Porez na dodanu vrijednost - Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)
Broj klase:410-01/15-01/1914
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 30.09.2015
Pravo na odbitak pretporeza
​Udruga iz dostavnog popisa dostavila nam je upit u vezi prava na odbitak pretporeza. Naime, Udruga obnavlja zgradu „Alkarski dvori“ koju u određenom dijelu namjerava iznajmljivati, a jedan dio bit će muzejski prostor u kojemu će biti izloženi predmeti vezani za Sinjsku alku. Muzej Sinjske alke osnovala je Udruga kao svoju ustrojbenu jedinicu. Sredstva za rad muzeja osigurava osnivač, kao i tijela državne uprave, županije, gradovi i općine te fizičke i pravne osobe. U vezi pitanja može li navedeni porezni obveznik odbiti pretporez u cijelosti po računima izvođača radova na zgradi odgovaramo u nastavku.
 
Sukladno odredbama članka 58. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, dalje u tekstu: Zakon) porezni obveznik ima pravo od PDV-a, koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija.
 
Odredbama članka 39. stavka 1. točke n) Zakona i članka 61. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14, dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene usluge u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara koje obavljaju ustanove u kulturi, tijela s javnim ovlastima ili druge pravne osobe u kulturi kada ih obavljaju muzeji, galerije, arhive, knjižnice, kazališta, orkestri i druge glazbeno-scenske te konzervatorske i restauratorske ustanove, ustanove za zaštitu spomenika kulture, umjetničkih organizacija uz uvjet da djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje tih djelatnosti.
 
Navedene isporuke dobara ili usluga oslobođene su plaćanja PDV-a, sukladno odredbama članka 39. stavka 3. Zakona, ako ih obavljaju ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, pod uvjetom da ne teže ostvarivanju dobiti te ako se dobit ipak ostvari, da se ne raspodjeljuje, nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga.
 
Odredbama članka 64. Pravilnika propisano je da obveznici poreza na dobit prema posebnim propisima, koji obavljaju isporuke iz članka 39. stavka 3. Zakona, ne mogu primjenjivati navedeno oslobođenje.
 
Sukladno odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o muzejima (Narodne novine broj 142/98 i 65/09) muzejsku djelatnost obavljaju muzeji kao ustanove te muzeji, galerije i zbirke unutar ustanova i drugih pravnih osoba, a člankom 16. stavkom 4. istoga Zakona propisano je da muzeje, galerije i zbirke unutar ustanova i drugih pravnih osoba, osnivaju osnivači ustanova i drugih pravnih osoba u čijem se sastavu nalaze kao svoje podružnice, odnosno kao svoje ustrojbene jedinice.
 
Uvidom u Informacijski sustav Porezne uprave utvrđeno je da je Udruga obveznik poreza na dobit te je upisana u registar mjesečnih obveznika PDV-a od 1998. godine.
 
Odredbama članka 75. stavka 3. točke a) Zakona propisano je da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a obvezan platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja.
 
Obzirom  da je Udruga osnovala Muzej Sinjske alke kao svoju ustrojbenu jedinicu, što je u skladu sa Zakonom o muzejima, pri isporukama dobara i usluga koje obavlja muzej primjenjuje se oslobođenje propisano odredbama članka 39. stavka 1. točke n) Zakona za koje nije propisan odbitak pretporeza. Posljedično, Udruga će imati djelomično pravo odbitka pretporeza za isporuke koje su obavili izvođači radova na zgradi i to u dijelu koji se odnosi na oporezivu djelatnost iznajmljivanja poslovnog prostora.
 
Povratak na prethodnu stranicu