tim koje su neposredno povezane, a omogućuju ispunjenje novčane obveze, osim naplate duga. Uslugama vođenja računa smatra se vođenje novčanog računa za klijenta, deponiranje, prijenos i povlačenje novčanih sredstava na ili s računa, elektroničkim ili nekim drugim putem, usluge izdavanja čekova vezano za poseban račun, trajni nalozi, izravnanje dugovanja, pristup i vođenje internetskog i telefonskog bankarstva, usluge izdavanja platnih kartica vezano za određeni račun, te sortiranje i brojanje novca vezano uz neki poseban račun. Transakcijama iz članka 40. stavka 1. točke d) Zakona smatraju se i otvaranje računa, zatvaranje računa, upis tereta i dugovanja, obavješćivanje deponenata o uplatama i isplatama, obavješćivanje banke deponenta o promjeni stanja na računu, o stanju računa, zatim članarina i pretplata u vezi sa sustavom računa ili platnim karticama i slično.
 
Plaćanja PDV-a oslobođene su platne usluge i s tim povezane usluge posredovanja ako se obavljaju u skladu s posebnim propisima koji uređuju to područje, sukladno odredbama članka 67. stavka 5. Pravilnika.
 
Obzirom na navedeno, napominjemo da se u vezi oporezivanja isporuka kartičnih kuća,  Porezna uprava, Središnji ured, očitovao mišljenjem dostupnim na sljedećoj poveznici: 
 
 
Također, upućujemo i presudu suda Europske unije broj C-2/95 Sparekassernes Datacenter (SDC), u kojoj je, prema neslužbenom prijevodu, među ostalim, odlučeno da se točka 3. članka 13B (d) Šeste smjernice treba tumačiti na način da transakcije u vezi s transferima i plaćanjima i transakcije u vezi s dionicama, udjelima u trgovačkim društvima ili udruženjima, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima uključuju transakcije koje provodi centar za pružanje podataka, ako su te transakcije različitog karaktera i ako su specifične i neophodne za obavljanje oslobođenih transakcija.
 
U skladu s naprijed navedenim, ukoliko se naplaćuje jedna naknada za sve predmetne usluge, ona je oslobođena je plaćanja PDV-a pod uvjetom da je obavljanje svih predmetnih usluga neophodno za obavljanje oslobođene transakcije te ako su predmetne usluge povezane na način da objektivno tvore jednu gospodarski nedjeljivu isporuku, čije bi razdvajanje bilo umjetne naravi.
Međutim, ukoliko usluge koje obavlja Društvo ne tvore nedjeljivu isporuku tada je naknada za korištenje kartične platne sheme koja korisnicima kartice omogućuje plaćanje dobara i usluga, podizanje gotovog novca i svih drugih usluga na bankomatima ili drugim uslužnim uređajima na području Republike Hrvatske i u inozemstvu oslobođena plaćanja PDV-a, kao i naknada za dnevni prijenos i preuzimanje prometnih podataka (platne transakcije hrvatskih korisnika kartice u inozemstvu i stranih korisnika kartice u Republici Hrvatskoj) te naknada za obračun i namiru međusobnih potraživanja. U tom slučaju se usluge rješavanja sporova i povrata troškova za razmjenu dokumentacije za sporne transakcije te usluge praćenja, analize i sprječavanje prijevara, načelno ne mogu smatrati financijskim uslugama iz članka 40. stavka 1. točke d) Zakona te stoga ne mogu biti oslobođene plaćanja PDV-a.
Napominjemo da se, obzirom da u upitu nije navedeno dovoljno informacija o predmetnim uslugama, ne možemo sa sigurnošću očitovati.
 
Povratak na prethodnu stranicu