Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/15-01/2832
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 14.12.2015
Porezni tretman kotizacije
​Udruga iz dostavnog popisa koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar neprofitnih organizacija, a nije obveznik PDV-a niti poreza na dobit obratila se upitom u vezi poreznog tretmana kotizacije koju zaračunava sudionicima određenih projekata. U upitu se navodi da su ciljevi djelovanja udruge prema statutu: promicanje, razvitak i unaprjeđenje kvalitete života pojedinaca, grupa i zajednica kroz osobni razvoj i obrazovanje. Prema navodima u upitu djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge, između ostalog su: organizacija treninga i radionica osobnog razvoja za mlade i odrasle, s ciljem osnaživanja i unaprjeđivanja kvalitete života; edukacija, razvoj vještina, znanja i stavova te unaprjeđenje pojedinaca iz opće populacije; edukacija, razvoj vještina, znanja i stavova odraslih uključivanjem u programe cjeloživotnog učenja; prevencija nasilja, delikvencije i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja djece i mladih provođenjem programa osobnog razvoja za unaprjeđivanje kvalitete života; osmišljavanje, organizacija i provedba kulturno-umjetničkih projekata, festivala, manifestacija, tematskih izložbi i sličnih događaja; osmišljavanje, organizacija i provedba projekata održivog razvoja u svrhu očuvanja prirode i unapređenja djelatnosti lokalne zajednice; unaprjeđenje djelatnosti udruge; upravljanje objektima kojih je udruga vlasnik iii korisnik; izdavaštvo; informiranje o obrazovnim aktivnostima za mlade u Republici Hrvatskoj i Europi; ukupnom aktivnosti Udruga poticati razumijevanje i usvajanje vrijednosti za zdrave oblike života kroz osobni razvoj, toleranciju i brižnost prema svijetu koji nas okružuje. Nadalje, prema navodima u upitu uz redovnu djelatnost udruga ima registriranu i gospodarsku djelatnost i to: organiziranje edukacija, seminara i treninga osobnog i profesionalnog razvoja; organizaciju seminara, radionica, treninga, savjetovanja s ciljem unaprjeđenja osobnih i grupnih, socijalnih, organizacijskih, umjetničkih, tehničkih, interkulturalnih, digitalnih i drugih kompetencija.
 U upitu se navodi da u okviru redovne djelatnosti, udruga osmišljava, prijavljuje i provodi obrazovne projekte za mlade sufinancirane putem programa Europske komisije, Erasmus + program, odnosno razmjene mladih i osposobljavanja za mlade (Youth exchanges, Training courses u okviru KA1, Erasmus + Program). Međutim, prema navodima u upitu dobivenim sredstvima iz ugovora o financiranju udruga nije u mogućnosti sama financijski pokriti ukupne troškove provođenja projekta, u trajanju u prosjeku od 10 mjeseci (priprema, provedba, diseminacija, završni izvještaj, završna isplata). Zbog toga, prema navodima u upitu udruga od sudionika traži da participiraju/sufinanciraju u projektu uplatom kotizacije, a što nije nedopušteno pravilima Erasmus + programa. Kotizacija u pravilu iznosi 10 - 15% ukupnog troška sudjelovanju na projektu po sudioniku. Obzirom na navedeno, postavljeno je pitanje o poreznom tretmanu takve kotizacije i treba ii udruga za navedenu kotizaciju ispostavljati račun te što bi se u tom slučaju tretiralo kao prihod od prodaje dobara i pružanja usluga. Također, postavljeno je pitanje, treba li udruga na kotizaciju obračunati PDV ako uđe u sustav obračuna PDV-a obzirom da se navedena kotizacija odnosi na obavljanje redovne djelatnosti udruge, a ne gospodarske djelatnosti. 
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Odredbama članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem u tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga sukladno članku 33. stavku 1. Zakona o PDV-u smatra se naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga.
 
U poreznu osnovicu uračunavaju se iznosi poreza, carina, pristojbi i sličnih davanja, osim PDV-a, te sporedni troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja koje isporučitelj dobara ili usluga zaračunava kupcu ili primatelju, sukladno članku 33. stavku 2. Zakona o PDV-u.
 
Prema odredbama članka 39. stavka 1. točke l) Zakona o PDV-u plaćanja PDV-a oslobođene su usluge i s njima usko povezane isporuke dobara koje neprofitne pravne osobe čiji su ciljevi političke, sindikalne, vjerske, domoljubne, filozofske, dobrotvorne ili druge općekorisne naravi, obavljaju svojim članovima u njihovom zajedničkom interesu u zamjenu za članarinu utvrđenu u skladu s pravilima tih osoba, pod uvjetom da to oslobođenje neće narušiti načela tržišnog natjecanja.
 
Odredbama članka 24. Pravilnika o PDV-u propisano je da ako neprofitne pravne osobe, osnovane na temelju posebnih propisa, radi ispunjavanja svojih statutom utvrđenih zadaća ubiru članarinu, članarina ne predstavlja naknadu za isporuku dobara odnosno obavljanje usluga pod uvjetom da se članski doprinos utvrđuje po određenom kriteriju jednako za sve članove. Ako neprofitne pravne osobe za prikupljenu članarinu obavljaju određene isporuke dobara odnosno usluga tada članarina predstavlja naknadu za te isporuke. 
 
Člankom 39. stavkom 1. točkom m) Zakona o PDV-u i člankom 63.a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisano je da su usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj što ih obavijaju neprofitne pravne osobe osobama koje se bave sportom ili sudjeluju u tjelesnom odgoju oslobođene plaćanja PDV-a. Primatelji tih usluga su osobe koje se sportom ili tjelesnim odgojem bave profesionalno ili amaterski.
 
U skladu s navedenim, napominjemo da Porezna uprava nije nadležna za davanje očitovanja o tome može li udruga od sudionika tražiti da participiraju/sufinanciraju u projektu uplatom kotizacije, iako isto, prema navodima u upitu nije nedopušteno pravilima Erasmus + programa. Što se tiče poreznog tretmana kotizacije, napominjemo da ako zaračunavanje predmetne kotizacije predstavlja način prevaljivanja troškova na sudionike tada je kotizacija zapravo nadoknada učinjenih izdataka udruge koja je sastavni dio ukupne naknade koja čini osnovicu na koju se obračunava i plaća PDV u smislu članka 4. stavka 1. Zakona o PDV-u, pod uvjetom da je udruga upisana u registar obveznika PDV-a.
 
U vezi izdavanja računa, napominjemo da je odredbama Zakona o PDV-u propisana obveza izdavanja računa između poreznih obveznika te da su odredbe u vezi gotovinskih računa koji se izdaju krajnjim kupcima propisane Općim poreznim zakonom (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15, u daljnjem tekstu: OPZ). Tako je člankom 54. stavkom 1. OPZ-a propisano da su porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza. U skladu s navedenim, udruga je obvezna izdati račun u slučaju kada sudionicima zaračunava iznos od 10 - 15% ukupnog troška sudjelovanju na projektu (kotizacija). U tom slučaju iznos od 10 - 15% ukupnog troška sudjelovanju na projektu (kotizacija) predstavlja prihod od prodaje dobara i pružanja usluga.
Povratak na prethodnu stranicu