Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:410-01/15-01/3250
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 21.12.2015
Korisnik obiteljske mirovine u smislu odredbi Zakona o doprinosima
​Zaprimili smo vaš podnesak kojim postavljate upit da li se na osobu koja je korisnik obiteljske mirovine uslijed gubitka radne sposobnosti, kod isplate primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak može primijeniti izuzeće od obveze doprinosa u smislu članka 209. stavka 1. točke 15. Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14 i 143/14: dalje u tekstu Zakon).
 
Nastavno odgovaramo.
 
Sukladno odredbi članka 7. točki 49. Zakona umirovljenik je fizička osoba koja je stekla pravo iz obveznoga mirovinskog osiguranja od tuzemnog isplatitelja mirovine ili inozemnog isplatitelja mirovine sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju na starosnu mirovinu ili prijevremenu starosnu mirovinu, obiteljsku mirovinu, privremenu invalidsku mirovinu, invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ili invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti pod uvjetom da nije zaposlena ili ne obavlja djelatnost iz točaka 1. do 5. toga članka. Korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti koji je zaposlen ili obavlja djelatnost iz točaka 1. do 5. toga članka ne smatra se umirovljenikom u smislu Zakona.
 
Člankom 209. stavkom 1. točkom 15. Zakona propisano je da iznimno od odredaba članka 111. do 117. Zakona, ne postoji obveza doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak isplaćen umirovljeniku, a stavkom 5. istog članka je propisano da se umirovljenikom iz stavka 1. točke 15. toga članka ne smatra korisnik obiteljske mirovine u svojstvu djeteta na redovitom školovanju, prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 157/13, 151/14, 33/15 i 93/15).
 
Člankom 69. stavkom 1. Zakona o mirovinskom osiguranju propisano je da dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu nakon smrti roditelja i može se tim pravom koristiti i nakon navršene 15. godine života u razdobljima kada nije zaposlen, ali najduže do 18. godine života.
 
Člankom 69. stavkom 2. Zakona o mirovinskom osiguranju propisano je da dijete kod kojega nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti prema članku 39. stavku 4. Zakona o mirovinskom osiguranju, do dobi iz stavka 1. toga  članka, ima pravo na obiteljsku mirovinu za vrijeme dok traje potpuni gubitak radne sposobnosti, a stavkom 3. je propisano da dijete kod kojega nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti nakon dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu iz stavka 1. toga članka, a prije smrti osiguranika ili korisnika prava, ima pravo na obiteljsku mirovinu ako ga je osiguranik ili korisnik prava uzdržavao do svoje smrti, odnosno člankom 4. je propisano da dijete kod kojega tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti, zadržava pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji potpuni gubitak radne sposobnosti.
 
Pravo na obiteljsku mirovinu nakon smrti roditelja ima i dijete sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenom prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, neovisno o tome je li ga osiguranik ili korisnik prava uzdržavao do svoje smrti (članak 69. stavak 5. Zakona o mirovinskom osiguranju).
 
Prema navedenome mišljenja smo da osoba koja koristi produženo pravo na isplatu obiteljske mirovine nakon 18. godine, a temeljem potpunog gubitka radne sposobnosti ili temeljem statusa osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenom prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, pod uvjetom da nije zaposlena ili ne obavlja djelatnost iz članka 7. točaka 1. do 5. Zakona može se smatrati umirovljenikom u smislu odredbi Zakona, te u slučaju isplate primitka po osnovi kojega se utvrđuje drugi dohodak može se primijeniti izuzeće od obveze doprinosa u smislu članka 209. stavka 1. točke 15. Zakona.   
 
Povratak na prethodnu stranicu