Porez na dodanu vrijednost - Obveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici
Broj klase:410-19/15-01/341
Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-02
Zagreb, 31.03.2016
Usluge geodetskog pregleda vertikalnosti silosa
​Podnositelj upita obratio nam se s pitanjem u vezi poreza na dodanu vrijednost. Naime, porezni obveznik u upitu navodi da  se radi o uslugama geodetskog pregleda vertikalnosti silosa te da se navedene geodetske usluge obavljaju u sklopu rekonstrukcije silosa. Porezni obveznik nadalje navodi da je za navedene usluge izdao račun na kojem je iskazao prijenos porezne obveze na primatelja usluge, međutim, navodi da je naknadno stornirao izdani račun te da je na novom računu iskazao poreznu osnovicu i pripadajući iznos PDV-a. Porezni obveznik navodi da je primatelj računa izrazio neslaganje sa spomenutim ispravkom računa, stoga je upućena zamolba za mišljenje u vezi oporezivanja naprijed navedene usluge.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 75. stavka 1. točke 1. i članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) PDV mora plaćati svaki porezni obveznik koji obavlja oporezive isporuke dobara i usluga, osim kada je PDV obvezna plaćati druga osoba. Porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan je platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.
 
Prema odredbama članka 152. stavka 1.  točke a), d) i k) Pravilnika o PDV-u (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik) građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona smatraju se radovi u okviru građenja (izgradnja, održavanje, rekonstrukcija i uklanjanje građevinskog objekta ili njegovih dijelova) iz Dodatka II. koji je sastavni dio Pravilnika. Građevinskim uslugama smatraju se i usluge koje se obavljaju u okviru arhitektonske, građevinske, geodetske, strojarske, i elektrotehničke djelatnosti te geomehanički, geotehnički, geofizički i slični istražni radovi, ako je obavljanje tih radova odnosno usluga potrebno za obavljanje radova iz članka 152. stavka 1.  točke a) Pravilnika.
 
Odredbama članka 33. stavka 7. Zakona propisano je ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog opoziva, različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, tada porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu može ispraviti iznos PDV-a ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja.
 
U skladu s navedenim, porezni obveznik u predmetnom slučaju obvezan je izvršiti prijenos porezne obveze na primatelja usluge obzirom da se radi o geodetskim uslugama izvedenim u postupku rekonstrukcije silosa te ispostaviti račun u skladu s  odredbama članka 79. Zakona.
 
Povratak na prethodnu stranicu