Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/15-01/3139
Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-01
Zagreb, 16.03.2016
Oporezivanje dohotka stečenog prodajom roja pčela na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 
​Prema članku 18. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 i 136/15; dalje u tekstu: Zakon) djelatnost poljoprivrede i šumarstva obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju. Fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak, ako su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu, ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 35% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost te ako ostvaruju poticaje na način i pod uvjetima propisanim posebnim zakonima.
 
Dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuje se kao razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju sukladno članku 19. stavku 1. Zakona, a može se dodatno umanjiti za osobni odbitak poreznog obveznika iz članka 36. Zakona te za iznos plaća novozaposlenih osoba, za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu, za iznos potpore male vrijednosti za izvođenje praktične nastave i vježbe naukovanja u sustavu vezanih obrta prema posebnim propisima, za iznos izdataka za istraživanja i razvoj te za preneseni gubitak sukladno članku 6. stavku 3. Zakona, a na tako utvrđenu osnovicu primjenjuju se porezne stope iz članka 37. stavka 2. Zakona (stopa od 12% na poreznu osnovicu do visine 2.200,00 kuna, stopa od 25% na razliku porezne osnovice između 2.200,00 kuna i 13.200,00 kuna te stopa od 40% na poreznu osnovicu iznad 13.200,00 kuna).
 
Sukladno članku 44. stavku 1. Zakona, poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost te koji po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupni godišnji primitak veći od 65% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, dohodak i porez na dohodak može se utvrđivati i u paušalnom iznosu. Prema članku 2. stavku 1. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Narodne novine, br. 143/06, 61/12, 160/13), obveznik poreza na dohodak kojemu se dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu jest fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta iz članka 18. stavka 1. točke 1. Zakona u skladu s propisima o obrtu i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz članka 18. stavka 3. Zakona i koja ispunjava sljedeće uvjete:
 
1. da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, i
2. da po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od 65% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, i
3. da nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona.
 
Člankom 23. stavkom 4. Zakona, propisano je da su porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost, a upisani su u registar poreznih obveznika te utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga sukladno člancima od 19.- 24. Zakona, obvezni izdavati račune za svaku prodaju odnosno obavljenu uslugu.
 
Sukladno članku 38. stavcima 4., 5., 6., 7. i 8. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09-ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14), račune koje izdaju obveznici poreza na dohodak, a koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost, obvezno sadrže najmanje podatke o izdavatelju (naziv radnje, podatke o vlasniku odnosno nositelju zajedničke djelatnosti, a osobito ime i prezime, osobni identifikacijski broj, adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta), o poslovnoj jedinici ako je promet obavljen preko poslovne jedinice, zatim nadnevak izdavanja računa, broj računa, naziv robe ili usluge, jediničnu cijenu i ukupni iznos računa te ostale podatke prema propisima o fiskalizaciji, a ispostavljaju se najmanje u dva primjerka – jedan se uručuje kupcu, a drugi služi izdavatelju kao isprava za knjiženje u poslovnim knjigama. Iznimno od navedenoga, obveznici poreza na dohodak nisu obvezni izdati račun pod uvjetima propisanim posebnim propisima.
 
Člancima 2. i 3. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 30/15) propisano je da je poljoprivreda strateška grana gospodarstva u Republici Hrvatskoj i kao takva sastavni dio ostalih razvojnih strategija te u smislu toga Zakona poljoprivreda obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti, sukladno skupinama 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 i 01.6 Nacionalne klasifikacije djelatnosti, a poljoprivredni proizvodi jesu proizvodi bilinogojstva i stočarstva te proizvodi prvog stupnja njihove prerade. Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.- NKD 2007., skupinu 01.4 čini uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja, a razred 01.49 čini uzgoj ostalih životinja. 
 
Prema članku 2. točki 9. Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše (Narodne novine, broj 18/08, 29/13, 42/13 i 65/14) pčelinji proizvodi su: rojevi pčela, matice, med, vosak, pelud, matična mliječ, propolis i pčelinji otrov.
 
Slijedom navedenog razvidno je da je pčelarstvo grana poljoprivrede pa fizičke osobe koje po osnovi obavljanja djelatnosti pčelarstva te prodaje, odnosno zamjene od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju (rojevi pčela, matice, med, vosak, pelud, matična mliječ i drugo) nisu obveznici poreza na dohodak po osnovi te djelatnosti, pod uvjetom da ostvaruju primitke manje od 80.500,00 kn godišnje, da nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost i da ne ostvaruju državne poticaje sukladno posebnim propisima.
 
Sukladno članku 69. stavku 1. Zakona o poljoprivredi, nositelji OPG-a te članovi i zaposleni na OPG-u ako su upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava mogu vlastite poljoprivredne proizvode, uzgojene na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu prodati krajnjem potrošaču ili kupcu/otkupljivaču.
 
Člankom 3. stavcima 4. i 5. Pravilnika o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, broj 76/14) propisano je da OPG koji sukladno poreznim propisima nije u obvezi voditi poslovne knjige, dužno je  evidentirati prodaju na veliko sukladno članku 6. toga Pravilnika te je pri prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda na veliko dužno kupcu izdati popratne dokumente samo za one proizvode za koje je izdavanje istih propisano posebnim propisom, a kupac/otkupljivač je pri preuzimanju proizvoda dužan izdati otkupni blok i/ili skladišnu primku te evidentirati ulaz proizvoda u svojim poslovnim knjigama radi daljnjeg obračuna.
 
Navedeni članak 6. Pravilnika regulira obvezu OPG-a vođenja evidencije o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda koja najmanje treba sadržavati podatke o datumu prodaje, vrsti i količini prodanih vlastitih proizvoda, prema obrascu evidencije o prodaji te čuvati je za prethodnu kalendarsku godinu najmanje jednu godinu i dati je na uvid na traženje zakonom ovlaštene osobe.
 
Nadalje, člankom 54. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15) propisano je da su porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza. Računom se za potrebe oporezivanja smatra i svaka isprava kojom se obračunavaju isporuke bez obzira na to u kojem obliku i pod kojim nazivom je izdana.
 
Također, člankom 54.a Općeg poreznog zakona, propisano je koje podatke najmanje moraju sadržavati računi za gotovinski promet, isječci vrpce ili potvrdnice iz naplatnih uređaja, a to su:
1. broj i nadnevak izdavanja,
2. ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i sl.),
3. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
4. ukupni iznos naknade i poreza razvrstani po poreznoj stopi.
 
 Člankom 54.b Općeg poreznog zakona, propisane su iznimke od obveze izdavanja računa pa se između ostaloga smatra, ako se vlastiti poljoprivredni proizvodi proizvedeni na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu izravno prodaju krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ako se prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda obavlja na tržnicama i otvorenim prostorima iznimkama od obveze izdavanja računa. Prodajom na tržnicama i otvorenim prostorima smatra se isključivo prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda krajnjem potrošaču koja se obavlja na neki od sljedećih načina:
– na štandovima i klupama na tržnicama na malo
– na štandovima i klupama izvan tržnica na malo.
 
Dakle, iznimka se odnosi isključivo na prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima, pri čemu se pod prodajom poljoprivrednih proizvoda podrazumijeva prodaja od strane samog proizvođača, a ne preprodaja poljoprivrednih proizvoda drugih proizvođača. Ovo se izuzeće odnosi na one proizvođače poljoprivrednih proizvoda koji svoje proizvode sami prodaju na tržnicama ili drugim otvorenim prostorima.
 
Slijedom navedenoga, ukoliko se djelatnost pčelarstva obavlja kao OPG pri čemu je fizička osoba, nositelj OPG-a koja je po osnovi obavljanja djelatnosti pčelarstva upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava:
a) a obvezna je plaćati porez na dohodak na temelju poslovnih knjiga sukladno člancima od 19. - 24. Zakona, obvezna je i izdavati račune za svaku prodaju odnosno obavljenu uslugu temeljem članka 23. stavka 4. Zakona,
b) a obvezna je plaćati porez na dohodak u paušalnom iznosu, obvezna je i izdavati račune sukladno članku 7. stavku 3. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti,
c) a koja ne podliježe oporezivanju porezom na dohodak po osnovi obavljanja poljoprivredne djelatnosti odnosno koja nije obvezna plaćati porez na dohodak na temelju poslovnih knjiga ili koja nije obvezna plaćati porez na dohodak u paušalnom iznosu, ne može izdavati račune na način i pod uvjetima koji propisuju porezni zakoni, ali su te osobe dužne evidentirati prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, na način propisan člankom 6. Pravilnika o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, bez obzira radi li se o prodaji krajnjem potrošaču ili prodaji kupcu/otkupljivaču odnosno pravnim ili fizičkim osobama koje otkupljuju te proizvode radi daljnje prerade ili radi prodaje krajnjem potrošaču. Ukoliko se prodaju vlastiti poljoprivredni proizvodi na veliko, sukladno članku 3. stavku 4. toga Pravilnika, kupac/otkupljivač obvezan je pri preuzimanju proizvoda izdati otkupni blok i/ili skladišnu primku te evidentirati ulaz proizvoda u svojim poslovnim knjigama.
 
 
Povratak na prethodnu stranicu