Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/15-01/667
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-02
Zagreb, 30.09.2015
Isporuka zemljišta
​Udruga hrvatskih vojnih invalida "A" (u daljnjem tekstu: Udruga) obratila nam se upitom u vezi isporuke zemljišta. Naime, u upitu se navodi da će se sredstva prikupljena prodajom zemljišta koristiti za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti Udruge, čime se ostvaruju ciljevi određeni Statutom Udruge te je postavljeno pitanje mora li Udruga obračunati i platiti porez na dobit i porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da se postigne cijena veća od 230.000,00 kn. U upitu nije navedeno o kakvom je zemljištu riječ.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav. Nadalje, odredbama članka 40. stavka 1. točke k) Zakona propisano je da je PDV-a oslobođena isporuka zemljišta, osim građevinskog zemljišta. Stavkom 6. istog članka propisano je da se građevinskim zemljištem smatra zemljište za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje. Odredbama članka 72.a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/31, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14) propisano je da se izvršnim aktom kojim se odobrava građenje smatra građevinska dozvola, lokacijska dozvola, rješenje za građenje i slično. Građevinskim zemljištem osobito se ne smatra poljoprivredno zemljište i šumsko zemljište.
Nadalje, odredbama članka 90. stavaka 1. i 2. Zakona propisano je da se malim poreznim obveznikom u smislu Zakona smatra pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 230.000,00 kuna. Porezni obveznik iz stavka 1. toga članka Zakona oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza.
Iz navedenog proizlazi da isporučitelj ne obračunava PDV kada isporučuje zemljište, bilo građevinsko bilo poljoprivredno, ukoliko nije upisan u registar obveznika PDV-a. U navedenom će slučaju stjecatelj zemljišta morati prijaviti i platiti porez na promet nekretnina po stopi 5% sukladno odredbama članka 6. stavka 1. i članka 17. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj 69/97, 26/00 – Odluka USRH, 153/02, 22/11, 143/14).
Ukoliko je isporučitelj upisan u registar obveznika PDV-a tada na isporuku građevinskog zemljišta obračunava i plaća 25% PDV-a, dok je isporuka poljoprivrednog i šumskog zemljišta oslobođeno plaćanja PDV-a, pri čemu stjecatelj plaća 5% poreza na promet nekretnina.
Ukoliko isporučitelj nije upisan u registar obveznika PDV-a, a isporukom zemljišta postigne vrijednost veću od 230.000,00 kn nije obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a, ukoliko navedeno zemljište predstavlja gospodarsko dobro, odnosno ako je u knjigovodstvenim evidencijama knjiženo kao dugotrajna imovina sukladno članku 90. stavku 6. Zakona kojim je propisano da se isporuka materijalnih i nematerijalnih gospodarskih dobara poreznog obveznika ne uzima u obzir pri obračunavanju vrijednosti isporuka iz stavka 1. toga članka.
 
Sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13 i 143/14) porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi.
Prema članku 2. stavku 6. Zakona o porezu na dobit državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije nisu obveznici poreza na dobit.
Međutim, člankom 2. stavkom 7. Zakona o porezu na dobit propisano je da su osobe navedene u stavku 6. toga članka Zakona o porezu na dobit, a koje u skladu s posebnim propisima obavljaju određenu gospodarsku djelatnost čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, dužne u roku od osam dana od dana početka obavljanja te djelatnosti upisati se u registar poreznih obveznika koji vodi Porezna uprava radi utvrđivanja obveza poreza na dobit po osnovi obavljanja određene gospodarske djelatnosti. Ako se ne upišu u navedeni registar, Porezna uprava će na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe, rješenjem utvrditi da su te osobe obveznici poreza na dobit za tu djelatnost.
Slijedom navedenoga, ukoliko predmetno zemljište udruga nije koristila za obavljanje oporezive gospodarske djelatnosti, isto se pri prodaji ne uključuje u oporezive prihode udruge. Napominjemo da se jednokratna prodaja imovine udruge ne smatra gospodarskom djelatnošću udruge.
Povratak na prethodnu stranicu