Porez na dodanu vrijednost - Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)
Broj klase:410-19/15-01/183
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-3
Zagreb, 25.09.2015
Oporezivanje prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine dane u financijski leasing
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o oporezivanju pri sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine dane u financijski leasing. U upitu se navodi da je 2007. godine s fizičkom osobom sklopljen ugovor o financijskom leasingu za nekretninu te izdan račun s obračunanim porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na vrijednost građevine. Kupcu je po primitku poreznog rješenja prefakturirano i 5% poreza na zemljišni dio koji je lesing društvu zaračunan pri nabavi nekretnine. Nadalje, navodi se da se po isplati zadnje rate financijskog leasinga u 2015. godini s kupcem sklapa ugovor o kupoprodaji nekretnine te kupac zaprima porezno rješenje kojim mu se na cjelokupni iznos nekretnine (građevina i zemljište) zaračunava 5% poreza na promet nekretnina. Obzirom da je kupac već platio PDV na građevinski dio, postavlja se pitanje o oporezivanju nekretnine u navedenom slučaju.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04, 90/05 i 76/07) koji je bio na snazi u vrijeme sklapanja ugovora o financijskom najmu (leasingu), isporuka postoji kada se kupcu omogućuje raspolaganje dobrima. Pri tome je mjerodavno postojanje gospodarskog vlasništva, a ne posjeda kao stvarne vlasti nad dobrom te se smatra da je isporuka građevinskog dijela nekretnine obavljena pri sklapanju ugovora o financijskom najmu (leasingu) obzirom da je građevina tada najmoprimcu dana u najam i na taj je dio obračunan PDV.
 
Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina nastaje u trenutku sklapanja ugovora ili drugoga pravnog posla, kojim se stječe nekretnina u skladu s odredbama članka 14. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 26/00, 127/00, 153/02, 22/11 i 143/14).
 
U konkretnom slučaju radi se o financijskom najmu (leasingu) nekretnine te sklapanjem ugovora o kupoprodaji 2015. godine dolazi do stjecanja vlasništva nad predmetnom nekretninom, odnosno do isporuke zemljišta.
 
U smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. godine zemljište se u poreznom smislu ne odvaja od građevine koja se na tom zemljištu nalazi te se sukladno navedenom zemljište oporezuje jednako kao i građevina, neovisno o tome je li za zemljište na kojem se građevina nalazi izdan akt kojim se odobrava građenje ili nije.
 
Slijedom navedenog, obzirom da se u konkretnom slučaju radi o građevini koja je oslobođena plaćanja PDV-a sukladno odredbama članka 40. stavka 1. točke j) Zakona, isporuka zemljišta na kojem se ta građevina nalazi jednako tako oslobođena je plaćanja PDV-a i podliježe oporezivanju porezom na promet nekretnina.
 
Povratak na prethodnu stranicu