Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/15-01/2571
Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-4
Zagreb, 07.04.2016
Poslovna suradnja stranog poreznog obveznika s hrvatskim PDV identifikacijskim brojem i tuzemnog društva
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u ime društva „S“ d.o.o. iz Srbije kao njegov vlasnik (imatelj 100% udjela). Prema navodima u upitu stranom poreznom obvezniku dodijeljen je hrvatski PDV identifikacijski broj zbog novonastale poslovne suradnje sa tuzemnim društvom „K“ d.o.o., koje je ugovorni proizvođač čipsa za društvo „S“ d.o.o. iz Srbije. U upitu se navodi da tuzemno društvo „K“ d.o.o. proizvodi čips po recepturi i nalogu društva „S“ d.o.o. koje društvo „S“ d.o.o. potom prodaje pod svojom robnom markom. Prema navodima u upitu društvo „S“ d.o.o. preuzima robu na skladištu društva „K“ d.o.o. na paritetu EXW (Ex works) što znači da pravo vlasništva i raspolaganja nad robom prelaze na kupca odnosno društvo „S“ d.o.o. na teritoriju Republike Hrvatske. U upitu se navodi da društvo „S“ d.o.o. kupljenu robu prodaje distributeru u Republici Hrvatskoj te na takvu transakciju prema uputama dobivenim od Porezne uprave primjenjuje se članak 75. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u), takozvani prijenos porezne obveze. Nadalje, u upitu se navodi da društvo „S“ d.o.o. kupljenu robu prodaje i distributeru u Sloveniju te na takvu transakciju primjenjuje članak 41. stavak 1. Zakona o PDV-u, a račun ispostavlja pod dodijeljenim hrvatskim PDV identifikacijskim brojem. Prema navodima u upitu prijevoz robe od skladišta društva „K“ d.o.o. do kupaca - distributera u Republici Hrvatskoj i Sloveniji organiziran je između društva „K“ d.o.o. i „S“ d.o.o. te prijevoz robe obavlja vanjski špediter, a trošak prijevoza u konačnici snosi društvo „S“ d.o.o. Obzirom na navedeno zatraženo je mišljenje da li je na opisane transakcije ispravno primijenjen PDV tretman.
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o PDV-u propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
 
Mjestom isporuke dobara koja se ne otpremaju niti prevoze smatra se mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku isporuke, što je propisano odredbama članka 12. Zakona o PDV-u.
 
Mjestom isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba prema članku 13. Zakona o PDV-u, smatra se mjesto gdje se dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca.
 
Odredbama članka 41. stavka 1. točke a) Zakona o PDV-u propisano je da su PDV-a oslobođene isporuke dobara koje prodavatelj ili osoba koja stječe dobro ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze iz tuzemstva u drugu državu članicu drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a koji djeluju kao takvi u toj drugoj državi članici.
 
Prema članku 78. stavku 9. Zakona o PDV-u za izdavanje računa primjenjuju se pravila na temelju ovoga Zakona, ako se račun odnosi na isporuke dobara i usluga za koje se u skladu s odredbama članaka 12. do 28. Zakona o PDV-u smatra da su obavljene u Republici Hrvatskoj.
 
Odredbama članka 79. stavka 2. Zakona o PDV-u propisano je da je porezni obveznik obvezan u računu iskazivati osobni identifikacijski broj. Za transakcije unutar Europske unije porezni obveznik obvezan je u računu iskazati PDV identifikacijski broj.
 
Prema Incoterms pravilima paritet EXW - franko tvornica označava da kupac preuzima robu i odgovornost u tvornici prodavatelja, a prodavatelj ne snosi nikakve ostale troškove.
 
U skladu s navedenim, kod isporuka u nizu u okviru kojih se odvija nekoliko isporuka, ali samo jedan prijevoz i to od prvog isporučitelja do posljednjeg kupca bitno je utvrditi u okviru koje isporuke dobara je dogovoren prijevoz obzirom da se samo na isporuku s prijevozom može primijeniti oslobođenje iz članka 41. stavka 1. točke a) Zakona o PDV-u. Prema tome, u predmetnom slučaju potrebno je utvrditi u okviru koje isporuke dobara je dogovoren prijevoz, odnosno potrebno je utvrditi je li prijevoz dogovoren između društava „K“ d.o.o. i „S“ d.o.o. ili između društva „S“ d.o.o. i poreznog obveznika - kupca iz Slovenije. Ako je između društava „K“ d.o.o. i „S“ d.o.o. dogovoreno da će dobra biti prevezena izravno iz skladišta društva „K“ d.o.o. u Sloveniju tada je samo isporuka između društva „K“ d.o.o. i „S“ d.o.o. isporuka s prijevozom na koju se može primijeniti oslobođenje iz članka 41. stavka 1. točke a) Zakona o PDV-u pod uvjetom da je društvo „S“ d.o.o. dalo društvu „K“ d.o.o. svoj slovenski PDV identifikacijski broj. U ovom slučaju društvo „S“ d.o.o. ima stjecanje dobara unutar Europske unije u Sloveniji te se njegova daljnja isporuka dobara poreznom obvezniku - kupcu iz Slovenije obavlja prema pravilima slovenskog Zakona o PDV-u.
 
Ako je između društva „S“ d.o.o. i poreznog obveznika - kupca iz Slovenije dogovoreno da će dobra biti prevezena izravno iz skladišta društva „K“ d.o.o. u Sloveniju tada je isporuka između društva „S“ d.o.o. i poreznog obveznika - kupca iz Slovenije isporuka s prijevozom na koju se može primijeniti oslobođenje iz članka 41. stavka 1. točke a) Zakona o PDV-u pod uvjetom da je porezni obveznik - kupac iz Slovenije dao društvu „S“ d.o.o. svoj slovenski PDV identifikacijski broj. Isporuka dobara između društva „K“ d.o.o. i društva „S“ d.o.o. smatra se tuzemnom isporukom na koju se obračunava PDV, a društvo „S“ d.o.o. će uz zadovoljenje ostalih zakonom propisanih uvjeta imati pravo na odbitak pretporeza.
 
U vezi izdavanja računa napominjemo da kada strani porezi obveznik sa sjedištem izvan Europske unije obavlja isporuke dobara i usluga za koje je mjesto oporezivanja u tuzemstvu, a u što su uključene i isporuke dobara unutar Europske unije, tada prilikom izdavanja računa primjenjuje pravila hrvatskog Zakona o PDV-u što znači da u računu navodi svoj hrvatski PDV identifikacijski broj.
 
 
 
Povratak na prethodnu stranicu