Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-01/15-01/1270
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-4
Zagreb, 11.01.2016
Naknada troškova zastupanja
​Zaprimili smo vaš upit, Klasa: UP/I-410-01/2008-01/2, UrBroj: 513-07-24-01/15-13 od 15. travnja 2015. kojim tražite uputu vezanu za izvršenje presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Upravnog suda u Zagrebu, na koji u nastavku odgovaramo.
 
Općim poreznim zakonom ("Narodne novine", broj 147/08), koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka, u članku 54. propisana je obveza izdavanja računa i vođenja  poslovnih knjiga i evidencija radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza.
 
Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, ("Narodne novine", broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09, 94/09), koji je tada bio na snazi, u članku 15. propisano je da je porezni obveznik obvezan izdati račun za isporučena dobra ili obavljene usluge, te se za potrebe oporezivanja računom smatra svaka isprava kojom se obračunavaju isporuke bez obzira u kojem je obliku i pod kojim nazivom izdana sukladno članku 109. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" broj 149/09, 89/11).
 
Također treba obratiti pažnju da li je nastupila zastara prava ispunjenja obveze. U obzir treba uzeti da prema članku 241. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", br. 35/05, 41/08), koji je tada bio na snazi, zastara se prekida podnošenjem tužbe i svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine, a prema članku 215. Zakona o obveznim odnosima, zastara počinje teći prvog dana poslije dana kada je vjerovnik, imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze. 
 
Što se tiče računa broj 75-2008 od 01. kolovoza 2008, ispostavljenim za odvjetničke usluge zastupanja po službenoj dužnosti, Upravni sud je donio presudu broj: UsI-4295/16-6 kojom se nalaže Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb isplatiti tužitelju iznos od 24.095,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom. Prema čl. 6. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 28/13, 33/15 i 82/15) svatko u Republici Hrvatskoj dužan je poštivati pravomoćnu i ovršnu odnosno izvršnu sudsku odluku i njoj se pokoriti.
 
Glede upita treba li u ponovnom postupku donijeti rješenje ili zaključak, napominjemo da se prema čl. 77. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09) zaključkom odlučuje o postupovnim pitanjima ako istim zakonom nije propisano donošenje rješenja, a prema čl. 96. navedenog zakona, rješenjem se odlučuje o upravnoj stvari. Formulacije Visokog upravnog suda treba promatrati u kontekstu presude koju je donio, i uzeti u obzir da Visoki upravni sud odlučuje o drugostupanjskom aktu Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak, a to je rješenje. Također, pravno shvaćanje Visokog upravnog suda kako se sadržajno radi o jednom predmetu, ne prejudicira odluke koje će biti donesene, nego samo utvrđuje kako podnositelj tužbe ima aktivnu legitimaciju za istu. 
Povratak na prethodnu stranicu