Porez na dodanu vrijednost - Obveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici
Broj klase:410-01/15-01/2308
Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-02
Zagreb, 01.02.2016
Prijenos porezne obveze u graditeljstvu
​Podnositelj upita obratio nam se s pitanjem u vezi prijenosa porezne obveze u graditeljstvu. Naime, u upitu se navodi da je u predmetnom slučaju izvoditelj građevinskih radova koji je ujedno i nositelj ugovora za izgradnju trgovačkog centra, naručio od podizvoditelja radove na privremenoj regulaciji prometa i to sljedeće radove:
1. Postavljanje i skidanje (nakon završetka objekta) znakova i svjetlosne signalizacije;
2. Izvođenje crta i drugih privremenih oznaka na prometnici i okolnom terenu oko objekta koji se gradi;
3. Obilazak i kontrola postavljene signalizacije za vrijeme trajanja građenja u trajanju od deset mjeseci što podrazumijeva utvrđivanje je li sva oprema na broju i utvrđivanje njenog ispravnog funkcioniranja.
 
Obzirom na navedeno, podnositelj upita postavlja pitanje o obvezi obračuna PDV-a odnosno prijenosu porezne obveze na primatelja usluge kod naprijed navedenih radova.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 75. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) PDV mora plaćati svaki porezni obveznik koji obavlja oporezive isporuke dobara i usluga, osim kada je PDV obvezna plaćati druga osoba.
 
Odredbama članka 75. stavka 3. točke a) i članka 79. stavka 7. Zakona propisano je da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge. U tom slučaju isporučitelj u računu mora navesti „prijenos porezne obveze“ ili engleski izraz „reverse charge“.
 
Prema odredbama članka 152. stavka 1. točke a) Pravilnika o PDV-u (Narodne novine broja 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona smatraju se radovi u okviru građenja (izgradnja, održavanje, rekonstrukcija i uklanjanje građevinskog objekta ili njegovih dijelova) iz Dodatka II. koji je sastavni dio Pravilnika. Točkom 3. Dodatka II Pravilnika određeno je da se radovima iz članka 152. stavka 1. točke a) Pravilnika smatra izvođenje kolnika te aerodromske piste (izrada nosive podloge, asfaltni i betonski slojevi, sanacija nakon iskopa za polaganje vodova, održavanje i slično), a točkom 5. Dodatka II Pravilnika određeno je da se građevinskim radovima smatra opremanje cesta i drugih prometnica te njihovih dijelova (zaštitna odbojna ograda, vjetrobrani, zaštita od buke, vertikalna signalizacija, horizontalna signalizacija, svjetlosna signalizacija, ventilacija, protupožarni i drugi sustavi i slično).
 
Nadalje, prema odredbama članka 152. stavka 2. točka c) Pravilnika građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona osobito se ne smatra periodični ili neperiodični pregled, održavanje, popravak, umjeravanje i ispitivanje već ugrađenih ili montiranih uređaja i opreme.
 
Obzirom na navedeno, napominjemo da se Porezna uprava, Središnji ured, očitovao na pitanja pod točkama 1. i 2. mišljenjem KLASA:410-19/14-01/166, URBROJ: 513-07-21-01/14-02, od 02. srpnja 2014. godine koje je dostupno na slijedećoj poveznici: http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19102.

Što se tiče usluga opisanih pod točkom 3. ne može se primijeniti prijenos porezne obveze obzirom da se takve usluge, prema odredbama Pravilnika, ne smatraju građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona.
 
Povezana mišljenja:
Klasa: 410-19/14-01/166
Povratak na prethodnu stranicu