Porez na dodanu vrijednost - Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)
Broj klase:410-19/15-01/357
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 21.12.2015
Porezni tretman usluge poravnanja za transakcije na burzi
​društvo iz dostavnog popisa koje pruža usluge središnjeg depozitorija i usluge poravnanja namire za tržište kapitala Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: društvo) zatražilo je očitovanje o poreznom tretmanu usluga koje pruža njegova tvrtka kćer. U upitu se navodi da je zbog obveze usklađenja poslovanja s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (dalje: EMIR), društvo u prosincu 2013. osnovalo tvrtku kćer, na koju planira prenijeti poslove poravnanja u svojstvu središnje ugovorne strane. U upitu se navodi da se razlozi osnivanja tvrtke kćeri temelje na odredbama EMIR-a prema kojima se prvenstveno zbog prudentnog upravljanja rizicima poslovi depozitorija moraju odvojiti od poslova poravnanja. Nadalje, prema navodima u upitu operativni rad tvrtke kćeri planira se do kraja prve polovice 2016. godine po okončanom postupku licenciranja pred EU regulatorom (ESMA) i Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA) nakon čega će se usluge poravnanja za transakcije na Zagrebačkoj burzi pružati u okviru tvrtke kćeri koja će djelovati u svojstvu središnje druge ugovorne strane. U upitu se navodi da u skladu s člankom 2. stavkom 1. Uredbe EMIR, središnja druga ugovorna strana označava pravnu osobu koja posreduje između drugih ugovornih strana u ugovorima kojima se trguje na jednom ili više financijskih tržišta, te postaje kupac svakom prodavatelju i prodavatelj svakom kupcu. Kao središnja druga ugovorna strana licencirana od EU regulatora i HANF-e, tvrtka kćer, osim ispunjavanja određenih kapitalnih zahtjeva, u obvezi je uspostaviti odgovarajuće modele upravljanja rizikom pri čemu za namirenje obveza prema članovima u jednom dijelu garantira i vlastitim sredstvima.
 Prema navodima u upitu, tvrtka kćer je u postupku licenciranja pred regulatorom izradila i Cjenik kojim su definirane naknade koje će obračunavati korisnicima usluga (banke/investicijska društva). U upitu se navodi da su usluge određene predmetnim Cjenikom u suštini i svojoj biti vezane uz usluge poravnanja i namire koje trenutno pruža društvo, a koje su oslobođenje plaćanja PDV-a te da stoga društvo smatra da isti pristup treba zadržati i u pogledu poreznog tretmana usluga koje će pružati tvrtka kćer. U upitu se navodi da se radi o uslugama koji se prema priloženom Cjeniku nazivaju: poravnanje transakcija; namira financijskih instrumenata; namira novčanih sredstava; prijenos kolaterala; izravan pristup sustavu poravnanja; dodatni korisnik za pristup sustavu poravnanja; održavanje računa pozicija; naknada za poduzimanje mjera u slučaju neispunjenja obveza iz poravnanja; naknada za neispunjenje obveza za kolateral; naknada za neispunjenje obveze alokacije transakcija; upravljanje i administriranje kolateralom.
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Odredbama članka 40. stavka 1. točke f) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i članka 69. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene transakcije, uključujući posredovanje, osim upravljanja i pohrane, u vezi s dionicama, udjelima u trgovačkim društvima ili udruženjima, obveznicama, vrijednosnim papirima i drugim financijskim instrumentima prema posebnim propisima, osim dokumenata kojima se utvrđuje neko pravo nad dobrima te prava ili vrijednosnih papira kojima se utvrđuju određena prava na nekretninama
 
Prema odredbama članka 69. stavka 2. Pravilnika o PDV-u oslobođenim transakcijama iz članka 40. stavka 1. točke f) Zakona o PDV-u smatra se zaprimanje i prijenos naloga u vezi s vrijednosnim papirima i drugim financijskim instrumentima, izvršavanje naloga za račun klijenata, trgovanje za vlastiti račun, usluge provedbe ponude odnosno prodaje vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata sa i bez obveze otkupa, sukladno posebnim propisima koji uređuju to područje.
 
Oslobođenim transakcijama u smislu članka 40. stavka 1. točke f) Zakona o PDV-u ne smatra se investicijsko savjetovanje i upravljanje portfeljem vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata te njihova pohrana i čuvanje, što je propisano člankom 69. stavkom 3. Pravilnika o PDV-a.
 
Prema članku 69. stavku 4. Pravilnika o PDV-u oslobođenim transakcijama u smislu članka 40. stavka 1. točke f) Zakona o PDV-u ne smatraju se:
a) administrativni poslovi,
b) pravne, računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske usluge,
c) usluge koje se odnose na zakonitost poslovanja,
d) provjera identiteta, istrage u vezi pranja novca i porezne utaje,
e) usluge prikupljanja podataka u svrhu recikliranja novčanica i kovanica,
f) marketing, istraživanje, osmišljavanje i razvoj novih proizvoda,
g) dizajnerske i softverske usluge.
 
U skladu s navedenim, usluge iz priloženog Cjenika koje se odnose na usluge izravno vezane uz poslove poravnanja i namire, a koje će po okončanom postupku licenciranja pred EU regulatorom (ESMA) i HANF-om pružati tvrtka kćer oslobođene su plaćanja PDV-a u smislu članka 40. stavka 1. točke f) Zakona o PDV-u, odnosno članka 69. stavka 1. Pravilnika o PDV-u.
Povratak na prethodnu stranicu