Porez na dodanu vrijednost - Posebni postupci oporezivanja
Broj klase:410-19/15-01/366
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 14.12.2015
Financijski doprinos iz Fonda solidarnosti Europske unije
​Grad iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi poreznog tretmana financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije. U upitu se navodi da je temeljem Ugovora o provedbi financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj sklopljenog između Ministarstva gospodarstva i Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: županija) sklopljen ugovor između županije kao tijela odgovornog za provedbu financijske pomoći i grada iz dostavnog popisa. Prema navodima u upitu tim ugovorom uređuju se međusobna prava, obveze i odgovornosti između županije i grada u obavljanju funkcija vezano uz upravljanje i kontrolu te za korištenje financijskog doprinosa. U upitu se navodi da su za sanaciju prihvatljivih šteta gradu iz dostavnog popisa odobrena indikativna novčana sredstva u iznosu od 2.754.795,55 kuna s naznakom bez PDV-a. Nadalje, u dopisu se navodi da grad nije u mogućnosti sa sigurnošću utvrditi, niti je to posebno istaknuto u pravnim aktima iz ugovora, je li kao korisnik novčanih sredstava, obvezan za učinjene troškove sanacije štete platiti PDV ili su obveze za robu, usluge i radove na sanaciji šteta oslobođene PDV-a. Obzirom na navedeno upućena je zamolba za očitovanje u vezi problematike poreznog tretmana te da se izda uputa o oslobođenju od plaćanja PDV-a.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Obzirom da je do pristupanja Europskoj uniji Republika Hrvatska bila korisnica pretpristupnih programa i Programa Unije prijelaznim i završnim odredbama članka 198. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u), između ostalog propisano je da su isporuke dobara i usluga te stjecanje dobara koja se financiraju iz pretpristupnih programa i Programa Unije sklopljenima prije 1. srpnja 2013. oslobođene plaćanja PDV-a.
 
 Fond solidarnosti Europske unije omogućava Europskoj uniji da, djelujući kao tijelo, učinkovito podrži određenu državu članicu ili državu pristupnicu u njezinim naporima da se suoči s posljedicama velike elementarne nepogode. Fond je osnovan Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. U članku 1. stavku 2. točki b) Uredbe (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije propisano je da se u članku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 dodaje stavak 4. prema kojem PDV ne predstavlja prihvatljive rashode operacije, osim ako ne podliježe povratu u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o PDV-u.
 
Iz navedenog je razvidno da se na financijski doprinos iz Fonda solidarnosti Europske unije u pogledu PDV-a primjenjuju ista pravila kao i kod strukturnih instrumenata. Prema tome, oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 198. stavka 1. Pravilnika o PDV-u nije primjenjivo kod financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije, već se primjenjuje pravilo da je PDV prihvatljiv izdatak ako korisnik nema pravo na odbitak PDV-a za određenu nabavu te PDV nije prihvatljiv izdatak u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak PDV-a.
 
Slijedom navedenog, korisniku financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije koji nije upisan u registar obveznika PDV-a i nema pravo na odbitak pretporeza PDV će biti prihvatljiv izdatak što znači da će iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije moći financirati i izdatak za PDV. Korisniku financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije koji je upisan u registar obveznika PDV-a PDV nije prihvatljiv izdatak, međutim isti će uz zadovoljenje ostalih zakonom propisanih uvjeta imati pravo na odbitak pretporeza pa ne snosi trošak PDV-a kao krajnji korisnik.
 
Što se tiče predmetnog slučaja, napominjemo je ugovaranje poslovanja stvar ugovornih odnosa te stoga Porezna uprava ne može davati očitovanja o pravima i obvezama, kao ni bilo kojoj drugoj stvari ugovorenoj sklopljenim ugovorom između županije kao tijela odgovornog za provedbu financijske pomoći i grada iz dostavnog popisa.
 
Povratak na prethodnu stranicu