Porez na promet nekretnina - Porezna osnovica
Broj klase:410-20/16-01/27
Urudžbeni broj:513-07-21-01-16-2
Zagreb, 07.04.2016
Primjena članka 9. stavka 5. Zakona o porezu na promet nekretnina
​Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog popisa kojim se moli pojašnjenje primjene članka 9. stavka 5. Zakona o porezu na promet nekretnina kojim je propisan način utvrđivanja porezne osnovice kada je prodavatelj nekretnine poduzetnik ili druga osoba obveznik poreza na dobit i koji je kao računovodstvenu politiku za nekretnine, u skladu s odredbama međunarodnih računovodstvenih standarda, izabran model revalorizacije.
 
Postavlja se, naime, pitanje utvrđivanja osnovice poreza na promet nekretnina sukladno članku 9. stavku 5. Zakona o porezu na promet nekretnina u slučaju prodavatelja obveznika primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, a ne međunarodnih računovodstvenih standarda.
 
Na postavljeni upit odgovaramo kako slijedi.
 
Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, dakle u trenutku stjecanja te nekretnine, koju Porezna uprava, u pravilu, utvrđuje iz isprave o stjecanju ako je ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj približno jednak cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu sukladno stavcima 1. i 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 69/97, 26/00, 153/02, 22/11 i 143/14 – dalje: Zakon). Međutim, ako je naknada iz isprave o stjecanju niža od naknade koja se može postići na tržištu a prodavatelj nekretnine je poduzetnik ili druga osoba obveznik poreza na dobit koja vodi poslovne knjige sukladno Zakonu o računovodstvu, tržišnom vrijednošću kao osnovicom poreza na promet nekretnina smatra se fer vrijednost nekretnine priznata u financijskim izvještajima i poslovnim knjigama u trenutku nastanka porezne obveze, ako je, u skladu s odredbama međunarodnih računovodstvenih standarda, kao računovodstvena politika za nekretnine koje koristi porezni obveznik, izabran model revalorizacije, i pod uvjetom da je ona jednaka ili veća od naknade iz isprave o stjecanju, sukladno članku 9. stavku 5. Zakona.
 
Slijedom navedenog, poreznu osnovicu Porezna uprava utvrđuje na način kao u članku 9. stavku 5. Zakona ako je, kao računovodstvena politika koju koristi porezni obveznik, izabran model revalorizacije u skladu s odredbama međunarodnih računovodstvenih standarda.
 
Povratak na prethodnu stranicu