Porez na dohodak - Ostalo
Broj klase:410-01/13-01/3792
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-11
Zagreb, 12.10.2015
Obračun javnih davanja s osnove primitaka po sudskoj presudi u ovršnom postupku
 
Vezano za način obračuna poreza i doprinosa plaće u bruto iznosu od 213.643,95 kuna i primitaka s osnove naknade zbog ugovorene zabrane natjecanja u bruto iznosu od 756.103,44 kuna te zakonskih kamata, koje treba doznačiti poslodavac po presudi Županijskog suda bivšem zaposleniku, kako bi se izdala potvrda Porezne uprave o obračunu poreza, prireza i doprinosa u svrhu prisilne naplate neisplaćene plaće za razdoblje od veljače do svibnja 2013. te naknade zbog ugovorene zabrane natjecanja za razdoblje od lipnja 2013. do svibnja 2014., nastavno odgovaramo.
 
Člankom 14. stavkom 1. točkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13 – Odluka USRH, 125/13, 148/13, Odluka USRH-83/14 i 143/14; dalje u tekstu: Zakon) primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se, između ostaloga, svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, odnosno svi primici koje poslodavac ili isplatitelj primitka od nesamostalnog rada (plaće) u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radnicima i osobama koje ostvaruju primitke po osnovi obavljenog rada, neovisno o tome pod kojim su nazivom ili drugim ugovornim odnosom ugovoreni i isplaćeni, sukladno članku 11. stavku 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13 i 157/14; dalje u tekstu: Pravilnik).
 
Dakle, primici koji se isplaćuju po osnovi obavljenog rada bez obzira pod kojim su nazivom, smatraju se primicima od nesamostalnog rada pa se predujam poreza na dohodak, u ovom slučaju, na primitke isplaćene u sudskoj presudi u bruto iznosu, za protekla porezna razdoblja, obračunava prema propisima koji su važili na dan kada je isplata trebala biti obavljena kako je propisano člankom 61. stavkom 10. Pravilnika.
 
Prema članku 114. stavku 1. Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14 i 143/14), navedeni primici smatraju se primicima od nesamostalnog rada prema kojima se doprinosi utvrđuju na način propisan za drugi dohodak.
 
Ukoliko poslodavac dobrovoljno ne postupi po pravomoćnoj sudskoj odluci, predlaže se provedba ovrhe radi naplate novčane tražbine po osnovi radnog odnosa koja je utvrđena u bruto iznosu temeljem članka 217. Ovršnog zakona (Narodne novine, broj 112/12 i 93/14) pri čemu je ovrhovoditelj ovlašten na temelju izvješća obračuna dospjele, a neisplaćene plaće kao ovršne isprave, tražiti ovrhu radi naplate ukupno utvrđenog iznosa. Sukladno stavku 2. toga članka, Porezna uprava će na zahtjev ovrhovoditelja, a prema članku 18. istoga Zakona, izdati potvrdu o obračunu poreza, prireza i doprinosa, uključujući i doprinos za individualnu kapitaliziranu štednju iz ukupno utvrđenog iznosa, u skladu s važećim propisima koji uređuju obračunavanje i plaćanje doprinosa iz plaće i poreza na dohodak, uz naznaku propisanih računa na koje će se uplatiti porez, prirez i doprinosi, uključujući i doprinos za individualnu kapitaliziranu štednju.
S obzirom da poslodavac nije u redovnom postupku isplatio utuženi iznos već ga porezni obveznik – radnik, potražuje u ovršnom postupku, Porezna uprava je dužna, na zahtjev ovrhovoditelja (radnika), izdati potvrdu koristeći podatke iz Obrasca DOH, Obrasca IP i Obrasca JOPPD za godine 2013. i 2014. za plaće i naknadu zbog ugovorene zabrane natjecanja kada su trebale biti isplaćene te izvršiti mjesečni obračun poreza i prireza na način naveden u točki 2. Upute o oporezivanju plaća po sudskoj presudi i nagodbi u tijeku sudskog postupka i izvansudskoj nagodbi, KLASA: 411-01/05-01/68, URBROJ: 513-07-21-01/06-02 od 24. ožujka 2006.
 
Kako radnik, s jedne strane, utužuje bruto iznos plaće (što znači da iznos primitka utvrđen sudskom presudom sadrži iznos doprinosa za obvezna osiguranja iz primitka, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak), a kako s druge strane, obveza poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa prema drugom dohotku dospijeva u trenutku isplate, obračunata kamata na nepravodobno isplaćeni dohodak od nesamostalnog rada u cijelosti pripadaju radniku bez dodatnog oporezivanja, sukladno članku 15. stavku 3. Zakona.
 
Nadalje, sukladno odredbi 76. stavku 1. Pravilnika, a u skladu s člankom 31. stavkom 4., člankom 46. stavcima 4. i 5., člankom 48. stavkom 4., člankom 50. stavkom 6., člankom 51. stavkom 7. i člankom 60. stavkom 5. Zakona, izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja i to putem „Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja“ – Obrazac JOPPD, dostavljaju isplatitelji primitaka i/ili sami porezni obveznici i/ili ostali obveznici sukladno posebnim propisima za:
 
1. primitke od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona,
2. primitke od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava iz članka 27. Zakona i  
    primitke od otuđenja posebnih vrsta imovine iz članka 27.a Zakona,
3. primitke od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala iz članka 30. Zakona,
4. primitke od kojih se utvrđuje dohodak od osiguranja iz članka 31. Zakona,
5. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. Zakona,
6. primitke koji se ne smatraju dohotkom iz članka 9. Zakona, primitke na koje se ne
    plaća porez na dohodak iz članka 10. Zakona i članka 15. stavka 2. i 3. Zakona,
    primitke koji bi bili oporezivi da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog
    oporezivanja nije uređeno drukčije te na koje se ne plaća predujam poreza na dohodak
    prema članku 2. stavcima 4. do 8. ovoga Pravilnika i primitke fizičkih osoba po osnovi
    izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima a po osnovi kojih se ne
    utvrđuje dohodak sukladno članku 18. stavku 3. Zakona,
 
te obveznici obračunavanja doprinosa koji, sukladno Zakonu o doprinosima, imaju obvezu Poreznoj upravi dostavljati izvješća o vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi, osiguranicima koji koriste određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima i o drugim podacima.
 
Stavkom 4. članka 76. Pravilnika o porezu na dohodak, između ostaloga,  propisano je da isplatitelji primitaka, obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa i/ili sami porezni obveznici podnose Poreznoj upravi navedeno izvješće (Obrazac JOPPD) na dan isplate primitka ili na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa ako nema isplate primitka, odnosno na dan kada se ti doprinosi obvezno obračunavaju i uplaćuju sukladno posebnim propisima, ili najkasnije slijedeći dan, a podaci se iskazuju po pojedinom poreznom obvezniku odnosno fizičkoj osobi. Istim stavkom propisano je da obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa dostavljaju Obrazac JOPPD o obvezi doprinosa (iz i na osnovice) prema osnovici utvrđenoj temeljem sudske presude prema članku 433.a Zakona o parničnom postupku, nagodbe u tijeku sudskog postupka, nagodbe sklopljene s nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora, nagodbe sklopljene u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju ili izvansudske nagodbe na dan pravomoćnosti odluke ili najkasnije slijedeći dan.
 
Prema navedenim zakonskim odredbama može se zaključiti da izvješće putem Obrasca JOPPD o isplaćenoj naknadi zbog ugovorene zabrane natjecanja i obračunatom porezu na dohodak, prirezu poreza na dohodak, odnosno doprinosima prema tako isplaćenoj naknadi, a koja je utvrđena temeljem sudske presude prema članku 433.a Zakona o parničnom postupku, nagodbe u tijeku sudskog postupka, nagodbe sklopljene s nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora, nagodbe sklopljene u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju ili izvansudske nagodbe mora se dostaviti na dan isplate naknade ili najkasnije slijedeći dan i to bez obzira na koji je način naknada isplaćena (dobrovoljno ili putem ovrhe). Kako za navedeni primitak u Obrascu JOPPD nije predviđena posebna oznaka obveza poreza na dohodak i doprinosa iskazuje se na slijedeći način:
 
- pod kombinacijom oznaka 6.1. i 6.2. B strane Obrasca JOPPD 0009/0208 iskazat će se obveza poreza na dohodak, za svaki mjesec posebno,
 
- pod kombinacijom oznaka 6.1. i 6.2. B strane Obrasca JOPPD 0201/0405 iskazat će se obveza doprinosa, za svaku godinu posebno.
Povratak na prethodnu stranicu