Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/15-01/3008
Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-2
Zagreb, 23.03.2016
Porezni tretman naknade štete zbog posljedica nesreće na radu
​Zaprimili smo dopis kojim postavljate upit vezan uz porezni tretman naknade štete zbog ozljede na radnom mjestu koju ste dužni isplaćivati bivšem radniku, temeljem naloga suda kao doživotnu rentu. 
 
Nastavno odgovaramo.
 
Porezni tretman naknade štete zbog posljedice nesreće na radu uređen je člankom 10. točkom 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 i 136/15 - dalje u  tekstu: Zakon) i podrobnije člankom 7. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15 - u daljnje u tekstu: Pravilnik).
 
Prema navedenim poreznim propisima porez na dohodak ne plaća se na naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu. Naknada koja je određena u jednokratnom iznosu i isplaćuje se u obrocima, zbog nemogućnosti jednokratne isplate, a najviše do dvanaest (12) obroka u poreznom razdoblju u kojem je donesena sudska odluka ili postignuta nagodba u tijeku sudskog postupka ili u idućem poreznom razdoblju nakon što je donesena sudska odluka ili postignuta nagodba u tijeku sudskog postupka, ne smatra se primitkom na koji se plaća porez na dohodak. Ako je naknada štete određena u jednokratnom iznosu, a isplaćuje se u više od dvanaest (12) obroka, razlika naknade štete iznad dvanaest (12) obroka smatra se primitkom od kojeg se utvrđuje oporezivi dohodak ovisno o izvoru dohotka. Navedeno se odnosi i ako se naknada štete određena u jednokratnom iznosu isplaćuje u najviše do dvanaest (12) obroka u poreznim razdobljima nakon poreznog razdoblja i idućega poreznog razdoblja u kojem je donesena sudska odluka ili postignuta nagodba u tijeku sudskog postupka. Ako je naknada štete određena u iznosu koji će se isplaćivati u točno utvrđenim obrocima za ograničeno ili neograničeno razdoblje (primjerice mjesečno), smatra se oporezivim primitkom od kojeg se plaća porez na dohodak u skladu sa Zakonom, a ovisno o izvoru dohotka. Ako se naknada štete u točno utvrđenim obrocima isplaćuje na temelju prijašnjeg radnog odnosa, smatra se primitkom od kojeg se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada iz članka 13. Zakona. Odredbe ovoga stavka primjenjuju se i na nagodbe sklopljene sa nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora i na nagodbe postignute u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju.
 
Što se tiče obveze doprinosa, sukladno članku 114. stavku 1. Zakona o doprinosima (Narodne novine, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14 i 143/14) prema predmetnom primitku osnovica za obračun doprinosa jest drugi dohodak.
 
Temeljem navedenoga, može se zaključiti da je isplatitelj, prema isplaćenoj naknadi štete koja je utvrđena kao doživotna renta u točno određenim obrocima, a  koja se isplaćuje na temelju prijašnjeg radnog odnosa, dužan obračunati i obustaviti porez na dohodak i prirez porezu na dohodak na način propisan za utvrđivanje obveze prema primicima po osnovi nesamostalnog rada, a obvezu doprinosa na način propisan za utvrđivanje obveze doprinosa prema ostvarenom primitku prema kojemu se utvrđuje drugi dohodak, te o istome izvijestiti Poreznu upravu putem Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan______   (Obrazac JOPPD) na način i u rokovima propisanim člancima 76., 77. i 78. Pravilnika.  
 
Povratak na prethodnu stranicu