Porez na dodanu vrijednost - Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)
Broj klase:410-19/14-01/534
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 28.09.2015
Porezni tretman usluge posredovanja
​Banka iz dostavnog popisa obratila se upitom u vezi poreznog tretmana usluge posredovanja pri nabavi depozita od posrednika sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije. U upitu se navodi da bi pravna osoba - posrednik iz države članice Europske unije na svojoj internetskoj stranici nudila depozitne proizvode banke, obavljala marketinške kampanje za privlačenje potencijalnih deponenata na tu internetsku stranicu, vodila internetsku platformu i ažurirala sadržaj te internetske stranice (uključujući podatke o depozitnim proizvodima banke), pružala informacije o depozitnim proizvodima koji su objavljeni na internetskoj stranici, zaprimala aplikacije od potencijalnih deponenata za otvaranjem depozita, vodila komunikaciju s deponentima vezano za depozitne proizvode, te bi se za banku provodio postupak identifikacije klijenta u okviru procedura za sprečavanje pranja novca. Prema navodima u upitu za spomenute usluge bi pravna osoba posrednik iz druge države članice Europske unije obračunavala naknadu samo u slučaju da je ugovoren depozitni posao. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje je li na spomenute usluge primljene iz druge države članice Europske unije potrebno obračunati i platiti PDV ili se iste smatraju uslugama posredovanja koje su oslobođene prema članku 40. stavku 1. u točci d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u).
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
 
Prema odredbama članka 40. stavka 1. točke d) Zakona o PDV-u i članka 67. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) PDV-a su oslobođene transakcije, uključujući posredovanje, u vezi s depozitima, vođenjem štednih, tekućih i žiro računa za klijente, plaćanjima, transferima, čekovima i drugim instrumentima plaćanja odnosno sve transakcije u vezi s tim koje su neposredno povezane, a omogućuju ispunjenje novčane obveze, osim naplate duga.
 
 Člankom 16. Zakona o PDV-u propisano je da se u vezi određivanja mjesta obavljanja usluga primjenjuje sljedeće:
 
1. porezni obveznik koji obavlja i djelatnosti ili isporuke koje se ne smatraju oporezivim isporukama dobara ili usluga u smislu članka 4. stavka 1. ovoga Zakona smatra se poreznim obveznikom u odnosu na sve usluge koje su mu obavljene,
2. pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a smatra se poreznim obveznikom.
 
Prema odredbama članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika.
 
Odredbama članka 75. stavka 1. točke 6. Zakona o PDV-u propisano je da PDV mora plaćati svaki porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a, kojoj se obavljaju usluge iz članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u, ako te usluge obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu.
 
 U skladu s navedenim, obzirom da iz upita nije razvidno da li pravna osoba sa sjedištem u Europskoj uniji obračunava naknadu tuzemnoj banci za svaku pojedinu uslugu spomenutu u upitu ili obračunava jedinstvenu naknadu koja se odnosi na sve navedene usluge ne možemo se sa sigurnošću očitovati. Međutim, ako pravna osoba sa sjedištem u Europskoj uniji posreduje za tuzemnu banku i povezuje tuzemnu banku s klijentima radi ugovaranja depozitnih poslova te za to od tuzemne banke naplaćuje jedinstvenu naknadu, odnosno posredničku proviziju koja se odnosi na sve navedene usluge u tom slučaju tuzemna banka nije obvezna na primljenu uslugu obračunati PDV obzirom da se usluga povezivanja banke i klijenata radi ugovaranja depozitnih poslova može smatrati uslugom posredovanja u vezi s depozitima koja je oslobođena plaćanja PDV-a u smislu članka 40. stavka 1. točke d) Zakona o PDV-u.
Povratak na prethodnu stranicu