Porez na dohodak - Ostalo
Broj klase:410-01/16-01/587
Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-3
Zagreb, 16.03.2016
Isplata dnevnica - ograničenje službenog puta na 30 dana
​Zaprimili smo upit poreznog obveznika u kojem isti navodi da je vlasnik i direktor trgovačkog društva koje se bavi razvojem softwera te da društvo cjelokupni prihod ostvaruje na stranim tržištima. Najveći partner trgovačkog društva je u Japanu, s kojim trgovačko društvo ima ugovoreno da za potrebe tehničke potpore cijelo vrijeme jedan zaposlenik mora boraviti u Japanu. Nadalje, porezni obveznik navodi da se zaposlenici mijenjaju svakih 45 dana i da su im do sada isplaćivali dnevnice za boravak u inozemstvu, ali da nakon posljednjih izmjena Pravilnika o porezu na dohodak, kojim je trajanje službenog putovanja ograničeno na maksimalno 30 dana, tim zaposlenicima, nakon tridesetog dana više ne mogu isplatiti dnevnice već da svaka isplata podliježe plaćanju poreza na dohodak. Slijedom navedenog, odgovaramo u nastavku:
 
Člankom 7. točkom 47. Zakona o doprinosima (Narodne novine, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14 i 143/14) propisano je da je službeni put u inozemstvo boravak osiguranika u inozemstvu po nalogu poslodavca ili isplatitelja primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak, ili po potrebi samostalne djelatnosti iz točaka 1. do 6. toga članka, u trajanju do 30 dana neprekidno.
 
Nadalje, člankom 18. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14) propisano je da ako se radnika privremeno upućuje na rad u inozemstvo u neprekidnom trajanju dužem od trideset dana poslodavac je dužan, uz podatke propisane člankom 15. Zakona o radu, u pisanom ugovoru o radu ili pisanoj potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu prije odlaska u inozemstvo dodati i podatke vezane uz predmetni rad u inozemstvu  ili može,  u ugovoru  odnosno potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu, uputiti na odgovarajući zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuju ta pitanja.
 
Temeljem navedenih odredbi posebnih propisa razvidno je da je službeni put po svojoj prirodi kratkotrajnog karaktera koji je kao takav definiran trajanjem do 30 (trideset dana) pa je sukladno tome Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 137/15) tekst Pravilnika usklađen s posebnim propisima, odnosno pojašnjeno je što se smatra službenim putovanjem u porezne svrhe te je tako člankom 13. stavkom 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15) propisano da se službenim putovanjem u smislu Zakona i toga Pravilnika smatra putovanje do 30 dana neprekidno. Opisani rad, s obzirom na trajanje, ne može se smatrati službenim putem već privremenim radom u inozemstvu. Za pitanja vezana uz radnopravni status upućenih radnika na rad u inozemstvo, kao i obvezu prijave činjenice takvoga rada na obvezna osiguranja potrebno je podnositelja upita uputiti na mjerodavno ministarstvo za rad, odnosno na nadležne nositelje osiguranja (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje).
 
Povratak na prethodnu stranicu